vbk-logoHeaderEAkleiner

Andrew Murray

Baie Christene leef in n toestand van vleeslikheid voort deurdat hulle nie na n lewe van oorwinning in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees streef nie. Die gevolg hiervan is dat die eienskappe van die vlees oorheersend in hulle lewe bly en alle moontlikheid van geestelike groei uitskakel. Hulle bly klein kindertjies in die Here wat as gevolg van hulle beperkinge en tekortkominge onbevoeg is om geestelike werk te doen. Hulle vertoon nie die vrug van die Gees nie en word deur verdorwe emosies soos selfgesentreerdheid, twis, jaloersheid en tweedrag gekenmerk. Daar is egter n oplossing vir hierdie ernstige probleem.

Paulus klassifiseer mense geestelik soos volg, en maak spesifiek vir n kategorie van vleeslike Christene voorsiening:

"Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge" (1 Kor. 2:14-15).

"En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike [mense], soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?" (1 Kor. 3:1-3).

Uit die eerste aanhaling in 1 Korinthirs 2:14-15 is dit duidelik dat daar basies twee groepe mense op aarde is. Die eerste groep is die natuurlike mense wat nog ongered is en volkome deur hulle gevalle natuur en verduisterde gemoed oorheers word. Vir hulle is die evangelie dwaasheid omdat hulle dit nie verstaan nie. Weens hulle verharde, donker harte weerstaan hulle die boodskap van verlossing. Paulus s dat hulle sinne deur die duiwel verblind is (2 Kor. 4:4).

Hierteenoor is daar die geestelike mense wat gered is en deur die Gees van God vervul en gelei word. Volgens 1 Korinthirs 2:16 het hulle die sin van Christus, m.a.w. geestelike insig en verligte o van die verstand om die dinge van die Here te kan verstaan (Ef. 1:17-18).

Wanneer Paulus homself spesifiek tot die Korinthirs rig, spreek hy hulle nie as natuurlike mense aan nie omdat hulle, met die uitsondering van n paar valse broeders, wl n getuienis van redding gehad het. Hy beskryf hulle as broeders in Christus. Paulus spreek hulle egter ten spyte van hulle Christenskap nie as geestelike mense aan nie, maar as vleeslike mense.

Die derde kategorie

Wat is hierdie derde kategorie van vleeslike Christene? Dit moet met n baie groot probleem in verband staan, omdat vleeslike mense meesal in die Nuwe Testament as sondaars beskryf word wat op pad hel toe is. In Romeine 8 s Paulus: "Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is As julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe" (Rom. 8:5-7, 13).

Die vlees is duidelik die ou, gevalle, sonde-geneigde natuur van die mens. Dit is tot in sy kern verrot en kan nie gerehabiliteer word nie, maar moet doodgemaak word. In Bybelse taal moet dit gekruisig word.

Hoe is dit dan moontlik dat Christene onder die mag van die vlees kan lewe? Dit is n aanduidding van een van twee probleme in hulle lewe: Hulle het f nagelaat om n volle oorgawe te maak waarin die ou natuur tot kruisiging oorgelewer word sodat hulle met die Heilige Gees vervul kan word, f hulle het, soos die Galsirs, teruggeval deur in die Gees te begin en in die vlees te eindig (Gal. 3:3). Hulle was dus f gestagneerde f teruggevalle Christene. Die Korinthirs het duidelik in n vroe stadium geestelik gestagneer.

Die feit dat hulle vleeslik was, het n groot bedreiging vir hulle Christenskap ingehou. Dit het hulle daarvan weerhou om geestelike mense, m.a.w. Geesvervulde Christene, te wees wat die Here kon behaag.

Ons moet nou die gevolge van vleeslikheid in Christene se lewens in onskou neem, soos wat dit deur dr. Andrew Murray uiteengesit is in n preek van hom getiteld "Vleeslik en geestelik" wat hy oor die gedeelte in 1 Korinthirs 3:1-4 gelewer het (Bron: Algehele oorgawe, deur dr. Andrew Murray. NG Kerk Uitgewers).

Die rede waarom groot dele van hierdie preek woordeliks aangehaal word, is omdat die oorheersende probleem van vleeslikheid, asook die gevolge daarvan onder Christene in die kerk van daardie tyd, duidelik uitgewys word. Die feit dat n groot groep Christene boodskappe van di aard ter harte geneem, hulleself ondersoek en n nuwe oorgawe aan die Here gemaak het, was n deurslaggewende faktor vir die uitbreek van herlewing in Wellington. Hierdie Bybels-gefundeerde en Heilige Gees-gewerkte herlewing het daarna ook na baie ander gemeentes versprei.

In die boodskap word die gevolge van vleeslikheid in n Christen se lewe s verduidelik:

1. Vleeslikheid gaan met n gebrek aan geestelike insig gepaard

Andrew Murray s hieroor:

"Die apostel Paulus het gevoel dat al sy prediking sonder vrug sou wees as hy met mense wat nie geestelik was nie, oor geestelike sake sou praat. Hulle was Christene, ware Christene, klein kinders in Christus, maar daar was een dodelike gebrek hulle was vleeslik. Die apostel s dus aan hulle: Ek kan nie aan julle geestelike waarhede aangaande die geestelike lewe meedeel nie, want julle kan dit nie begryp nie. Dit was nie omdat hulle dom was nie. Hulle was baie slim en vol kennis, maar hulle was nie in staat om geestelike onderrig te begryp nie. Hieruit leer ons di eenvoudige les: die hele probleem in die kerk van Christus met Christene wat soms n sen ontvang en dit dan weer verloor, is omdat hulle vleeslik is. Wat ons nodig het om die sen te behou is om geestelik te word. Ons moet kies watter soort Christelike lewe ons wil lei die vleeslike lewe of die geestelike. Kies die geestelike en God sal behae daarin skep om dit aan u te gee...

"Daar is soms Christene wat honger en dors na die Woord, daarna luister en s: Watter heerlike waarhede, watter duidelike leerstelling, watter wonderlike uiteensetting van God se Woord! en tog word hulle nie een enkele tree vorentoe gehelp nie; of hulle word vir twee of drie weke gehelp, en dan verdwyn die sen weer. Wat is die rede hiervoor? Daar sit n kwaad aan die wortel: die vleeslike toestand verhinder die siel om geestelike waarhede in te neem.

"Ek is bevrees dat ons dikwels in ons kerke n groot fout begaan om aan vleeslike Christene te verkondig wat alleen vir geestelike mense geskik is. Hulle vind dit baie mooi, vat dit met hulle verstand en verlustig hulle daarin, en nogtans bly hulle lewens onveranderd in weerwil van die geestelike onderrig wat hulle ontvang. As daar een ding is wat elkeen van ons God gedurig voor moet bid, dan is dit dt: Here, verhoed tog dat ek geestelike onderrig in n vleeslike hart sal opneem. Die enigste bewys dat u n sen ontvang, is dat u uit die vleeslike staat oorgebring word in die geestelike. God is gewillig om dit te doen. Laat ons daarom bid en dit aanneem."

Die gebrek aan geestelike insig en onderskeidingsvermo word deur Paulus ook aan die Efsirs verduidelik as hy vir hulle s dat ons almal moet opgroei "tot n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus; sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering" (Ef. 4:13-14).

2. Vleeslikheid is n toestand van verlengde onvolwassenheid

Oor die tweede rede vir vleeslikheid het Andrew Murray ges:

"U is lank gelede bekeerd en u moes nou al n jong man gewees het, maar u is is nog steeds n klein kindjie in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spyse nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. U weet hoe mooi n babatjie is. Mens kan nouliks iets aantreklikers vind as n kindjie van ses maande met sy rooi wangetjies en laggende gesiggie. Veronderstel ek het s n kind gesien, en n ses maande kom ek terug en vind die kind niks groter nie. Die ouers sal dan ook al onraad bemerk omdat hy nie groei nie. En as ek n drie jaar sou terugkom en vind dat die kind nog niks groter is nie, sou ek die ouers baie treurig aantref. Hulle sou my meedeel: Die dokter s die kind het n vreeslike kwaal hy kan nie groei nie. Hy s dit is n wonder dat die kind nog lewe, en tg leef hy. N tien jaar kom ek weer daar, en steeds is dit net n hulpelose babatjie wat nog niks gegroei het nie.

"U sien, kindsheid op sy regte tyd is die mooiste ding in die wreld, maar kindsheid wat t lank duur word n las en n oorsaak tot droefheid: n teken van siekte. Dit was die toestand van baie van daardie Christene in Korinthe hulle het babatjies gebly.

"n Kenmerk van n babatjie is dat hy homself nie kan help nie en dus ook nie andere kan help nie. Dit is die lewe van baie Christene. Hulle maak van die predikante geestelike verpleegsters van babatjies. Dit is n ernstige saak dat daardie geestelike babatjies hulle predikante al die tyd besig hou om hulle te versorg en te voed, en nooit help hulle hulself nie. Hulle weet nie hoe om hulleself uit die Woord van Christus te voed nie, en nou moet die predikant hulle voed. Hulle weet nie wat dit is om met God in aanraking te kom nie, en die predikant moet vir hulle bid. Hulle weet nie wat dit beteken om te lewe soos mense wat n God het om hulle te help nie, en wil maar altyd net versorg word. Pas op dat dit nie die rede is waarom u na n konferensie of n kerk toe gaan, sodat u verpleegsters vir u geestelike voedsel moet voorsit nie. Prys die Here vir die verkondiging van die evangelie en vir die gemeenskap van die gelowiges, maar daar mt groei en ontwikkeling wees sodat ons ook andere kan help. In die brief aan die Hebrers vind ons dieselfde onvolwasse toestand:

"Want hoewel julle vanwe die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en het julle weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy n kind is. Maar vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat geestesvermons besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan (Heb. 5:12-6:1).

"As n klein kindjie, n geestelike babatjie van drie maande, vleeslik is en nie heeltemal goed weet wat sonde is, en nog nie oorwinning daaroor het nie, dan is dit nie iets om oor verwonderd te wees nie. As n man egter jaar n jaar in dieselfde toestand voortleef en altyd deur die sonde oorheers word, dan is daar iets radikaals met sy geestelike lewe verkeerd. Niks kan n kindjie in voortdurende kindsheid hou as net een of ander soort kwaal nie. As ons gedurig moet s: O God, ek is nie geestelik nie, laat ons dan tog liewer s: O God, ek is vleeslik. Ek verkeer in n sieklike toestand en wil graag daaruit gehelp word."

3. Vleeslikheid is n toestand waarin sonde en mislukking bobaas is

Dr. Murray is nog steeds aan die woord:

"Watter bewys voer Paulus aan dat hierdie mense vleeslik was? Hy beskuldig hulle van verkeerde gesindhede en dade: Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie?" Hulle tree net soos die ander mense op, en nie soos mense wat nuut gemaak is en in die liefde en krag van die Heilige Gees lewe nie.

"U weet dat God ons liefhet, dat Hy in die lig woon en dat liefde die groot gebod is. Die kruis van Christus is die bewys van God se liefde, en liefde is ook die eerste en belangrikste vrug van die Heilige Gees. Wanneer mense toegee aan hulle humeur, hoogmoed, jaloersheid en tweedrag; wanneer u mense bitsige dinge van ander hoor s wanneer n man nie iemand anders volkome kan vergewe nie; wanneer n vrou met veragting van haar buurvrou praat as daardie nare ding, of van iemand anders kan s: o, wat n hekel het ek in daardie vrou dit alles is die vrugte van die vlees. Elke stukkie liefdeloosheid is niks anders as die vlees nie. Die vlees is selfsugtig en hoogmoedig en liefdeloos, daarom is elke sonde teen die liefde niks anders as n bewys dat die persoon vleeslik is nie.

"U s: Ek het dit probeer oorwin, maar ek kan nie. Dit is juis die saak wat ek wil beklemtoon. Moenie probeer om geestelike vrugte te dra solank u nog in n vleeslike toestand is nie. U sal dit nie kan doen nie, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie (Gal. 5:17).

"Ons vleeslike natuur is nie alleen die oorsaak van liefdeloosheid nie, maar ook van so baie ander sondes. Neem wreldsgesindheid en die liefde vir geld, wat mense lles laat opoffer om ryk te word, en ook die najaag van weelde, genot en n ho posisie. Wat is al hierdie dinge anders as die vlees? Dit bevredig die vlees en is presies waarin die wreld homself verlustig. Die vleeslike toestand word deur wreldsgesindheid en die krag van die sonde bewys.

"Iemand het my oor sy gebrek aan liefde tot gebed geraadpleeg. Hy wou weet hoe hy die beoefening van liefdevolle gemeenskap met God deelagtig kon word. My antwoord was: My broeder, dit kan hoegenaamd nie bereik word nie, totdat u ontdek dat dit buite die vleeslike toestand moet geskied. Die vlees kan hom nie in God verlustig nie; dit is u probleem. U moet nie n besluit neem of in u dagboek skryf: Ek gaan meer bid nie. U kan dit nie forseer nie. L die byl aan die wortel van die boom en kap die vleeslike siel uit. U kan dit nie self uitkap nie, maar laat die Heilige Gees van God met die veroordeling van sonde kom en gee uself oor om saam met Christus gekruisig te word, dan sal die Gees van God volle beheer van u oorneem. Hy sal u leer om God lief te h, om gebed lief te h, om u naaste lief te h, en u sal nederig en hemelsgesind wees. Die vleeslike toestand is die wortel van elke sonde.

4. Die vleeslike toestand kan naas groot geestelike gawes bestaan

Dr. Murray wei soos volg hieroor uit:

"Onthou, daar is n groot verskil tussen geestelike gawes en geestelike gesindhede, en dit is wat baie mense nie verstaan nie. Onder die Korinthirs was daar baie wonderlike geestelike gawes aanwesig. Paulus prys hulle dat hulle in geen enkele genadegawe agter staan nie. In 1 Korinthirs 13 praat hy van die gawes van profesie, en van die geloof wat berge kan versit, en van kennis, maar hy s vir hulle dat hierdie dinge hulle niks sal baat as hulle nie die liefde het nie. Hulle het hulle in die gawes verlustig maar hulle nie oor gesindhede bekommer nie. Paulus wys aan hulle n ng uitnemender weg: om te leer om lief te h en nederig te wees, want liefde is die uitnemendste van alle dinge.

"Dit is n baie ernstige saak om te bepeins dat iemand die gawe van profesie mag besit, dat hy n getroue en suksesvolle werker in een of ander werkkring mag wees, en dat hy tg deur sy skerpe oordeel en die hoogmoed wat daar by hom opkom, asook deur ander dinge, bewys mag lewer dat hy ten spyte van al sy gawes nog n gebrek aan geestelike gesindhede het. O, pas tog op dat Satan jou nie bedrieg nie deur die gedagte: Maar ek werk vir God en Hy sen my. Andere sien op na my en ek is die persoon waardeur hulle gehelp word.

"Geliefde mede-Christene, die feit dat n vleeslike Christen geestelike gawes mag h, behoort ons onuitspreeklik ernstig te stem. Dit behoort die ernstigste en voorspoedigste persoon op sy knie voor God te bring met die gedagte: N alles wat Gods Gees as n gawe in my gewerk het, gee ek nie miskien toe aan die vlees in gebrek aan nederigheid of liefde of reinheid of heiligheid nie? Mag God ons om sy Naam ontwil deursoek en toets."

Die oplossing

Die oplossing van die probleem van vleeslikheid begin daar waar n mens tot die besef kom dat daar oorwinning oor sonde en vleeslikheid is. Dit s vir ons moontlik om elke dag onder die leiding van die Heilige Gees te lewe. Die Here s in sy Woord dat sy liefde in ons harte uitgestort word deur die Heilige Gees. Hy beveel ons ook om met die Gees vervul te word, en dit die krag van ons hele lewenswandel te maak: "Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie" (Gal. 5:16). Dit is die lewe waartoe God ons roep en waarvoor Christus ons vrygekoop het. Nadat Hy sy bloed gestort het, het Hy na die hemel gegaan om die Heilige Gees in sy volheid oor ons uit te stort.

Glo in die krag van die bloed van Christus om u te reining, en ook in die krag van die verheerlikte Christus om sy Gees in u hart te gee, dan het u die eerste stap in die regte rigting geneem. Al voel u ook hoe ellendig, hou aan die Here Jesus vas. Hy kan u met sy Gees vervul, want sy Woord het u gebied: "Moenie dronk word van wyn nie daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul" (Ef. 5:18).

Die vervulling met die Heilige Gees is n tweede genadewerk. By n mens se bekering oortuig die Heilige Gees jou van jou verlore toestand, van die afskuwelikheid van die sonde, en veral van die skuld en straf van die sonde. In daardie stadium is daar maar n geringe besef van jou verborge, innerlike sondes en van die ou natuur wat as die oorsaak daarvan gekruisig moet word. Die besef hiervan kom meesal n tyd n n persoon se bekering baie sterk by hom op.

Wanneer die innerlike stryd tussen die vlees en die Gees die Christen tot teleurstelling en wanhoop oor sy vleeslikheid dryf, kom hy duidelik voor die keuse om die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede oor te lewer om gekruisig te word, en in die plek daarvan deur die Heilige Gees met die natuur van Jesus Christus beklee te word. As hy hierdie stap neem, word hy n geestelike Christen.

Daar is ongelukkig baie wanopvattings oor hoe om van n vleeslike tot n geestelike Christen oor te gaan. Sommige mense meen dit is n geleidelike proses waardeur jy gaandeweg na n toestand van geestelikheid opgroei. Dit is egter nie so nie. Andrew Murray s:

"Mense wil graag uit die vleeslike toestand in die geestelike ingroei, en dit kan nooit gebeur nie. Hulle jaag meer prediking en onderrig na ten einde, soos hulle meen, uit die vleeslike in die geestelike in te groei. Daardie kindjie waarvan ek gepraat het, hoewel tien jaar oud, het soos n babatjie van ses maande gebly hy het n kwaai siekte gehad en genesing was nodig. Daarna sou daar groei wees. Die vleeslike Christen bevind homself ook in n ernstige siektetoestand. Eers moet die probleem van vleeslikheid uit die weg geruim word, dn sal daar groei na geestelike volwassenheid plaasvind

"Dit is die treurige toestand van die kerk dat die meeste van sy lede vleeslik bly. Hulle val gedurig onder die mag van die vlees en word gevolglik oormeester deur nyd en afguns en liefdeloosheid. Sulke Christene het geen insig in geestelike waarhede nie. As mens melding maak van hulle lewe in Christus, daaglikse gemeenskap met Hom, en wat God beloof om vir sy kinders te doen, dan verstaan hulle nouliks wat bedoel word. Hoe ernstig behoort ons God te bid om aan ons te openbaar wat vleeslik en wat geestelik is, en ons in staat te stel om ons geheel en al aan die leiding van sy Gees oor te gee."

Die oorgang van vleeslikheid tot geestelikheid behels n geloofstap wat geneem moet word. Die Christen moet sy vleeslikheid voor God bely, asook al die manifestasies daarvan, soos sonde-geneigdheid, hoogmoed, liefdeloosheid, biddeloosheid, dubbelhartigheid, ens. Vra die Here om dit te vergewe, jou van alle ongeregtigheid te reinig, en ook die verdorwe vlees in jou lewe te kruisig. Gereinig deur die bloed van die Lam, moet jy jouself ook oorgee om saam met Hom gekruisig te word vir die wreld en die sonde. Dan sal die pad oop wees om met die opstandingslewe van die Here beklee en deur sy Heilige Gees vervul te word.

Hierna sal vinnige groei na geestelike volwassenheid plaasvind, omdat die struikelblok na ware geestelikheid uit die weg geruim is. Daarna moet jy daagliks jou kruis opneem en sorg dat die vlees nie weer n vastrapplek in jou lewe verkry nie.

"Beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie" (Rom. 13:14).

Dit is die pad van geestelike oorwinning waartoe die Here elkeen van ons roep. Het u die oorwinning oor sonde, die wreld en die vlees al deelagtig geword? Vertrou die Here hiervoor en ervaar n wonderlike nuwe krag, blydskap, en godvrugtigheid in u geestelike lewe. "Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees" (Rom. 8:1).

(einde)

Confession of faith

We confess the Holy Trinity God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also the doctrine of sanctification by being filled with the Holy Spirit to become bold witnesses and disciples of the Lord Jesus (Acts. 15:8-9; 1 Thes. 4:3,7-8; Heb. 12:14; 1 Pet. 1:15-16). We firmly believe that the whole counsel of God has been revealed to us in His Word. We believe in the Second Coming of Jesus Christ (Acts. 1:10-11; 1 Cor. 15:22-23, 51-52; 1 Thes. 4:15-18; Rev. 1:7).

Geloofsbelydenis

kruisa1

Wie is die Vrye Baptiste?

1.   Ons is Protestante.
2.   Ons is Wesleyaans - Arminiaans.
3.   Ons is Baptiste.
4.   Ons is Fundamentaliste.
5.   Ons is Evangelies.
6.   Ons Naam:

Vrye Baptiste het te doen met die feit dat ons vry is van die Baptiste Unie is en dat ons dus ons eie Moderatuur het. Ons behoort ook nie aan die Wreld Raad van Kerke nie.

Ons het ook nie afgestig van die Baptiste nie, maar het die Naam aanvaar omdat ons bekend gestaan het as die Zion Curch en dit later verwar is met die onbybelse Sioniste beweging.
{LEES MEER}

Wat behoort n mens in die Kerk te vind?

1. Ondersoek die Fondament:
1.1 n Behoorlike siening van die Woord
1.2 n Beklemtoning van Bybelse lering en prediking
1.3 Leerstellige Gesondheid
1.4 Leerstellige Beoefening
2. Ondersoek die struktuur van die Kerk:
2.1 Kerklike bestuur
2.2 Bewyse van orde
2.3 Haalbare doelwitte
2.4 Die Grootte van die Kerk
3. Kyk hoe dit funksioneer:
4. Kyk na die atmosfeer:
4.1 n Ho beskouing van God
4.2 Die teenwoordigheid van opregte geloof
4.3 n Gees van opoffering
4.4 Is daar n regte gesindheid teenoor die predikant en die leiers?
4.5 Geestelike eenheid

{LEES MEER}

Christian Fundamentalism
Johan Malan

There are so many variations of Christianity with regard to its practices and creeds that the question is often asked: which is the correct one? Christians who strongly adhere to basic Scriptural pronouncements, principles and values are referred to as fundamental, conservative or evangelical believers. The characteristics of this disposition will be reviewed in terms of its relevancy to a sound faith.

Christian fundamentalism is associated with the following 32 basic principles:    {READ MORE}

Kenmerke van n Gemeente
Johan Malan

Die basiese roeping, eienskappe en kenmerke van 'n ware gemeente van Christus.

Ons leef in n tyd van ongekende misleiding, veral op godsdienstige gebied. Die duiwel span al sy misleidingskrag in om Jesus Christus se dissipels van die suiwer Bybelse leer afvallig te maak, hulle ywer te laat verflou, hulle met nietige dinge besig te hou wat geen ewigheidswaarde het nie, en hulle ook in morele sondes te laat verval. Sodoende verswak en ondermyn hy die kerk van Christus waarteen hy veg en behaal in die proses groot oorwinnings.
{LEES MEER}

Prayer

gebedKort Boodskap (mp3)
Ds. Marius Wolfaardt
Skilpaaie wat
gebed verhinder
(7:15)

EM Bounds:

Begin the Day with Prayer
THE men who have done the most for God in this world have been early on their knees. He who fritters away the early morning, its opportunity and freshness, in other pursuits than seeking God will make poor headway seeking him the rest of the day. If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, he will be in the last place the remainder of the day.  {READ MORE}

Much Time Should Be Given to Prayer
Much time spent with God is the secret of all successful praying. Prayer which is felt as a mighty force is the mediate or immediate product of much time spent with God. Our short prayers owe their point and efficiency to the long ones that have preceded them.  {READ MORE}

Preachers Need the Prayers of the People
It is absolutely necessary for the preacher to pray. It is an absolute necessity that the preacher be prayed for. It will take all the praying he can do, and all the praying he can get done, to meet the fearful responsibilities and gain the largest, truest success in his great work.  {READ MORE}

Die Rol van Gebed
Johan Malan

Opsomming:
Enkele kenmerke van gebed, asook verskillende vorms van gebed.  {LEES MEER}

The Importance of Prayer
Johan Malan

Prayer is one of the most important Christian activities. Through prayer one maintains an intimate walk with the Lord and lays the foundation for success in other spiritual activities. It also ensures victory in the struggle against Satan as you commit yourself in faith to the protection and care of the Great Victor, Jesus Christ. Dr. Andrew Murray said: I am convinced that we will never fully appreciate what the great significance of prayer is as long as we only regard it as a way to sustain our own spiritual life. But if we learn to view it as the most important work entrusted to us, the basis and strength of all our work, then we will realise that there is nothing we should study and practice as the art of praying correctly.

The request of the disciples was: Lord, teach us to pray (Luke 11:1). We can only learn the art of true prayer and intercession from the Great Intercessor, Jesus Christ. It is a school in which we must grow in grace and knowledge (2 Pet. 3:18). Although prayer, in its initial form, is so simple that even the smallest child can pray, it is at the same time the highest form of dedication to which believers are called.   {READ MORE}

Die Sonde van Biddeloosheid (mp3)
Luister na die preek (33:38)
Ds. Hannes Delport

The Power of Prayer
RA Torrey

Ye have not, because ye ask not (James 4:2).
"Why is it," many a Christian is asking, "that I make such poor progress in my Christian life? Why do I have so little victory over sin? Why do I win so few souls to Christ? Why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior Jesus Christ?" And God answers in the words of the text: "Neglect of prayer. You have not, because you ask not."  {READ MORE}

The Word of God

How To Study the Bible
George Muller
The Manner of Reading the Bible / Stick to the Word of God / Read Consecutively / Connecting the Scriptures / Read the Word Prayerfully / Also Meditate On the Word / Read With Faith / Be Doers of the Word... 

Read More

The Word of God
Prof. Johan Malan

In this article, 14 characteristics of the Word of God are described. These statements are most significant in view of the fact that that a large body of modern theologians have, through their prejudice and destructive criticism, relegated the Bible to the level of highly contentious and disputed writings of human origin.

Read More

Spiritual Backsliding

The Backslider in Heart
Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.
II. What backsliding in heart is.
III. What are evidences of backsliding in heart.
IV. What are consequences of backsliding in heart.
V. How to recover from this state.

Read More

Spiritual Backsliding
Prof. Johan Malan

It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the objective truth about spiritual backsliding you should consult the Bible and not biased or erroneous church dogma. Some churches, mostly in the Wesleyan tradition, agree to the possibility of backsliding while others, mostly Calvinistic and Lutheran churches, reject the possibility of apostatising and falling from grace. What does the Bible teach?

Read More

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene
Prof. Johan Malan

Die toestand van n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is f n woonplek vir God f n woonplek vir Satan.

Read More

Are you born again?

The Necessity of Rebirth
Prof. Johan Malan

Scripture reading: There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him, Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to Him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mothers womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again Nicodemus answered and said to Him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things? (John 3:1-10).

Read More

Slaves of Sin
Prof. Johan Malan

But there is another, more abstract form of slavery by an invisible enemy, to which most people are subjected for their entire life, and that is spiritual and moral slavery. This is a problem which faces all people as all of us are slaves of sin because of the fallen nature which we have inherited from Adam. Sin is the consequence of alienation from God, and that accounts for the spiritual and moral depravity of mankind. The Fall has rendered humanity despicable in the eyes of God (Gen. 6:5-6). Paul says: ... through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned (Rom. 5:12).

Read More

Is u weergebore?

Het jy in jou geestelike lewe op die plek gekom waar jy met sekerheid weet dat indien jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan? Veronderstel jy sou vandag te sterwe kom en voor God te staan kom en Hy sou jou vra, Waarom moet Ek jou in my Hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees?

As jy nie een van die vrae kan antwoord nie, wat dan??
{LEES MEER}

Preke (mp3)
Prof. Johan malan

Redding / Fondamente / Groei

The Second Coming

How Can We be Ready for the Second Coming of Christ?
Johan Malan

There are various prophecies in the Bible by which Christians are encouraged to be vigilant and ready for the sudden coming of the heavenly Bridegroom. These instructions and admonitions should be taken seriously, as there are so many things that can divert the attention of a believer from his calling as a servant of Christ, who should be able to boldly give an account of his life when his Master returns at an unexpected hour. On that day He will catch away His bride to her heavenly abode, and then it will be too late to prepare for His coming and to rearrange your priorities in life. The following is one of the many calls to be found alert, dedicated and faithful on the day of the second coming:

Take heed, watch and pray; for you do not know when the time is. It is like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning lest, coming suddenly, he find you sleeping. And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:33-37).   {READ MORE}

Tekens van die Tye
Johan Malan
Hoewel daar beslis n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:
  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is (Luk. 21:28).
{LEES MEER}

The Rapture Explained
By Golda Chimere-Dan

The rapture is the event in which the Lord Jesus Christ will appear in the cloud at the voice of the archangel and the last trumpet sound to take all Bible believing, born again Christians away from the surface of this earth before the Almighty God unleashes his anger on a sinful, unrepentant and Christ-rejecting world.

The rapture is an event that will take place very soon and very suddenly. It will be the most astonishing event in the history of the world which will turn the entire planet on its head. The Bible teaches this very clearly and it is the hope of every believer in the Lordship of Jesus Christ to be among those who experience the rapture.  {READ MORE}

Die Wegraping
Johan Malan
Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?
{LEES MEER}

The History of the Free Baptist Church

THE ORIGINS TO THE PRESENT

The history of the Church in South Africa begins with the coming of the History Dutch (1652) History French Huguenots (1668) Dutch (1652), the French Huguenots (1668) and the early German History German Lutheran Settlers a little later. With perhaps a few exceptions, these settlers were all Protestants. The Dutch Reformed Church (DRC), controlled by hierarchy in Amsterdam, was the established church into which the Huguenots, with the exception of the German Lutheran, were assimilated. By l875 most of the non-state churches (those in the English group) in the Cape Colony became known as `free' churches. These churches became known as the 'English Free Churches English speaking Speaking Churches.
{READ MORE}

Sanctification

How to Keep Sanctified
Booklet by J.O. Mc CLURKAN

The conflict is not over when you enter the sanctified life. The enemy within has been cast out, but sin in a thousand different forms lurks about you. To retain a pure heart requires the utmost vigilance. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
The Israelites did most of their fighting after entering Canaan; but few conquests were made in the wilderness. It takes the grace of entire sanctification to guarantee continuous victory in a land of walled cities, giants and thirty-one kings.

{READ BOOKLET}    [Download PDF]

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!
Johan Malan

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

"Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27).
{LEES MEER}

Die Koringkorrel moet Sterf
Johan Malan

As ons nie bereid is om te sterf vir die wreld, die vlees en die sonde nie, kan ons nie bruikbare dissipels van Jesus word nie. In s n toestand sal ons alleen en onvrugbaar wees en nie aan ons doel as Christene beantwoord nie. Die Here Jesus het ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug (Joh. 12:24).

{LEES MEER}

We Must Be Holy
JC Ryle

We must he holy on earth before we die, if we desire to go to heaven after death. If we hope to dwell with God for ever in the life to come, we must endeavour to be like Him in the life that now is. We must not only admire holiness, and wish for holiness: we must be holy.
{LEES MEER}

Die stryd teen vleeslikheid
Andrew Murray

Baie Christene leef in n toestand van vleeslikheid voort deurdat hulle nie na n lewe van oorwinning in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees streef nie. Die gevolg hiervan is dat die eienskappe van die vlees oorheersend in hulle lewe bly en alle moontlikheid van geestelike groei uitskakel. Hulle bly klein kindertjies in die Here wat as gevolg van hulle beperkinge en tekortkominge onbevoeg is om geestelike werk te doen. Hulle vertoon nie die vrug van die Gees nie en word deur verdorwe emosies soos selfgesentreerdheid, twis, jaloersheid en tweedrag gekenmerk. Daar is egter n oplossing vir hierdie ernstige probleem.
{LEES MEER}

Die Pad van die Here
Johan Malan

Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen. Hoe word ons op hierdie pad geplaas? Dit begin by ons wedergeboorte, en terwyl ons geestelik groei word die pad al hoe helderder tot die volle dag.
{LEES MEER}

Preke oor Heiligmaking (mp3):
Geesvervulling 1 (34:44)
Geesvervulling 2 (35:07)- Ds. Hannes Delport
Christelike Volmaaktheid Nou (51:33) - Ds. Marius Wolfaardt

Four messages

Four messages are presented on key issues which directly affect the nature of preparations which the church as the bride of Christ should make to be ready for the sudden coming of Jesus Christ as the heavenly Bridegroom
Johan Malan

Preface

Who is Jesus and how Well do we Know Him?

The Grey Area of Deception between Two Kingdoms

Typology of Abraham and his Family

The Necessity of Complete Sanctification

Epilogue

Read Booklet

From Darkness to the Light

 

Gods Plan of Salvation
Prof. Johan Malan

 

There is a definite way that the Lord Jesus deals with unbelievers to save them, equip them for service and prepare them for eternal life in heaven. The willingness and full co-operation of each one of us, according to fixed biblical guidelines, is necessary if we wish to avert the tragedy of a false repentance. We can all share in the wonderful experience to be called by the Lord out of the darkness of sin into His marvellous light. I invite you to explore with me the unsearchable riches of the Lords love and saving grace, and to accept it by faith.

1. Calling
2. Sorrow
3. Repentance or Conversion
4. Justification
5. Rebirth
6. Sanctification
7. Glorification
False Foundations
How to Grow in Grace

Read Complete Booklet