vbk-logoHeaderEAkleiner

Johan Malan

Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die mreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis: hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie (Spr. 4:18-19). Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen. Hoe word ons op hierdie pad geplaas? Dit begin by ons wedergeboorte, en terwyl ons geestelik groei word die pad al hoe helderder tot die volle dag. By die eindbestemming van die pad sal ons vir ewig in die volle lig van die Here se heerlike teenwoordigheid in die hemel wees. Nie alle mense vind egter hierdie pad nie, daarom verkeer hulle nog in geestelike duisternis en stuur op die ewige dood af. Wie is die gelukkiges wat hierdie wonderlike pad van die lewe ontdek het, wat deur die meeste mense glad nie geken word nie?

Job 28:7-8 s daar is n pad wat die roofvol nie ken nie, en die oog van die valk het dit nie gespeur nie; waar die trotse roofdiere nie op trap nie, waar die leeu nie oor stap nie. Waar is hierdie baie besondere pad? Die meeste mense soek na die pad wat na ware geluk in die lewe lei, maar vind dit nie. In die proses beland hulle op dwaalwe, want daar is n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is we van die dood (Spr. 14:12). Die pad wat uit n menslike oogpunt reg lyk, is die pad van selfmisleiding en selfregverdiging. Jy dink dat as jy net n goeie lewe lei en kerk toe gaan, sal jy hemel toe gaan. Sonder Jesus Christus is alle menslike pogings egter tevergeefs, want die Bybel s dat selfs ons beste werke soos n besoedelde kleed is (Jes. 64:6). Dit kan ons nie red nie.

Hoe sal ons dan die ware pad van die lewe vind, hierdie pad wat die  arende en valke met hulle goeie o glad nie kan sien nie, en waar selfs n leeu wat vreesloos is, nie op kan loop nie? In Psalm 16:11 het koning Dawid in n lied vir Here ges: U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. Net Hy kan hierdie pad aan ons bekend maak. Op di pad ontvang ons oorvloedige geestelike seninge uit die hand van die Here, en sy blydskap vervul ons harte. Hoe bevoorreg is ons nie om hierdie pad in die Nuwe Testament te ken nie!  Di pad is n Persoon, Jesus Christus. Hy het ges: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie (Joh. 14:6).

Kom ons kyk na n paar eienskappe van die pad van die Here wat na ewige heerlikheid lei:

1.    Dit is die pad van die lewe in Christus. Die Here Jesus is self die poort waardeur ons moet gaan om op hierdie pad te kom. Hy het ges: Ek is die deur; as iemand deur my ingaan, sal hy gered word (Joh. 10:9). Hierna volg daar n daaglikse wandel met Christus op die nuwe en lewende weg waarop Hy ons geplaas het. Ons moet in Hom bly, want Hy het ges: Bly in My, soos Ek in julle (Joh. 15:4). Op hierdie pad word die dinge van die wreld nietig en klein, omdat dit die hoofdoelwit van ons lewe is om die lof te verkondig van Hom wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ons moet eiebelang en wreldse begeerlikhede afsterf, sodat daar meer plek en tyd vir die dinge van die Here in ons lewe kan wees. Deur sy Heilige Gees is die Here Jesus elke dag ons Leidsman op die pad van die regverdiges. Hy het vir sy dissipels ges: Kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wreld (Matt. 28:20). Volg jy die Here Jesus elke dag van jou lewe, en ervaar jy sy teenwoordigheid en senende regterhand wat oor sy getroue dissipels uitgestrek is? As jy van die Here af wegdwaal, sal sy sen nie op jou lewe rus nie.

2.    Dit is n eensame en smal paadjie. Jesus het ges: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind (Matt. 7:13-14). Daar is baie mense wat probeer om op die smal pad van die Here te kom, maar nie daarin slaag nie. Sommiges dink hulle is op di pad, maar hulle is nie. Die Here Jesus s: Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, s Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie (Luk. 13:24). Ons moet laag buig en heeltemal met die ou lewe breek as ons deur hierdie poort wil ingaan. Die Here deel nie jou lewe met die wreld en die sonde nie. n Halfhartige bekering werk nooit uit nie. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind (Spr. 28:13). Baie kerkmense dink hulle is op hierdie pad, dan is hulle nog nie. Jesaja s: Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op [sy Kneg] laat neerkom (Jes. 53:6). Net Hy kan deur die wedergeboorte van ons nuwe mense en ware volgelinge van Hom maak. Die meeste mense wil egter nie n radikale verandering maak nie. Hulle wil net n kleed van uiterlike godsdienstigheid aantrek en dan met hulle eie lewe op die bre pad voortgaan. Dit is die rede waarom die smal pad beslis nie die populre pad is nie, selfs nie in die tradisioneel Christelike wreld nie, daarom is dit meesal n eensame pad waarop daar min mense is wat jou getuienis en oortuigings met jou deel. Daar is baie godsdiens in die wreld, maar min ware geloof. Dit is die rede waarom daar min mense is wat die Woord van die Here suiwer en sonder bymotiewe verkondig. Dit is n smal paadjie hierdie. Die Here vereis van sy dissipels n eng en heilige lewenswyse nie n permissiewe lewe soos op die bre pad, waar jy kan doen net wat jy wil nie.

3.    Dit is n pad waarop die Bybel jou besluite en die koers van jou lewe bepaal. Die Here het vir Josua ges dat hy van die woorde van God nie links of regs mag afwyk nie, sodat hy met goeie gevolg kan handel oral waar hy gaan (Jos. 1:7). Dieselfde rel geld vir ons: Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u Woord (Ps. 119:9). Dit moet die rigsnoer van ons lewe wees, sodat ons saam met die psalmis kan s: Ek het u Woord in my hart gebre dat ek teen U nie sal sondig nie, en ook: Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u Woord kan bewaar. Slegs dan kan ons s: U Woord is n lamp vir my voet en n lig vir my pad (Ps. 119:11,101,105). Let daarop dat dit nie menslik geformuleerde tradisies en belydenisskrifte is wat die rigsnoer van ons lewe moet wees nie, maar suiwer en alleen net die lewende Woord van God. Mense kyk so dikwels deur die bril van hulle eie leerstellige voorkeure na die Bybel en neem daaruit net dit wat hulle pas. Op die ou end verkondig hulle gebooie van mense, wat geen saligheidswaarde het nie (Mark. 7:6-9,13). Op die pad van die Here moet ons verlang na die onvervalste melk van die Woord, dat ons daardeur kan opgroei (1 Pet. 2:2). Hierdie Woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot diep in ons harte waar dit ons help om onderskeid tussen die waarheid van God en die leuens van Satan te kan tref. Hou jy nog reguit koers volgens die voorskrifte van die Woord, of het jy dalk al daarvan afgewyk en n navolger van mense geword?

4.    Dit is n wedloop met die oog op geestelike oorwinning. Laat ons ook elke las afl en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof (Heb. 12:1-2). Dit is n doelgerigte wedloop: ek moet presies weet waarheen ek op pad is, sodat ek as n oorwinnaar wat sy taak op aarde suksesvol afgehandel het, voor die Here Jesus kan verskyn. Paulus het ges: Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie... maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gespreek het, self verwerplik sou wees nie (1 Kor. 9:26-27). Dit is ook n wedloop waarin ek alle sondes en hindernisse moet afl. Terwyl ons n vleeslike liggaam met sy vyf sintuie het, is ons steeds oop vir versoekings en invloede van die wreld af. Dit is maklik om weer te sondig, daarom moet ons teen dit waak. Paulus praat van die sonde wat ons so maklik omring. Amper ongesiens raak jy weer deur sonde verstrik, en dan struikel en val jy in die wedloop. Dit mag wees dat daar ander hindernisse is wat jou vordering vertraag, wat self nie sonde is nie, maar wat neig om al jou tyd, aandag en geld in beslag neem sodat jy nie vry is om die Here voluit te dien nie. Hierdie dinge, bv, n oormatige toewyding aan jou werk, jou sport of aan n stokperdjie, kan veroorsaak dat die Here uit jou lewe geskakel word en dat jy later net lippediens aan Hom bewys. Dan gaan jy in die geestelike wedloop n verloorder wees. Dit is ook n wedloop teen tyd. Elke mens het net beperkte tyd om sy taak wat die Here aan Hom opdra, uit te voer. Ons lewe is soos n nagwaak, en soos die dag van gister as dit vinnig verbyskiet. As ons weer sien, is dit alles verby. Die mens is soos nietigheid; sy dae is soos n vlugtige skaduwee (Ps. 144:4). Vriende, sorg dat hierdie kort aardse lewe van jou nie n sinnelose gejaag na verganklike aardse dinge is nie. Tel jou dae s dat jy n wyse hart mag bekom (Ps. 90:12). Dit beteken dat jy die tyd moet uitkoop om die Here te dien, want die dae is boos. Sorg dat jy in hierdie wedloop nie al jou tyd op aardse dinge bestee nie, want dan sal jy geestelik stagneer en van die Here se pad af wegdwaal.

5.    Dit is n pad van harde werk. Alle Christene het n opdrag om vir die Here te werk totdat Hy kom. Ongelukkig is daar baie Christene wat by Efsirs 2:8-9 volstaan, naamlik dat ons uit geloof gered word sonder werke, en dan sit hulle terug en doen niks verder nie. Ons moet egter Efsirs 2:10 ook lees, waarin ons n ons bekering tot diensbaarheid aangespoor word: Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Het jy al duidelikheid gekry oor die werke wat God vir jou in Christus voorberei het, en wandel jy daarin, m.a.w. loop jy op hierdie pad van diensbaarheid aan die Here. Baie Christene doen dit nie en sal eendag met le hande voor die Here staan, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:11-15). Hulle sal met allerlei verskonings kom waarom hulle die talente wat die Here aan hulle gegee het, in n doekie toegedraai en begrawe het. Wil jy as n slegte en luie dienskneg beskou word wat hom nie vir die uitbreiding van die Here se koninkryk beywer het nie? (Luk. 19:20-23). Indien nie, dan moet jy jou talente, tyd en geld ook in die diens van die Here gebruik. Die Here Jesus s: Kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees (Op. 22:12). Hoe lyk jou lewenswandel en werke het dit ewigheidswaarde?

6.    Dit is n pad van verwerping, vervolging en lyding. Ons is navolgers van die verwerpte en gekruisigde Here Jesus. Hy was nie in hierdie wreld en in die strukture van hierdie wreld welkom nie, en het ons gewaarsku dat ons dieselfde behandeling moet verwag. Hy het ges: As die wreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wreld was, sou die wreld sy eiendom liefh. Maar omdat julle nie van die wreld is nie... daarom haat die wreld julle (Joh. 15:18-19). Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan (Hand. 14:22). In die lig hiervan s Paulus vir Timthes: Ly dan verdrukking soos n goeie krygsman van Jesus Christus (2 Tim. 2:3). Vir die Filippense s Paulus dat dit genadiglik aan ons gegee is om nie alleen in Christus te glo nie, maar ook vir Hom te ly (Fil. 1:29). Ons is in vyandelike gebied, in n goddelose wreld wat in die mag van die Bose l (1 Joh. 5:19; Gal. 1:4). Dit is waarom ons n geestelike wapenrusting moet aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:10-12). Die Here s Hy laat ook beproewings en lyding oor ons toe, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word (Heb. 12:5-11). Dit is wanneer ons swaarkry, dat ons ware karakter na vore kom en ons vertroue in die Here versterk word. As dit dan so n goeie leerskool is, dan het ons beproewings nodig! Die psalmis s: Voordat ek verdruk was, het ek gedwaal; maar nou onderhou ek u Woord... Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek u insettinge sou leer (Ps. 119:67,71). Vir die regverdige word uitredding of krag tot berusting om sy kruis te kan dra, gewaarborg: Menigvuldig is die tespoede van die regverdige, maar uit di almal red die Here hom (Ps. 34:20). Selfs ten spyte van die grootste tespoed, droefheid of aanslae op ons, moet ons altyd geestelik bokant ons omstandighede kan uitstyg en ons in die Here verbly. Kan jy van hierdie oorwinning getuig en steeds die vrugte van die Gees dra, of word jy dalk deur die sorge van die lewe afgetrek en ontmoedig? As jy volhard en nie aan die vyand se aanslae en negatiewe suggesties toegee nie, sal die Here die beproewinge vir jou in n sen verander. Hy sal aan jou soveel blydskap en  krag tot oorwinning gee dat n totale negatiewe ervaring vir jou in n bron van ryke sen en geestelike opbouing omskep sal word. Op hierdie pad van vele aanslae is die Here Jesus altyd baie naby, soos Hy ook by sy dissipels in die boot was die nag toe die storm oor die see opgesteek het. Hy is altyd daar om jou uit te red, te beskut en na n plek van veiligheid te lei. Dawid het ges: By U, o Here, skuil ek... Neig U oor tot my, red my gou... want U is my rots en my bergvesting (Ps. 31:2-4). Eendag sal al die stryd en aanvegtinge verby wees: En God sal al die trane van hulle o afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan (Op. 21:4).

7.    Dit is n pad waarop ons n hemelse roeping het. Omdat ons vir seker weet dat ons na die hemel toe op pad is, verlang ons dikwels om so gou as moontlik daar uit te kom. Ons is nie aan die wreld en sy begeerlikhede vas nie, en sal maklik hier afskeid neem sonder om, soos Lot se vrou, om te kyk en te wonder wat van al ons aardse besittings gaan word. Paulus het ges hy verlang om heen te gaan en by Christus te wees, want dit sal vir hom verreweg die beste wees (Fil. 1:23). Hy s ook dat ons aardse tentwoning, dit is hierdie verganklike liggaam, afgebreek sal word sodat ons met ons woning uit die hemel, dit is n verheerlikte liggaam, oorklee kan word (2 Kor. 5:1-2). Die dood het dus sy verskrikking verloor omdat die sterwe, met die oog op die ewige lewe in die hemel, in werklikheid vir ons wins sal wees (Fil. 1:21). Die gedagte aan dit wat voorl spoor ons des te meer aan om op die smal pad te volhard tot die einde toe, die oog gevestig op Jesus, wat vir ons n onbeskryflike en heerlike toekoms gaan uitwerk het (1 Kor. 2:9). Dan sal ons nie net die Here Jesus van aangesig tot aangesig sien nie, maar ook met ons geliefdes in die Here verenig wees.

(einde)

Confession of faith

We confess the Holy Trinity God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also the doctrine of sanctification by being filled with the Holy Spirit to become bold witnesses and disciples of the Lord Jesus (Acts. 15:8-9; 1 Thes. 4:3,7-8; Heb. 12:14; 1 Pet. 1:15-16). We firmly believe that the whole counsel of God has been revealed to us in His Word. We believe in the Second Coming of Jesus Christ (Acts. 1:10-11; 1 Cor. 15:22-23, 51-52; 1 Thes. 4:15-18; Rev. 1:7).

Geloofsbelydenis

kruisa1

Wie is die Vrye Baptiste?

1.   Ons is Protestante.
2.   Ons is Wesleyaans - Arminiaans.
3.   Ons is Baptiste.
4.   Ons is Fundamentaliste.
5.   Ons is Evangelies.
6.   Ons Naam:

Vrye Baptiste het te doen met die feit dat ons vry is van die Baptiste Unie is en dat ons dus ons eie Moderatuur het. Ons behoort ook nie aan die Wreld Raad van Kerke nie.

Ons het ook nie afgestig van die Baptiste nie, maar het die Naam aanvaar omdat ons bekend gestaan het as die Zion Curch en dit later verwar is met die onbybelse Sioniste beweging.
{LEES MEER}

Wat behoort n mens in die Kerk te vind?

1. Ondersoek die Fondament:
1.1 n Behoorlike siening van die Woord
1.2 n Beklemtoning van Bybelse lering en prediking
1.3 Leerstellige Gesondheid
1.4 Leerstellige Beoefening
2. Ondersoek die struktuur van die Kerk:
2.1 Kerklike bestuur
2.2 Bewyse van orde
2.3 Haalbare doelwitte
2.4 Die Grootte van die Kerk
3. Kyk hoe dit funksioneer:
4. Kyk na die atmosfeer:
4.1 n Ho beskouing van God
4.2 Die teenwoordigheid van opregte geloof
4.3 n Gees van opoffering
4.4 Is daar n regte gesindheid teenoor die predikant en die leiers?
4.5 Geestelike eenheid

{LEES MEER}

Christian Fundamentalism
Johan Malan

There are so many variations of Christianity with regard to its practices and creeds that the question is often asked: which is the correct one? Christians who strongly adhere to basic Scriptural pronouncements, principles and values are referred to as fundamental, conservative or evangelical believers. The characteristics of this disposition will be reviewed in terms of its relevancy to a sound faith.

Christian fundamentalism is associated with the following 32 basic principles:    {READ MORE}

Kenmerke van n Gemeente
Johan Malan

Die basiese roeping, eienskappe en kenmerke van 'n ware gemeente van Christus.

Ons leef in n tyd van ongekende misleiding, veral op godsdienstige gebied. Die duiwel span al sy misleidingskrag in om Jesus Christus se dissipels van die suiwer Bybelse leer afvallig te maak, hulle ywer te laat verflou, hulle met nietige dinge besig te hou wat geen ewigheidswaarde het nie, en hulle ook in morele sondes te laat verval. Sodoende verswak en ondermyn hy die kerk van Christus waarteen hy veg en behaal in die proses groot oorwinnings.
{LEES MEER}

Nuutste Preke (MP3)

Gebeds Reeks

Frikkie Osborne

1. Waar staan ek met God? [1:07:01]
2. Die Woord [59:44]
3. Gebed [1:00:55]
4. Die Heilige Gees [1:00:25]

 kneeling-praying-god-md

Heiligmaking &dove-hover

Wederkoms Dienste

 25 tot 27 Mei 2012
Prof. Johan Malan

Die skrif is aan die muur [47:33]
Nuwe wereldorde [53:39]
Jerusalem [56:11]
Betekenis van Jesus as Verlosser, Advokaat & Regter [42:15]
Die smal en die bree weg [43:33]

Mannekamp Boodskappe

Oktober 2012
Prof. Johan Malan

Josua: 'n Studie in Bybelse Tipologie
HANDLEIDING (PDF)

Deel 1 [52:36]
Deel 2 [44:46]
Deel 3 [54:06]
Deel 4 [41:22]
Deel 5 [45:16]

Josua: 'n Studie in
Bybelse Tipologie

Mannekamp Boodskappe
 Oktober 2011
Prof. Johan Malan

1. Die Verwoestende Gevolge van Slawerny [1:06:10]
2. Die Vereistes en Kenmerke van Dissipelskap  [1:12:50]
3. Die Belofte van die Wegraping in Thessalonicense  [1:04:12]
4. Hoedanighede waarin die Here Jesus Gaan Verskyn  [ 1:04:27]
5. Die Stryd Tussen Twee Koninkryke  [46:13]

        Geestelike Bevryding,
Dissipelskap en

Voorbereidings
vir die Toekoms

Prayer

gebedKort Boodskap (mp3)
Ds. Marius Wolfaardt
Skilpaaie wat
gebed verhinder
(7:15)

EM Bounds:

Begin the Day with Prayer
THE men who have done the most for God in this world have been early on their knees. He who fritters away the early morning, its opportunity and freshness, in other pursuits than seeking God will make poor headway seeking him the rest of the day. If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, he will be in the last place the remainder of the day.  {READ MORE}

Much Time Should Be Given to Prayer
Much time spent with God is the secret of all successful praying. Prayer which is felt as a mighty force is the mediate or immediate product of much time spent with God. Our short prayers owe their point and efficiency to the long ones that have preceded them.  {READ MORE}

Preachers Need the Prayers of the People
It is absolutely necessary for the preacher to pray. It is an absolute necessity that the preacher be prayed for. It will take all the praying he can do, and all the praying he can get done, to meet the fearful responsibilities and gain the largest, truest success in his great work.  {READ MORE}

Die Rol van Gebed
Johan Malan

Opsomming:
Enkele kenmerke van gebed, asook verskillende vorms van gebed.  {LEES MEER}

The Importance of Prayer
Johan Malan

Prayer is one of the most important Christian activities. Through prayer one maintains an intimate walk with the Lord and lays the foundation for success in other spiritual activities. It also ensures victory in the struggle against Satan as you commit yourself in faith to the protection and care of the Great Victor, Jesus Christ. Dr. Andrew Murray said: I am convinced that we will never fully appreciate what the great significance of prayer is as long as we only regard it as a way to sustain our own spiritual life. But if we learn to view it as the most important work entrusted to us, the basis and strength of all our work, then we will realise that there is nothing we should study and practice as the art of praying correctly.

The request of the disciples was: Lord, teach us to pray (Luke 11:1). We can only learn the art of true prayer and intercession from the Great Intercessor, Jesus Christ. It is a school in which we must grow in grace and knowledge (2 Pet. 3:18). Although prayer, in its initial form, is so simple that even the smallest child can pray, it is at the same time the highest form of dedication to which believers are called.   {READ MORE}

Die Sonde van Biddeloosheid (mp3)
Luister na die preek (33:38)
Ds. Hannes Delport

The Power of Prayer
RA Torrey

Ye have not, because ye ask not (James 4:2).
"Why is it," many a Christian is asking, "that I make such poor progress in my Christian life? Why do I have so little victory over sin? Why do I win so few souls to Christ? Why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior Jesus Christ?" And God answers in the words of the text: "Neglect of prayer. You have not, because you ask not."  {READ MORE}

The Word of God

How To Study the Bible
George Muller
The Manner of Reading the Bible / Stick to the Word of God / Read Consecutively / Connecting the Scriptures / Read the Word Prayerfully / Also Meditate On the Word / Read With Faith / Be Doers of the Word... 

Read More

The Word of God
Prof. Johan Malan

In this article, 14 characteristics of the Word of God are described. These statements are most significant in view of the fact that that a large body of modern theologians have, through their prejudice and destructive criticism, relegated the Bible to the level of highly contentious and disputed writings of human origin.

Read More

Spiritual Backsliding

The Backslider in Heart
Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.
II. What backsliding in heart is.
III. What are evidences of backsliding in heart.
IV. What are consequences of backsliding in heart.
V. How to recover from this state.

Read More

Spiritual Backsliding
Prof. Johan Malan

It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the objective truth about spiritual backsliding you should consult the Bible and not biased or erroneous church dogma. Some churches, mostly in the Wesleyan tradition, agree to the possibility of backsliding while others, mostly Calvinistic and Lutheran churches, reject the possibility of apostatising and falling from grace. What does the Bible teach?

Read More

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene
Prof. Johan Malan

Die toestand van n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is f n woonplek vir God f n woonplek vir Satan.

Read More

Mission

aaaMalawiLOGO

Blanket Project

NadiaTKaren

 

The women of the Free State FBC started a blanket project in 2014 to crochet a double bed blanket for every minister and his wife. The first blankets were delivered with our last tour in January. The ladies that are part of this project asked for a photo of the families their blankets went to so that they can also pray for them.

KomberseProjek1 KomberseProjek2
KomberseProjek3 KomberseProjek4

A wheelchair for Eliza

ElizaDawala

Above is Eliza Divala and her husband, she received a wheelchair in March 2014. She has never been able to walk in her life and this is her first wheelchair ever.

aaamalawi map GLC

PLANNING:

Next Tour June 2016

The Biggest Needs of the Mission:
Material for 3 church buildings

Cement - most of the churches need to be completed
Repair work on the pastors houses
Chichewa & Portuguese Bibles (R80 per Bible)

Hymnals for all the churches (R26 each)

{MORE INFO...}

Are you born again?

The Necessity of Rebirth
Prof. Johan Malan

Scripture reading: There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him, Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to Him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mothers womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again Nicodemus answered and said to Him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things? (John 3:1-10).

Read More

Slaves of Sin
Prof. Johan Malan

But there is another, more abstract form of slavery by an invisible enemy, to which most people are subjected for their entire life, and that is spiritual and moral slavery. This is a problem which faces all people as all of us are slaves of sin because of the fallen nature which we have inherited from Adam. Sin is the consequence of alienation from God, and that accounts for the spiritual and moral depravity of mankind. The Fall has rendered humanity despicable in the eyes of God (Gen. 6:5-6). Paul says: ... through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned (Rom. 5:12).

Read More

Is u weergebore?

Het jy in jou geestelike lewe op die plek gekom waar jy met sekerheid weet dat indien jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan? Veronderstel jy sou vandag te sterwe kom en voor God te staan kom en Hy sou jou vra, Waarom moet Ek jou in my Hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees?

As jy nie een van die vrae kan antwoord nie, wat dan??
{LEES MEER}

Preke (mp3)
Prof. Johan malan

Redding / Fondamente / Groei

The Second Coming

How Can We be Ready for the Second Coming of Christ?
Johan Malan

There are various prophecies in the Bible by which Christians are encouraged to be vigilant and ready for the sudden coming of the heavenly Bridegroom. These instructions and admonitions should be taken seriously, as there are so many things that can divert the attention of a believer from his calling as a servant of Christ, who should be able to boldly give an account of his life when his Master returns at an unexpected hour. On that day He will catch away His bride to her heavenly abode, and then it will be too late to prepare for His coming and to rearrange your priorities in life. The following is one of the many calls to be found alert, dedicated and faithful on the day of the second coming:

Take heed, watch and pray; for you do not know when the time is. It is like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning lest, coming suddenly, he find you sleeping. And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:33-37).   {READ MORE}

Tekens van die Tye
Johan Malan
Hoewel daar beslis n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:
  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is (Luk. 21:28).
{LEES MEER}

The Rapture Explained
By Golda Chimere-Dan

The rapture is the event in which the Lord Jesus Christ will appear in the cloud at the voice of the archangel and the last trumpet sound to take all Bible believing, born again Christians away from the surface of this earth before the Almighty God unleashes his anger on a sinful, unrepentant and Christ-rejecting world.

The rapture is an event that will take place very soon and very suddenly. It will be the most astonishing event in the history of the world which will turn the entire planet on its head. The Bible teaches this very clearly and it is the hope of every believer in the Lordship of Jesus Christ to be among those who experience the rapture.  {READ MORE}

Die Wegraping
Johan Malan
Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?
{LEES MEER}

Ons Gee Om!

geskenkbw

God het so vir u omgegee dat Hy die hoogste prys vir u betaal het, deur Sy Seun te laat sterf aan die kruis. Daardie liefde brand ook in ons harte, wanneer ons u nooi om deel van hierdie familie te word. Jesus s: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal vir julle rus gee. (Matt. 11:28)

Lees Meer

Christen Leiers

Karaktertrekke van n Christen Leier
Titus 1:4-6a
Drie areas om onberispelik in te wees:

Familie Lewe (2:6)
Persoonlike Karakter (2:7,8)
Bekwaamheid om die Woord te kan gebruik. (2:9-16)

Lees Meer

Die Rol van die Ouderling

1 Tim 3:1-7 en Titus 1
Wat is die rol van die ouderling?
Wat is die Kwalifikasies van n ouderling?

Lees Meer

Die Vrou in die Gemeente

Die rol van die vrou in die gemeente is in beginsel ooreenstemmend met haar sosiale posisie in die gesin: in beide gevalle het die Here die man as hoof oor haar aangestel. Hierdie reling bevat geen element van diskriminasie teen die vrou nie, maar is getref om die godgegewe natuur, emosionele ingesteldheid en pligte van beide geslagte op die beste moontlike manier tot hulle reg en onbelemmerde ontplooiing te laat kom.

Lees Meer

Die Verband tussen die Wet en Genade
Johan Malan

Verskillende soorte wette
Die Nuwe Testamentiese wet van die liefde
Die beindiging van die bedeling van die wet
Die grondslag van Israel se wettiese vormgodsdiens
Die genade van Christus is meer uitnemend as die wet

Lees Meer

The History of the Free Baptist Church

THE ORIGINS TO THE PRESENT

The history of the Church in South Africa begins with the coming of the History Dutch (1652) History French Huguenots (1668) Dutch (1652), the French Huguenots (1668) and the early German History German Lutheran Settlers a little later. With perhaps a few exceptions, these settlers were all Protestants. The Dutch Reformed Church (DRC), controlled by hierarchy in Amsterdam, was the established church into which the Huguenots, with the exception of the German Lutheran, were assimilated. By l875 most of the non-state churches (those in the English group) in the Cape Colony became known as `free' churches. These churches became known as the 'English Free Churches English speaking Speaking Churches.
{READ MORE}

Bybels v Malawi LOGO

Bybel

Bybels vir Malawi Projeka1

Bestel 'n Hangertjie

aa00

"Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy ges het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang."
Handelinge 20:35

Sanctification

How to Keep Sanctified
Booklet by J.O. Mc CLURKAN

The conflict is not over when you enter the sanctified life. The enemy within has been cast out, but sin in a thousand different forms lurks about you. To retain a pure heart requires the utmost vigilance. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
The Israelites did most of their fighting after entering Canaan; but few conquests were made in the wilderness. It takes the grace of entire sanctification to guarantee continuous victory in a land of walled cities, giants and thirty-one kings.

{READ BOOKLET}    [Download PDF]

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!
Johan Malan

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

"Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27).
{LEES MEER}

Die Koringkorrel moet Sterf
Johan Malan

As ons nie bereid is om te sterf vir die wreld, die vlees en die sonde nie, kan ons nie bruikbare dissipels van Jesus word nie. In s n toestand sal ons alleen en onvrugbaar wees en nie aan ons doel as Christene beantwoord nie. Die Here Jesus het ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug (Joh. 12:24).

{LEES MEER}

We Must Be Holy
JC Ryle

We must he holy on earth before we die, if we desire to go to heaven after death. If we hope to dwell with God for ever in the life to come, we must endeavour to be like Him in the life that now is. We must not only admire holiness, and wish for holiness: we must be holy.
{LEES MEER}

Die stryd teen vleeslikheid
Andrew Murray

Baie Christene leef in n toestand van vleeslikheid voort deurdat hulle nie na n lewe van oorwinning in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees streef nie. Die gevolg hiervan is dat die eienskappe van die vlees oorheersend in hulle lewe bly en alle moontlikheid van geestelike groei uitskakel. Hulle bly klein kindertjies in die Here wat as gevolg van hulle beperkinge en tekortkominge onbevoeg is om geestelike werk te doen. Hulle vertoon nie die vrug van die Gees nie en word deur verdorwe emosies soos selfgesentreerdheid, twis, jaloersheid en tweedrag gekenmerk. Daar is egter n oplossing vir hierdie ernstige probleem.
{LEES MEER}

Die Pad van die Here
Johan Malan

Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen. Hoe word ons op hierdie pad geplaas? Dit begin by ons wedergeboorte, en terwyl ons geestelik groei word die pad al hoe helderder tot die volle dag.
{LEES MEER}

Preke oor Heiligmaking (mp3):
Geesvervulling 1 (34:44)
Geesvervulling 2 (35:07)- Ds. Hannes Delport
Christelike Volmaaktheid Nou (51:33) - Ds. Marius Wolfaardt

Four messages

Four messages are presented on key issues which directly affect the nature of preparations which the church as the bride of Christ should make to be ready for the sudden coming of Jesus Christ as the heavenly Bridegroom
Johan Malan

Preface

Who is Jesus and how Well do we Know Him?

The Grey Area of Deception between Two Kingdoms

Typology of Abraham and his Family

The Necessity of Complete Sanctification

Epilogue

Read Booklet

From Darkness to the Light

 

Gods Plan of Salvation
Prof. Johan Malan

 

There is a definite way that the Lord Jesus deals with unbelievers to save them, equip them for service and prepare them for eternal life in heaven. The willingness and full co-operation of each one of us, according to fixed biblical guidelines, is necessary if we wish to avert the tragedy of a false repentance. We can all share in the wonderful experience to be called by the Lord out of the darkness of sin into His marvellous light. I invite you to explore with me the unsearchable riches of the Lords love and saving grace, and to accept it by faith.

1. Calling
2. Sorrow
3. Repentance or Conversion
4. Justification
5. Rebirth
6. Sanctification
7. Glorification
False Foundations
How to Grow in Grace

Read Complete Booklet

Literature

Books Tracts
boekies2

There's a selection of books on various subjects such as
salvation / rebirth, spiritual growth, sanctification,
Christ's return, Bible study and more. These books can
be used for personal study and also Bible study groups.

{READ MORE}
______________________________

Ons het 'n verskeidenheid van boeke wat handel oor
redding / wedergeboorte, geestelike groei, heiligmaking,
die wederkoms, Bybelstudie en nog meer.  Daar is boeke
vir persoonlike studie, en ook vir Bybelstudie groepe.

{LEES MEER}

      lighuis

There's a big selection of Evangelical tracts
available in many different languages.

If you need tracts for your outreaches please
contact us.
_________________________

Daar is 'n groot verskeidenheid Evangeliese
traktaatjies,
in meeste tale beskikbaar. Ook
Johannes Evangelies
met stappe voor in wat
verduidelik hoe om gered te word,
in verskeie
tale.


As u traktaatjies benodig om mee uit te reik,
kontak ons
,
ons pos dit so gou moontlik na u.