vbk-logoHeaderEAkleiner

1.         Ons is Protestante.

Ons onderskryf die drie Teologiese standpunte van Protestantisme, maar interpreteer dit as volg:

1.1       Redding uit genade deur geloof.

Ons reaksie op Jesus Christus is bekering deurdat ons ons sonde bely en daarvan wegdraai.

Genade beteken: God maak ons bekering en geloof moontlik deur die opstanding en dood van Jesus Christus. Die Heilige Gees trek ons nader aan die evangelie en oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel.

1.2       Die Bybel as die primre basis van Outoriteit.

Ons moet die Woord bestudeer vir geestelike ontwikkeling.

1.3       Die Priesterskap van gelowiges.

Ons is individue direk voor die Here, teenoor wie ons ons sonde bely en tot Hom bid.

Ons is nie net individueel gered nie, maar is ook deel van 'n gemeenskap van gelowiges.

2.         Ons is Wesleyaans - Arminiaans.

Wesleyaans in die sin dat ons glo in 'n tweede genadewerk van Heiligmaking as 'n krisis, onderskeibaar van Regverdigmaking, tot ons beskikking gestel op grond van die bloed van Jesus Christus, toegepas deur die Heilige Gees tot ons harte deur geloof, waarvan die uitwerking is, 'n rein hart gevul met die Heilige Gees.

Arminiaans in die sin dat ons glo in die vrye wil van die mens. Ons glo dat Jesus Christus dit vir alle mense moontlik gemaak het om gered te word en dus te reageer op die genade van God.

Dis in duidelike teenstelling met wat die Calviniste glo. Calvinisme kom neer op 5 punte wat aan mekaar verbind is:

(i)         Totale verdorwenheid.

Jy is so verdorwe in jou sonde dat God jou eers moet wederbaar voor jy vir Hom kan kies. Prof.          Malan s: God moet eers tussenbeide tree deur die harte van sy uitverkorenes te wederbaar,        waarna geloof aan hulle geskenk sal word wat hulle in staat sal stel om hulle te bekeer.

(ii)        Onvoorwaardelike uitverkiesing.

Die Here het sommige mense uitverkies om gered te word die ander is outomaties verdoem tot die hel.

(iii)       Beperkte versoening.

Christus sou dan net vir hierdie uitgesoekte groep sterwe aan die kruis.

(iv)       Onweerstaanbare genade.

Calviniste s dat God deur sy Heilige Gees almal in besit neem wat reeds op grond van hulle   verkiesing en kinderdoop in n verbondsverhouding met Hom is. (Prof. Johan Malan)

(v)        Volharding van die heiliges.

Hierdie beginsel berus ook op die Calvinistiese idee dat mense nie n vrye wil het nie dat         aangesien God ons redding beplan het, voorsiening daarvoor gemaak en dit op 'n    onweerstaanbare manier aan ons toegereken het, Hy ook daarvoor sal sorg dat ons nie uit sy hand geruk word nie. Christus sal dus namens ons volhard en sodoende ons ewige sekerheid            waarborg (die siening van eenmaal-gered-altyd-gered). Calviniste verwerp geheel en al die idee van terugval en verval uit die genade, omdat hulle glo dat God onvoorwaardelik die volmaakte lewe van sy Seun aan Christene toegereken het, en die versekering gee dat daar voortdurend vir alle sondes wat hulle doen, versoening gedoen sal word. (Prof. Johan Malan)

3.         Ons is Baptiste.

Ons is Baptiste omdat ons glo in die doop van die gelowige, nie as 'n vereiste vir redding nie, maar as 'n stap van gehoorsaamheid. Die doop is 'n uiterlike teken van die innerlike werk wat alreeds gedoen is by wedergeboorte.

4.         Ons is Fundamentaliste.

Ons verstaan daardeur dat ons glo aan die Ortodokse Wesleyaanse standaard van teologie. Vir 'n verdere verduideliking, verwys na Prof. Malan se skrywe oor Fundamentaliste.

Daar is soveel verskillende variasies van die Christendom wat gebruike en geloofsopvattings betref, dat die vraag dikwels gevra word: wat is die regte een? Gelowiges wat streng op basiese Skrifuitsprake, Christelike beginsels en Bybelse waardes staan, word gewoonlik fundamentele, konserwatiewe, of evangeliese Christene genoem. Met die oog op groter duidelikheid hieroor sal aangetoon word wat die kenmerke van n fundamentele ingesteldheid is, en waarom dit ter wille van die waarheid nodig is om daaraan te voldoen.

Christelike fundamentalisme staan met die volgende 32 beginselsake in verband:

Die erkenning van Skrifgesag. Dit behels die erkenning van die Bybel, in sy oorspronklike tale, as die letterlike en foutlose Woord van God wat deur die Heilige Gees genspireer is. Dit verskaf betroubare kennis oor ons saligheid deur geloof in Jesus Christus, en is ook n vaste riglyn vir ons Christelike lewe in al sy fasette: Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus (2 Tim. 3:15-17; vgl. 2 Pet. 1:19-21). Omdat God die oppergesag in die heelal het, is alle uitsprake in sy Woord ook met gesag beklee. As ons God vrees, moet ons die gesag van sy Woord eerbiedig en altyd nougeset daarvolgens handel. Daar word groot sen aan ons beloof as ons nie regs of links van sy Woord afwyk nie (Deut. 5:32; Jes. 66:2; Op. 3:8). Aan die ander kant rus God se oordele op almal wat sy gesag, asook die gesag van sy Woord, verwerp en die rug daarop draai.

n Letterlike Skrif verklaring. Die letterlike, grammaties-historiese verstaan van die Bybel is n grondbeginsel in die evangeliese Christendom. Die Here het bedoel wat Hy in bepaalde tydsomstandighede vir bepaalde mense ges het. Beeldspraak en simboliek moet beperk word tot dit wat die Bybel self duidelik s bedoel. Die Engelse uitdrukking is: When the plain sense of the Word makes common sense, then seek no other sense. Selfs al is daar simbole, het hulle meesal n letterlike tebeeld en moet dus nie allegories verklaar word nie. Die dier met die sewe koppe (Op. 13:1-2; 17:7) is bv. nie n abstrakte begrip wat allegories verklaar moet word nie, maar n simboliese beskrywing van n persoon, die Antichris. Beskrywende name word dikwels in die Bybel gebruik om sekere morele of geestelike eienskappe van n persoon te beklemtoon. S bv. is Christus die lig van die wreld, die water en brood van die lewe, die Lam van God, ens. Wanneer daar van n letterlike Skrif verklaring afgewyk word deur bv. te beweer dat Israel die kerk is of dat Jesus net metafories uit die dood opgestaan het, dan gee sulke mense hulle eie, subjektiewe verklaring vir God se Woord en verander die basiese betekenis daarvan heeltemal.

Die verwerping van vergeesteliking. Die apostels n die vroe kerkvaders het die Skrif met die idee van sensus plenior benader (Eng. plain meaning, Afr. duidelike, alledaagse betekenis). Dit is die aanvaarding dat daar slegs een betekenis vir n teks is. Later is hierdie benadering toenemend verwerp. Origenes (geb. 185 n.C.) is die vader van die allegoriese interpretasie en het verskeie boeke oor die verstaan van die Bybel geskryf. Hy was egter sterk onder die invloed van die Griekse filosofie van Plato en wou filosofies meeleef maar tg ook Christen bly. Hy het die Bybel as n boek gesien wat vol simbole en allegoriese konstruksies is en dit derhalwe nie letterlik vertolk nie. Die werklike bestaan was vir hom in die filosofies-geestelike gnosis (kennis van godsdienstige verborgenhede) gele waarheen elkeen moet vorder. Daar was vir hom geen sprake van n letterlike koningskap van Christus op aarde nie, en dus ook nie van n persoonlike Antichris wat voor die wederkoms sewe jaar lank oor die wreld sal regeer nie. Die allegoriese vertolking van die Bybel het n hoogs bedenklike oorsprong omdat die Bybel nie deur die Bybel self verklaar word nie, maar in terme van n filosofiese benadering as n abstrakte geskrif met verborge betekenisse gesien word. Hierdie benadering leef in die gereformeerde teologie voort, omdat sowel die hervormers as hulle opvolgers verkies het om die rel van sensus plenior te verwerp sodat hulle o.a. van die idee van n letterlike herstel van Israel kon wegkom. Groot kerke se selgroepe of omgeegroepe word aangemoedig om die meerderheid betekenisse wat deur vergeesteliking aan Bybelse uitsprake gekoppel kan word, verder te ondersoek. Vir elkeen beteken n teks dan iets anders, en dikwels kom hulle glad nie by die primre betekenis van tekste uit nie. Fundamentaliste kan hoegenaamd nie met hierdie gebruik saamgaan nie. Verskillende toepassings van dieselfde waarheid is in orde, maar nie verskillende verklarings vir die basiese betekenis van Skrifuitsprake nie.

Die erkenning van geestelike werklikhede. n Letterlike vorm van Skrif verklaring behels ook die volle erkenning van geestelike stellings in die Bybel. Daar is geen waarheid in die bewering deur vergeestelikingsteolo dat net hulle die Bybel geestelik verstaan, terwyl die fundamentaliste dit letterlik opneem en sodoende die geestelike waarhede daarvan ontken nie. Hierdie argument beteken dat ons ongeestelik is, terwyl hulle geestelik is. Die feit is dat ons die grondbetekenis van elke teks aanvaar. As daardie grondbetekenis geestelik is, dan aanvaar ons dit net so as n geestelike stelling. Ons probeer nie om verse te verander wat n duidelike geestelike strekking het nie. Soos ns dit verstaan, is dit juis ongeestelik om die Bybel feitlik deurgaans te vergeestelik en van sy grondbetekenis te ontneem, want dan takel jy die gesag van die Skrif af. Daar is geen betroubare basis vir geestelikheid as ons nie n gesagvolle Bybel het nie.

Teologiese konserwatisme. n Fundamentele Christen is konserwatief en behoudend omdat hy daartoe verbind is om die Bybel se boodskap in terme van sy grondbetekenis te verklaar en toe te pas. Mense wat hulleself die vryheid veroorloof om n woord of sin deur vergeesteliking of allegorisering van sy basiese betekenis te beroof, tree liberaal en eiesinnig op. Hulle toon nie respek vir die basiese betekenis van God se Woord nie, en besluit dan self watter ander betekenis hulle daaraan kan koppel. Daar is geen perke aan die eiesinnige eksegese van hierdie liberale teolo nie. Baie van hulle neem letterlike uitsprake oor die hemel, die hel, die duiwel, die Antichris, Israel en die duisendjarige vrederyk, en gee dan heeltemal n ander betekenis daaraan as wat die Bybel doen, of ontken selfs die werklikheid van hierdie begrippe. As regverdiging vir hulle liberale voortvarendheid beweer hulle dat die Bybel in terme van n antieke wreldbeeld geskryf is, toe mense nog in drake, die duiwel en die hel geglo het. Die modernis skryf die hele Bybel dus oor en beweer implisiet dat God se openbarings in die vorm van primitiewe bygelowe in die Bybel verwoord is. Die Here gaan hard met hulle handel, soos wat daar in die laaste hoofstuk van die Bybel verduidelik word (Op. 22:18-19).

Die Bybelse skeppingsleer. Die Bybelse beskrywing dat God die Skepper is van alles wat bestaan, word onvoorwaardelik aanvaar. Hierdie oortuiging lei na die verwerping van die evolusieleer, wat n blote teorie is dat alle lewe evolusionr uit n eensellige organisme iewers in n groot moeras ontwikkel het. Die evolusieteorie is n uitdruklike ontkenning van die feit dat mense ander attribute as die diereryk het, omdat hulle ook geestelike wesens is wat na die beeld van God geskape is, en dus vir hulle optrede aan Hom aanspreeklik is. Die meerderheid evolusioniste is agnostici omdat hulle meen dat hulle wetenskaplike feite het dat God nie n rol in die ontstaan van lewe gespeel het nie. Hulle dwaal egter grootliks, omdat daar geen vaste wetenskaplike bewyse vir hierdie teorie is nie. Daar is nie bewyse vir transisionele spesies gevind, op grond waarvan die afleiding van geleidelike verandering na hor vorme gemaak kan word nie. Ape is sedert die skepping nog steeds ape, en het nie deur evolusionre verandering iets anders geword nie!

Die vyandige koninkryk van Satan. Fundamentele Christene glo in die bestaan van n opponerende koninkryk van die duisternis wat onder die hoof van Satan en sy demone staan. Die Here het die poel van vuur (die hel) as n ewige plek van verdoemenis vir die duiwel en sy engele berei, asook alle ongeredde sondaars (Matt. 25:41; Op. 20:11-15). Omdat alle mense weens Satan se verleiding van ons eerste ouers met n sondige natuur gebore word (Rom. 5:12), moet ons besef dat ons net deur Jesus Christus van ons sonde en van satansmag verlos kan word (Ef. 1:7; 1 Joh. 3:8). Benewens die invloed van die mens se sondige natuur wat oorwin moet word (Gal. 5:16-17), moet ons ook die volle wapenrusting van God aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:10-13). Geestelike oorlogvoering is n weg tot oorwinning in ons persoonlike stryd teen Satan. Ons moenie hierdie metode op n onbybelse manier gebruik in pogings om Satan en sy demone uit die hele wreld (stede, lande en kontinente) te probeer verdryf nie. In hierdie hele bedeling leef ons in n wreld wat in die mag van die Bose l (Gal. 1:4; 1 Joh. 5:19). Ons is in n stryd teen boosheid gewikkel, en di stryd word al hoe hewiger.

Dispensasionalisme. n Letterlike vertolking van die Bybel verbind ons tot n dispensasionele verklaring van God se geopenbaarde waarheid. Elke dispensasie (bedeling) het sy eie kenmerke, hoewel dit ook sekere ooreenkomste met ander dispensasies kan h. Neem in verband met dispensasionele verskille in ag dat Nuwe Testamentiese (NT) geloofsuitsprake waarin die kruis die basis vorm, anders as Ou Testamentiese (OT) geloofsuitsprake klink. Dit is onmoontlik om geestelik die regte perspektief oor sake te h indien ons nie dispensasionele werklikhede in ag neem nie. Wanneer verskillende dispensasies in God se raadsplan vir die mens met mekaar verwar word, tree groot dwalings en valse verwagtings in. Dit gebeur bv. wanneer aspekte van Israel se bedeling van die wet in die OT met die NT bedeling van genade (die kerk bedeling) verwar word deur mense wat n wettiese godsdiensvorm voorstaan. Groot dwalings tree ook in wanneer die kerk bedeling met die toekomstige koninkryk bedeling van Christus se vrederyk op aarde gelykgestel word, wat eers n sy wederkoms sal aanbreek. Dit skep verwagtings dat die duiwel n gebind en van sy invloed gestroop kan word, dat Christene n die wreld kan oorneem en soos klein koninkies regeer, en dat tekens en wonders algemeen moet voorkom. Sulke mense is mislei en het geen begrip vir profesie oor n slegter wordende wreld aan die einde van die kerk dispensasie nie (1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1-5).

Erkenning van Israel. Fundamentele Christene erken die moderne staat van Israel, omdat hulle in die letterlike, eindtydse vervulling van die baie beloftes oor Israel se herstel as volk in die Beloofde Land glo (Jes. 11:11-12; Jer. 31:3-10,20-21,31-39; Eseg. 11:17; 36:22-29; 37:21). Israel keer tans terug na die land wat die Here aan hulle vaders gegee het (Gen. 13:14-15; 17:8; 26:3; 28:13). Hulle het n onbetwisbare Bybelse mandaat oor hierdie land, daarom mag dit nie van hulle vervreem of selfs net verdeel word nie. Die tweestaat-oplossing wat Amerika en die hele internasionale gemeenskap nastreef, in terme waarvan hierdie land in twee state Israel en Palestina verdeel moet word, is lynreg in stryd met die Bybel. Groot oordele van die Here gaan oor die nie-Joodse nasies kom, omdat hulle hierdie land verdeel het (Jol 3:1-2). Die Here het sy Naam nie net aan Israel as sy volk verbind nie (Jer. 31:1), maar aan Jerusalem as hulle geestelike en politieke hoofstad, wat ook in die millennium, n Christus se wederkoms, hierdie status sal geniet (1 Kon. 9:3, 11:36; Jes. 2:1-4; Jer. 3:17). Jerusalem mag nie verdeel word nie.

Voortgaande hervorming. Ernstige Christene moet voortdurend daarop ingestel wees om die teologie en gebruike van die kerk of huisgroep waaraan hulle behoort, in lyn met die Bybel te bring. Bybelstudie en die gebruik van goeie naslaanbronne om dieper insig in die Woord te kry, gevolg deur aksies om die nuwe kennis te implementeer, moet n voortgaande proses wees. Daar moet gewaak word om Bybels onverantwoorde kerklike standpunte en gebruike wat oor n lang tyd tradisie geword het, te laat voortleef sonder om dit ooit te bevraagteken. Baie van die gereformeerde kerke maak hulleself hieraan skuldig, en laat na om ernstige foute wat hulle kerkvaders in belydenisskrifte vasgel het, krities te ondersoek. Op di manier het daar selfs totaal onbybelse, Roomse gebruike en sienings in die kerk van die Hervorming ingesluip en voort geleef. In plaas van n egte hervorming waarin daar na Bybelse beginsels en standaarde teruggekeer word, is daar in baie kerke n onbybelse hervorming aan die gang wat daarop ingestel is om die oorblywende, fundamentele belydenisse in die kerk wortel en tak uit te roei. In Suid-Afrika is daar s n Nuwe Hervorming aan die gang, waardeur teologiese vernietigingswerk gedoen word. Dit is nie n reformasie van die kerk om dit nader aan die Bybel te bring nie, maar n deformasie wat daarop gerig is om die kerk se geloofsfondamente heeltemal omver te werp. Nuwe hervormers beweer dat die meesterverhaal van die Christendom op die beperkte en dikwels foutiewe insigte van die Bybelskrywers en kerkvaders berus. Deur moderne navorsing, wat niks anders as beplande, post-moderne dekonstruksie en humanistiese herbesinning is nie, konstrueer hulle nou n historiese Jesus wat nie maagdelik gebore is nie, nie God is nie, wie se kruisdood geen heilswaarde het nie, en wat nie liggaamlik uit die dood opgestaan het nie. Vir hulle is die Bybel nie God se onfeilbare Woord nie, maar blote spekulasie deur primitiewe denkers. Hulle stel die Christendom ook gelyk met ander gelowe. Hierdie proses van godsdienstige verval moet verwerp en deur n egte hervorming tegewerk word.

Bybelse Christologie. Fundamentele Christene is daartoe verbind om die volle openbaring van Jesus Christus in die Bybel te glo en te verkondig. Daar moet absolute duidelikheid oor sy ewige selfbestaan wees, sy rol in die skepping van die wreld, die gelyke posisie wat Hy as God die Seun saam met God die Vader en God die Heilige Gees in die Drie-eenheid inneem, sy maagdelike geboorte tydens sy menswording, die volle betekenis van sy soendood aan die kruis, sy liggaamlike opstanding uit die dood, sy hemelvaart, sy funksies as profeet, hopriester en Koning, asook die feit dat Hy met sy wederkoms as Koning van Israel n die hele wreld geopenbaar sal word. Dan sal Hy van die troon van Dawid af in sy vrederyk oor die hele wreld regeer. Sy attribute moet ook dispensasioneel reg verstaan word, omdat die klem in die kerk dispensasie op die gekruisigde Christus val wat deur die wreld verwerp word, op sy Hopriesterlike rol om vir ons by die Vader se troon in die hemel in te tree, en ook op die besondere manier waarop Hy sy dissipels deur bemiddeling van die Heilige Gees lei en vir hulle opdrag bekragtig om die wreld te evangeliseer. In die vrederyk sal Hy fisies op aarde teenwoordig wees, dan sal die klem op sy koninklike rol val en elke knie sal voor Hom buig.

Uniekheid van die Christelike geloof. In ons verhouding met die wreld daarbuite word baie sterk standpunt oor die uniekheid van die Christelike geloof ingeneem. Geen mens kan na God gaan anders as net deur Jesus Christus nie (Joh. 14:6). Die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie (Hand. 4:12). Geen geloofwaardigheid van enige aard kan dus aan die nie-Christelike gelowe verleen word nie, en daar kan ook nie ekumeniese bande met hulle gesmee word nie. Broederlike verhoudings kan selfs nie eers met nominaal Christelike kerke aangeknoop word wat nie n duidelike verlossingsleer bely wat op die geloofsaanvaarding van die Here Jesus se reddende genade as gevolg van sy soendood aan die kruis gebaseer is nie.

n Evangeliese verlossingsleer. Verlossing geskied deur bekering (n veranderde gesindheid oor jou sonde) en die geloofsaanvaarding van die Here Jesus as jou Saligmaker (Joh. 1:12; Hand. 16:31). Christus het deur sy kruisdood versoening vir die sondes van die hele wreld gedoen (Hand. 17:30; 1 Joh. 2:2), daarom moet n sondaar sy geloof in die gekruisigde Here Jesus stel, wat ook deur sy opstanding die dood en graf oorwin het, en leef om vir ons in te tree. Geen persoon kan op enige ander basis salig gespreek word, bv. op grond van sy goeie werke, doop en aanneming nie (vgl. Ef. 2:8-9). Daar is geen Bybelse regverdiging vir die algemene gereformeerde siening dat die Here voor die grondlegging van die wreld sekere mense vir redding uitverkies het, en dat hulle verkiesing dan deur hulle verbondsdoop bevestig word nie. Dit is die Roomse leer van doopsaligheid. Daar word oor en oor in die Bybel ges dat die Here alle mense wil red (Joh. 3:16; Hand. 17:30; 1 Tim. 2:3-4; 2 Pet. 3:9). Die genade deur is vir almal oop, en elkeen moet besluit of hy of sy wil ingaan. Geen dwang word toegepas nie.

Sensitiwiteit vir die werking van die Heilige Gees. Die belangrikste bedienings van die Heilige Gees staan in verband met die oortuiging van sonde, wederbaring, bekragtiging, onderrigting en vertroosting. n Transisionele gawe soos die spreek in ander tale, was net vir die oorgang na die nuwe bedeling van die kerk van Christus onder alle nasies bedoel. Daardeur het die Here aangetoon dat die evangelie in alle tale verkondig moes word. Hierdie stelling is in die eerste eeu reeds duidelik gemaak, en niemand het die reg om steeds vir s n gawe te bid nie. In die pinkster belofte het die Here Jesus slegs die krag van die Heilige Gees aan ons beloof nie gawes van tale spreek en genesing nie (Luk. 24:49; Hand. 1:8). Ons moet groot sensitiwiteit en gehoorsaamheid vir die leiding van die Heilige Gees h, ook wanneer Hy ons van sonde oortuig, omdat Hy nie Homself op enigeen afdwing nie. Hy kan dus maklik bedroef word (Ef. 4:30), wat beteken dat n persoon dan van die Here se wil afwyk. Ons moet ook versigtig wees om nie die Gees van God se werking na manifestasies op die sintuiglik waarneembare vlak te herlei, soos bv. val in die Gees nie. Dit gaan gewoonlik met trans toestande en wanordelike verskynsels soos onbeheerste lagbuie, onsamehangende gesprekke en die maak van diere geluide gepaard. Wanneer n Skriftoets op hierdie vreemde manifestasies toegepas word (1 Joh. 4:1), sal dit oneg bevind word, en dus in botsing met n fundamentele Skrif beskouing.

Vryheid van die menslike wil. Die Here het aan elke mens n vrye wil gegee, sodat hy self tussen goed en kwaad kan besluit. Hy wil h ons moet Hom vrywillig liefh, daarom moet ons onsself deur n wilsbesluit hiertoe verbind. Di siening staan direk teenoor predestinasie, wat leer dat die Here alle mense op n voorafbepaalde manier manipuleer om te doen wat Hy wil h dat hulle moet doen. Dit is egter in stryd met die Bybel, waarin die Here Jesus s: Laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet (Op. 22:17). Hy het ook ges dat Hy Jerusalem se inwoners by Hom wou versamel, maar hulle wou nie (Matt. 23:37). Die feit dat mense in stryd met God se wil kan optree en sy Gees kan bedroef, tas geensins sy soewereiniteit aan nie. Hy het juis n soewereine besluit geneem om aan mense n vrye wil te gee, sodat hulle kan besluit wie hulle wil dien (vgl. Jos. 24:15; 2 Kor. 5:20). Die Here het wl voorkennis oor wie Hom sal aanneem, en verkies hulle dan tot heiligmaking en diensbaarheid. Dit beteken dat Hy hulle in sy diens aanstel en die voorwaardes vir vrugbare diens bepaal.

n Skriftuurlike leer oor sonde. Die mens is na die beeld van God geskape, maar as gevolg van die sondeval het hy geestelik gesterf en n verdorwe natuur met immorele neigings gekry. Alles wat hy doen en bedink wat in stryd met die goddelike natuur is, word deur die Bybel sonde genoem. Die wet het Israel in die OT van hulle sonde oortuig, en die Heilige Gees oortuig mense in die huidige bedeling na aanleiding van Skrifuitsprake van sonde. Die Here wil sy beeld in mense herstel, en hiervoor is bekering, wedergeboorte en heiligmaking nodig. Sy oproep aan Israel in die OT n ook aan alle gelowiges in die NT is: Wees heilig, want Ek is heilig (Lev. 11:44; 1 Pet. 1:15-16). Van die sondeval af tot vandag toe het die definisie van sonde nie verander nie, omdat dit alle vorms van gedrag insluit wat in botsing met God se onveranderlike, heilige natuur is. Menslike waardes kan nooit die norm vir sonde word nie, omdat dit subjektief bepaal word deur mense wat meesal self nog onder die beheer van hulle ongekruisigde, sondige natuur leef. Die Bybel alleen is die maatstaf vir dit wat sonde is. As die Bybel bv. s dat homoseksualiteit sonde is (Rom. 1:26-27), dan bly dit altyd n sonde omdat God nie mense so geskape het nie. Die Bybel praat baie oor sonde, onder meer as die vrug van die vlees, wat die sonde-geneigde natuur van die mens is. Die loon van die sonde is die dood (Rom. 6:23), daarom mt ons daarvan verlos word (Matt. 1:21).

Bybelse beginsels en kultureel bepaalde gebruike. Bybelse beginsels vir menslike gedrag verander nie, maar kultureel-bepaalde maniere waardeur uitvoering aan daardie beginsels gegee word, kan van volk tot volk en van tyd tot tyd verander. In die eerste eeu moes die vrouens as n aanduiding van onderworpenheid aan gesag n hoed op hulle hoofde h wanneer hulle aanbid. Vandag is n hoed nie n simbool van die vrou se onderdanigheid aan die man nie, en moet hierdie beginsel op ander maniere afgedwing word. In die eerste eeu moes die mans mekaar hartlik groet, en die gebruik daardie tyd was om mekaar te soen (1 Kor. 16:20; 1 Thess. 5:26). Vandag is daar ander maniere om mekaar hartlik te groet! Kleredrag het ook verander. Die beginsel is dat mense goed geklee moet wees. In die eerste eeu het die mans nie baadjies en pakke klere gedra nie, maar rokke. Ons het heeltemal ander kulturele gebruike om goed geklee te wees. Ons moet dus die vaste Bybelse beginsels in ons eie kultuurverband eerbiedig.

Antitetiese lewensbeskouing. n Bybelse denkwyse is sterk teenstellend, of antiteties. Fundamentele Christene is verplig om duidelike onderskeid tussen geregtigheid en sonde, mooi en lelik, goed en kwaad, die waarheid en die leuen, die lig en die duisternis, te kan tref. Dit beteken dat hulle geestelike en morele riglyne moet h wat in elke situasie gebruik kan word om by die regte optrede en besluite uit te kom, soos deur die Bybel voorgeskryf. In die opkomende nuwe wreldorde en ook in die Nuwe Era Beweging, verskuif die klem na n sintetiese denkwyse. Dit is holisties en lei na die samevloeiing en eenwording van alle dinge. Grense word nie meer getrek nie, omdat dit die onderlinge eenheid van alle dinge versteur. Die klem is nou op die bou van bre van versoening en vereniging. Alle godsdienste moet bv. hande vat, as gevolg van die sintetiese idee dat ons almal dieselfde God aanbid. So ook moet kulture en ideologie saamvloei, sodat die bestaande diversiteit deur n oorkoepelende eenheid vervang kan word. Dit is totaal in stryd met n Bybelse denkwyse, waarin die Here skeiding tussen lig en duisternis gemaak het. Ons kan nie in een juk saam met ander gelowe trek nie (2 Kor. 6:14-18).

n Verdedigende (apologetiese) ingesteldheid. Die Bybelse boodskap staan teenoor n verdorwe en sondige wreld, waarmee dit in stryd is. Om hierdie rede moet ware Christene skyn soos ligte te midde van n krom en verdraaide geslag (Fil. 2:15), terwyl hulle die goeie stryd van die geloof stry (1 Tim. 6:12). Ons is die sout van n bedorwe aarde en die lig van n donker wreld (Matt. 5:13-16). Dit is duidelik dat ons die Here, sy Woord, ons geloof en n Christelike leefwyse teen die aanslag van n vyandige wreld moet verdedig. Valse leraars wat van die waarheid van die Woord afgewyk het, bevraagteken en diskrediteer ook voortdurend die Bybel en die suiwer Christelike leer, daarom s Paulus: Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig; weerl, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; want daar sal n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie (2 Tim. 4:2-3). Ons is tot die verdediging van die evangelie bestem (Fil. 1:17). In die ware sin van die woord moet ons Protestante wees wat teen alle vorms van leerstellige dwaling en korrupte praktyke protesteer.

Die verwerping van positiewe denke. Die testellende denkpatroon van fundamentele Christene verbind hulle daartoe om ook volle erkenning aan die bestaan van negatiewe, sondige gedagtes en werke te gee. Ons moet kwade en bose dinge kan identifiseer en testaan, veral ook geestelike dwalings. n Sondaar moet n sondaar genoem word; so ook moet God se oordeel oor sondaars saam met die oplossing daarvoor verkondig word. Liberale kerke, asook die ekumeniese beweging, beskou hierdie ingesteldheid egter as n groot bedreiging vir hulle program van eenwording met die Roomse Kerk n die nie-Christelike gelowe. Hulle wil nie h ons moet dwalings noem en kritiek teen afvalliges lewer nie, want dit versteur hulle pogings tot eenwording met die wreld. Hulle s dat fundamentaliste negatiewe mense is wat daarop uit is om konflik en verdeeldheid te skep. Ons verwerp egter hulle humanisties-gedrewe positiewe denke omdat hulle mislei is en geen onderskeid tussen goed en kwaad wil tref nie.

Christus-gelykvormigheid. n Lewe van gelykvormigheid aan die Here Jesus moet die hoogste ideaal van elke Christen wees: Hy wat s dat hy in Hom bly, behoort self ook te wandel soos Hy gewandel het (1 Joh. 2:6). Die Here Jesus het duidelik nie vir Homself geleef nie, maar vir andere: Elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees; net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as n losprys vir baie (Matt. 20:27-28). Ons moet diensknegte wees wat die boodskap van die Here Jesus se reddende genade aan almal verkondig. Ons moet dinge doen wat ewigheidswaarde het, en nie daarna streef om verganklike, wreldse skatte bymekaar te maak nie. Ons moet ook bereid wees om te ly en swaar te kry as dit nodig is, soos wat Christus ook gedoen het (1 Pet. 2:21). Ons moenie navolgers van ander mense wees nie, en dit sluit die kerkvaders in, tensy hulle self getroue navolgers van Jesus Christus was, soos bv. Paulus (1 Kor. 11:1).

Die handhawing van n Bybelse gesagsorde. God beklee die oppergesag in die heelal. Hy het Christus as die hoof van die gemeente aangestel (Ef. 1:22). Onder die hoofskap van Christus word ouderlinge en diakens aangestel wat ampsdraers in die gemeente is. Hulle is almal mans: n Opsiener moet onberispelik wees, die man van een vrou... en wat sy huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou (1 Tim. 3:2-4). n Vrou mag nie oor n man regeer of hom in n erediens uit die Woord onderrig nie, daarom mag hulle nie predikante word nie. Weens die apologetiese, vermanende en dissiplinre aspekte van prediking, moet dit in die hande van mans bly. Dit is vir mans n vernedering om deur n vrou bestraf en gedissiplineer te word. Paulus s: Ek laat die vrou nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie (1 Tim. 2:12). Vrouens is egter vry en dikwels ook baie bekwaam om onderrig aan ander vrouens en kinders te gee, en selfs ook volwasse Bybelstudie waarin daar nie n regerende element aanwesig is nie. In menslike samelewings geld dieselfde gesagsorde, want die Here het gesinne ingestel waarin die man in alle gevalle die hoof is: Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente (Ef. 5:23).

Kulturele en volksverskeidenheid. Die Here het grense tussen die nasies n volke gestel, en verwag van ons om dit te eerbiedig (Hand. 17:26). Dit is n voortsetting van die taalverwarring wat tydens die bou van die toring van Babel ingestel is (Gen. 11:5-8). Dit was verkeerd in die o van die Here dat die Babilonirs n wreldstaat met net een taal wou instel, daarom het Hy vir elke groep sy eie taal gegee. Hulle het uitmekaargespat en elkeen in sy eie woongebied onder sy eie regering gaan woon. Hieruit het verskillende volkskulture ontstaan. Die erkenning van hierdie verskeidenheid is die enigste grondslag vir gesonde verhoudings tussen volke. In die evangelisering van die wreld word ons ook na elke volk en taal en stam gestuur sodat hulle (verkieslik) in hulle eie taal gevangeliseer kan word. In die eindtyd gaan daar egter onder die aanstigting van die Satan, die Antichris en die valse profeet n wreldstaat met net een regering, een godsdiens en een ekonomiese stelsel geskep word (Op. 13:1-18). Die opkomende nuwe wreldorde beywer homself hiervoor. Dit sal n ernstige vergryp teen God se orde van onafhanklike en selfbeskikkende volke wees, daarom sal die Here Jesus die bose lewenswyse en samelewingsorde van die Antichris tydens sy wederkoms vernietig.

Die erkenning van biologiese identiteit. Die Here het benewens volks identiteit ook die basiese, persoonlike identiteit van elke indiwidu as man of vrou bepaal (Gen. 1:27). Die doel hiermee was dat heteroseksuele mans en vroue huwelike sluit wat die basiese eenhede vir voortplanting, versorging, opvoeding, kultuuroordrag en gesag handhawing in die samelewing is. Die Here het beslis nie geslaglose mense geskape wat nie regtig weet of hulle mans of vrouens is nie (homoseksuele, of gays). Wanneer daar sulke mense is, dan is dit die gevolg van aangeleerde gedrag en nie oorgerfde gedrag nie. Daar is nie mense wat gay-gene in hulle het nie. Sodomie is n gruwel in die o van die Here, omdat sulke mense deur hulle gedrag die Skepper verlon en selfs ook vir hulle perverse seksualiteit verantwoordelik probeer hou. Daar is verlossing van hierdie verdraaide, sondige ingesteldheid (1 Kor. 6:10-11), en daar is etlike getuienisse van voormalige gays wat nou normale, heteroseksuele verhoudings handhaaf. Sodomie mag nie goedgepraat of voortgesit word nie, want dit is met die gesonde leer van die Bybel in stryd (1 Tim. 1:10; vgl. Rom. 1:24-27). Die skepping van gay gemeentes, asook die aanstelling van gay predikante, is verdere bewyse dat Bybelse fundamentalisme deur die afvalliges verwerp en die fondamente van die Christelike geloof sodoende omgegooi word (vgl. Ps. 2:2-3; 11:3).

Kompromieloosheid. Die Here Jesus het gekom om n vaste geloof en duidelike lewens rels aan ons te gee. Hy het nie gekom om kompromie te maak nie. Alle mense word in sonde ontvang en gebore, en hulle word opgeroep om deur geloof in Jesus Christus n duidelike oorgang van die duisternis van sonde af tot sy wonderbare lig te maak (1 Pet. 2:9). Hy verwag dat ons deur bekering met ons sondige verlede sal breek. Die ryk jongman was nie bereid om van sy aardse besittings en vorm godsdiens af te sien en n ware volgeling van Jesus te word nie, omdat die kosteberekening vir hom t hoog was. Hy wou graag die beste van twee wrelde h en het probeer om God n Mammon gelyk te dien. Toe hy omgedraai het, het die Here Jesus hom nie teruggeroep en kompromie probeer maak deur hom te oorreed om net van die helfte van sy aardse besittings af te sien nie. Dit beteken nie dat ryk mense alles moet weggee om Christene te word nie, maar hulle moet hulself n alles wat hulle het, aan die Here oorgee. Dan word hulle rentmeesters vir die Here se saak op aarde, en behoort dit nie moeilik te vind om ruim bydraes vir die werk van die Here te maak nie.

Christelike moraliteit, waardes en gebruike. n Fundamentele Christen is n persoon vir wie n Christelike lewenswyse die enigste aanvaarbare vorm van bestaan is. Hy beywer homself dus vir n Christelike grondwet en regering, Christelike onderwys en die eerbiediging van Christelike norme in die samelewing. Daar was tye, veral gedurende die groot herlewings van die 18de en 19de eeue, toe Christelike hervormings kenmerkend van die meeste volke in Europa en Noord-Amerika was asook volke van Europese oorsprong in ander wrelddele. Soos wat sekularisme en humanisme weer die oorhand gekry het, het hierdie samelewings geleidelik weer hulle Christelike karakter begin verloor. Dit het groter druk en meer verantwoordelikheid op Christelike gesinne geplaas om self op die regte weg te volhard en ook aan die jong geslag n Christelike opvoeding te gee. Persone wat nie die Bybel ernstig opneem nie, wyk maklik van hierdie lewens patroon af en skakel na n post-moderne orintering oor wat in sy wese post-Christelik is.

Vreemdelingskap. Ten spyte van die positiewe hervormings in sekere lande gedurende die groot herlewings, word die menslike geskiedenis hoofsaaklik deur goddelose en vorm godsdienstige samelewings gekenmerk, waarin daar nie waardering vir fundamentele Bybelse waarhede is nie. In die eindtyd word sulke waardes en lewens beskouings nie eers meer verdra nie, en in baie gevalle verwerp of geminag (1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1-5). Die gevolg hiervan is dat ware Christene vreemdelinge en bywoners in n wreld is wat in die mag van die Bose l (1 Joh. 5:19; 1 Pet. 2:11). Aanvaar hierdie werklikheid, asook die testand en vervolging wat met die evangeliese Christenskap gepaard gaan. Die koninkryk van die Here gaan beslis nie nou op aarde geopenbaar word nie, omdat Christus eers met sy wederkoms as die Koning van die konings kom. Dan sal die Antichris en sy magte verdelg (Op. 19:19-21) en Satan in n bodemlose put gebind word (Op. 20:1-3). Daarna sal n regering van geregtigheid en vrede vir die hele wreld ingestel word (Jes. 2:2-4; Jer. 3:17; Sag. 8:20-22). Dan sal ons nie verwerpte dissipels wees nie (Joh. 15:18-19), maar konings wat saam met Jesus Christus in sy geopenbaarde koninkryk regeer (Op. 5:9-10; 20:4).

Volharding. Een van die sterk eienskappe van n evangeliese Christen is volharding in sy geestelike lewe. Wanneer die pad steil word en die vordering moeisaam, wanneer vriende jou verlaat en selfs familielede die rug op jou draai, moet jy steeds aan jou verhouding met die Here Jesus vashou. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou (Heb. 3:14; kyk ook 3:6,13). Moenie dat teleurstellings en testand jou van koers af dwing nie: ...as julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie (Kol. 1:23; vgl. 1 Tim. 1:19). Volhard om die Here te dien en te volg (Luk. 8:15; 21:19). Ons weet dat die Here ons nie sal begewe of verlaat nie (Heb. 13:5), maar die moontlikheid bestaan altyd dat ons ontrou teenoor Hom kan word. Jesus s: Bly in My, soos Ek in julle... As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog (Joh. 15:4,6). Hoe gebeur dit? Mense verkoel eers in hulle liefde vir Jesus (Matt. 24:12), en uiteindelik verlaat sommige van hulle hul eerste liefde (Op. 2:4-5). Petrus s dat baie van hulle deur die dwaling van sedelose mense weggesleep word en uit hulle vastigheid wegval (2 Pet. 3:17). Geloof, gehoorsaamheid en dissipline is in ons geestelike lewe nodig. Paulus s: Ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar... (1 Kor. 9:27).

n Bybelse toekomsverwagting. Dit is vanselfsprekend dat iemand wat die Woord van die Here bewaar en die Naam van Jesus Christus nie verlon nie (Op. 3:8), sterk op die wederkoms van Christus ingestel sal wees. Hy sal weet dat hierdie wreld nie ons tuiste is nie, omdat God vir ons n stad berei wat fondamente het n ewige woning in die hemel (Joh. 14:2-3; Heb. 11:10). Hierdie verwagting bewaar ons daarvan om in n klein wreldjie van eiebelang en materialisme vasgevang te raak. Paulus s: As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense (1 Kor. 15:19). Ons moet Hom in onverganklikheid, ter wille van die belange van sy ewige koninkryk, liefh. Die dag wanneer die Here Jesus die ware gelowiges deur middel van die wegraping kom haal, sal ons van hierdie verdorwe wreld afskeid neem om vir altyd by Christus te wees (1 Thess. 4:16-17). Hiervoor leef ons en hierna strek ons onsself daagliks uit. Ons leef soos mense wat hulle Meester enige oomblik verwag. Die Bybel beskryf n slegte dissipel as een wat sy wederkoms verwagting verloor. Hy s in sy hart: My Heer talm om te kom (Matt. 24:48), en dan begin hy om homself arrogant te gedra en in sonde te verval.

Aanspreeklikheid teenoor God. Die mens moet daarteen waak om sy eie god te word deur self op die troon van sy hart te wil sit. Ons is deur God geskape en geroepe om aan die beeld van sy Seun gelykvormig te word, daarom is almal van ons aan Hom aanspreeklik oor wat ons met ons lewe gedoen het. Alle ongereddes leef in rebellie teenoor God en sal as gevolg van hulle sonde en ongeregtigheid voor die groot wit troon tot die ewige poel van vuur verdoem word (Op. 20:11-15). Die Christene sal voor die regterstoel van Christus verskyn, waar hulle loon vir hulle arbeid sal ontvang (2 Kor. 5:10; Luk. 19:15-17). Op daardie dag sal dit egter blyk dat baie van hulle nie met die Heilige Gees vervul was en vrugte gedra het wat by die bekering pas nie. Wanneer hulle werke aan die vuurproef van Christus se oordeel onderwerp word, sal dit soos hout, hooi en stoppels verbrand: ...as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen (1 Kor. 3:15). Berei jou vir hierdie afspraak voor en sorg dat jy nie met le hande daar verskyn nie.

Fundamentalisme en radikalisme. Christelike fundamentalisme moet geensins met radikale en hardhandige optrede verwar word nie. Hoewel ons n geloof en beginsels het wat radikaal van di van die wreld verskil, gebruik ons nie radikale (militante) metodes om dit te bevorder nie. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, s die Here (Sag. 4:6). Ons hou nie demonstrasies in die strate nie, dreig nie mense nie en neem nooit die wapen offensief teen andere op nie slegs defensief wanneer dit absoluut nodig is. As n klein minderheidsgroep is ons nie in n posisie om eise te stel nie. Ons kan slegs op n beskaafde manier versoeke aan die gemeenskap n die owerhede rig, waarin ons ons saak goed motiveer. Daar word dikwels n verkeerde beeld van fundamentele Christene geskep, deur hulle bv. met fundamentele Moslems te vergelyk. Laasgenoemde groep is, wat die Bybel betref, nie met die waarheid besig nie en hulle heilig ook geweld deur n jihad teen Israel en die Christendom te voer. In die Koran word hulle dikwels tot s n oorlog opgeroep. Christene word in hierdie bedeling nooit tot oorlog opgeroep nie, daarom kan ons nie radikaal wees nie. Ons behoort aan n hemelse koninkryk wat nie militr verdedig kan word nie slegs deur die woord van ons getuienis. Ons verkondig net die reddende genade van Jesus Christus aan alle mense ook aan die vyande van die Christendom, wie se sinne deur die god van hierdie wreld verblind is (2 Kor. 4:4).

Vervolging. Die evangelie van Jesus Christus was nog nooit bestem om ons vir die wreld aanvaarbaar te maak nie, maar dit berei ons voor om deur die wreld verwerp, gehaat en vervolg te word (Joh. 15:18-20; Hand. 14:22). Ons weet dus dat ons nie in hierdie bedeling die wreld sal oorneem nie. Oral waar die evangelie reg verkondig word sonder om die standaard daarvan af te water en dit met sensasionele koninkryksbeloftes te vermeng, sal net n minderheid gered word (Luk. 13:23-24; Matt. 7:14). Dit is oor en oor die moeite werd om net by die volle waarheid van God se Woord te bly om dus fundamenteel en evangelies te wees en kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is (Judas 1:3).

Onthou ten slotte altyd dat n fundamentele Christen se lewe op die fondament, Jesus Christus, berus: Niemand kan n ander fondament l as wat daar gel is nie, dit is Jesus Christus (1 Kor. 3:11). As ons lewens op hierdie vaste rots gebou is, sal ons nie wankel wanneer die storms van die lewe opsteek en ook oor ons losbreek nie. Die vastigheid van hierdie Rots, die sekerheid van ons geloof in Hom, en die onveranderlikheid van sy Woord, bied aan ons n hoopvolle toekoms in sy onverganklike, hemelse koninkryk. Die Here Jesus s: Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie (Luk. 21:33).

5.         Ons is Evangelies.

Evangelisasie l aan die hart van wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ons glo aan die uitvoering van die Groot Opdrag soos ons, deur Jesus Christus, daartoe uitgedaag word in die Woord. Ons moet uit gaan, dissipels maak, hulle doop en hulle leer. (Matt. 28:19)

Dit is baie duidelik dat dit die boodskap is wat in die lede van die Vrye Baptiste Kerk se hart gebrand het, vandat die genootskap tot stand gekom het.

6.         Ons Naam:

Vrye Baptiste het te doen met die feit dat ons vry is van die Baptiste Unie is en dat ons dus ons eie Moderatuur het. Ons behoort ook nie aan die Wreld Raad van Kerke nie.

Ons het ook nie afgestig van die Baptiste nie, maar het die Naam aanvaar omdat ons bekend gestaan het as die Zion Curch en dit later verwar is met die onbybelse Sioniste beweging.

(einde)

Confession of faith

We confess the Holy Trinity God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also the doctrine of sanctification by being filled with the Holy Spirit to become bold witnesses and disciples of the Lord Jesus (Acts. 15:8-9; 1 Thes. 4:3,7-8; Heb. 12:14; 1 Pet. 1:15-16). We firmly believe that the whole counsel of God has been revealed to us in His Word. We believe in the Second Coming of Jesus Christ (Acts. 1:10-11; 1 Cor. 15:22-23, 51-52; 1 Thes. 4:15-18; Rev. 1:7).

Geloofsbelydenis

kruisa1

Wie is die Vrye Baptiste?

1.   Ons is Protestante.
2.   Ons is Wesleyaans - Arminiaans.
3.   Ons is Baptiste.
4.   Ons is Fundamentaliste.
5.   Ons is Evangelies.
6.   Ons Naam:

Vrye Baptiste het te doen met die feit dat ons vry is van die Baptiste Unie is en dat ons dus ons eie Moderatuur het. Ons behoort ook nie aan die Wreld Raad van Kerke nie.

Ons het ook nie afgestig van die Baptiste nie, maar het die Naam aanvaar omdat ons bekend gestaan het as die Zion Curch en dit later verwar is met die onbybelse Sioniste beweging.
{LEES MEER}

Wat behoort n mens in die Kerk te vind?

1. Ondersoek die Fondament:
1.1 n Behoorlike siening van die Woord
1.2 n Beklemtoning van Bybelse lering en prediking
1.3 Leerstellige Gesondheid
1.4 Leerstellige Beoefening
2. Ondersoek die struktuur van die Kerk:
2.1 Kerklike bestuur
2.2 Bewyse van orde
2.3 Haalbare doelwitte
2.4 Die Grootte van die Kerk
3. Kyk hoe dit funksioneer:
4. Kyk na die atmosfeer:
4.1 n Ho beskouing van God
4.2 Die teenwoordigheid van opregte geloof
4.3 n Gees van opoffering
4.4 Is daar n regte gesindheid teenoor die predikant en die leiers?
4.5 Geestelike eenheid

{LEES MEER}

Christian Fundamentalism
Johan Malan

There are so many variations of Christianity with regard to its practices and creeds that the question is often asked: which is the correct one? Christians who strongly adhere to basic Scriptural pronouncements, principles and values are referred to as fundamental, conservative or evangelical believers. The characteristics of this disposition will be reviewed in terms of its relevancy to a sound faith.

Christian fundamentalism is associated with the following 32 basic principles:    {READ MORE}

Kenmerke van n Gemeente
Johan Malan

Die basiese roeping, eienskappe en kenmerke van 'n ware gemeente van Christus.

Ons leef in n tyd van ongekende misleiding, veral op godsdienstige gebied. Die duiwel span al sy misleidingskrag in om Jesus Christus se dissipels van die suiwer Bybelse leer afvallig te maak, hulle ywer te laat verflou, hulle met nietige dinge besig te hou wat geen ewigheidswaarde het nie, en hulle ook in morele sondes te laat verval. Sodoende verswak en ondermyn hy die kerk van Christus waarteen hy veg en behaal in die proses groot oorwinnings.
{LEES MEER}

Nuutste Preke (MP3)

Gebeds Reeks

Frikkie Osborne

1. Waar staan ek met God? [1:07:01]
2. Die Woord [59:44]
3. Gebed [1:00:55]
4. Die Heilige Gees [1:00:25]

 kneeling-praying-god-md

Heiligmaking &dove-hover

Wederkoms Dienste

 25 tot 27 Mei 2012
Prof. Johan Malan

Die skrif is aan die muur [47:33]
Nuwe wereldorde [53:39]
Jerusalem [56:11]
Betekenis van Jesus as Verlosser, Advokaat & Regter [42:15]
Die smal en die bree weg [43:33]

Mannekamp Boodskappe

Oktober 2012
Prof. Johan Malan

Josua: 'n Studie in Bybelse Tipologie
HANDLEIDING (PDF)

Deel 1 [52:36]
Deel 2 [44:46]
Deel 3 [54:06]
Deel 4 [41:22]
Deel 5 [45:16]

Josua: 'n Studie in
Bybelse Tipologie

Mannekamp Boodskappe
 Oktober 2011
Prof. Johan Malan

1. Die Verwoestende Gevolge van Slawerny [1:06:10]
2. Die Vereistes en Kenmerke van Dissipelskap  [1:12:50]
3. Die Belofte van die Wegraping in Thessalonicense  [1:04:12]
4. Hoedanighede waarin die Here Jesus Gaan Verskyn  [ 1:04:27]
5. Die Stryd Tussen Twee Koninkryke  [46:13]

        Geestelike Bevryding,
Dissipelskap en

Voorbereidings
vir die Toekoms

Prayer

gebedKort Boodskap (mp3)
Ds. Marius Wolfaardt
Skilpaaie wat
gebed verhinder
(7:15)

EM Bounds:

Begin the Day with Prayer
THE men who have done the most for God in this world have been early on their knees. He who fritters away the early morning, its opportunity and freshness, in other pursuits than seeking God will make poor headway seeking him the rest of the day. If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, he will be in the last place the remainder of the day.  {READ MORE}

Much Time Should Be Given to Prayer
Much time spent with God is the secret of all successful praying. Prayer which is felt as a mighty force is the mediate or immediate product of much time spent with God. Our short prayers owe their point and efficiency to the long ones that have preceded them.  {READ MORE}

Preachers Need the Prayers of the People
It is absolutely necessary for the preacher to pray. It is an absolute necessity that the preacher be prayed for. It will take all the praying he can do, and all the praying he can get done, to meet the fearful responsibilities and gain the largest, truest success in his great work.  {READ MORE}

Die Rol van Gebed
Johan Malan

Opsomming:
Enkele kenmerke van gebed, asook verskillende vorms van gebed.  {LEES MEER}

The Importance of Prayer
Johan Malan

Prayer is one of the most important Christian activities. Through prayer one maintains an intimate walk with the Lord and lays the foundation for success in other spiritual activities. It also ensures victory in the struggle against Satan as you commit yourself in faith to the protection and care of the Great Victor, Jesus Christ. Dr. Andrew Murray said: I am convinced that we will never fully appreciate what the great significance of prayer is as long as we only regard it as a way to sustain our own spiritual life. But if we learn to view it as the most important work entrusted to us, the basis and strength of all our work, then we will realise that there is nothing we should study and practice as the art of praying correctly.

The request of the disciples was: Lord, teach us to pray (Luke 11:1). We can only learn the art of true prayer and intercession from the Great Intercessor, Jesus Christ. It is a school in which we must grow in grace and knowledge (2 Pet. 3:18). Although prayer, in its initial form, is so simple that even the smallest child can pray, it is at the same time the highest form of dedication to which believers are called.   {READ MORE}

Die Sonde van Biddeloosheid (mp3)
Luister na die preek (33:38)
Ds. Hannes Delport

The Power of Prayer
RA Torrey

Ye have not, because ye ask not (James 4:2).
"Why is it," many a Christian is asking, "that I make such poor progress in my Christian life? Why do I have so little victory over sin? Why do I win so few souls to Christ? Why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior Jesus Christ?" And God answers in the words of the text: "Neglect of prayer. You have not, because you ask not."  {READ MORE}

The Word of God

How To Study the Bible
George Muller
The Manner of Reading the Bible / Stick to the Word of God / Read Consecutively / Connecting the Scriptures / Read the Word Prayerfully / Also Meditate On the Word / Read With Faith / Be Doers of the Word... 

Read More

The Word of God
Prof. Johan Malan

In this article, 14 characteristics of the Word of God are described. These statements are most significant in view of the fact that that a large body of modern theologians have, through their prejudice and destructive criticism, relegated the Bible to the level of highly contentious and disputed writings of human origin.

Read More

Spiritual Backsliding

The Backslider in Heart
Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.
II. What backsliding in heart is.
III. What are evidences of backsliding in heart.
IV. What are consequences of backsliding in heart.
V. How to recover from this state.

Read More

Spiritual Backsliding
Prof. Johan Malan

It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the objective truth about spiritual backsliding you should consult the Bible and not biased or erroneous church dogma. Some churches, mostly in the Wesleyan tradition, agree to the possibility of backsliding while others, mostly Calvinistic and Lutheran churches, reject the possibility of apostatising and falling from grace. What does the Bible teach?

Read More

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene
Prof. Johan Malan

Die toestand van n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is f n woonplek vir God f n woonplek vir Satan.

Read More

Mission

aaaMalawiLOGO

Blanket Project

NadiaTKaren

 

The women of the Free State FBC started a blanket project in 2014 to crochet a double bed blanket for every minister and his wife. The first blankets were delivered with our last tour in January. The ladies that are part of this project asked for a photo of the families their blankets went to so that they can also pray for them.

KomberseProjek1 KomberseProjek2
KomberseProjek3 KomberseProjek4

A wheelchair for Eliza

ElizaDawala

Above is Eliza Divala and her husband, she received a wheelchair in March 2014. She has never been able to walk in her life and this is her first wheelchair ever.

aaamalawi map GLC

PLANNING:

Next Tour June 2016

The Biggest Needs of the Mission:
Material for 3 church buildings

Cement - most of the churches need to be completed
Repair work on the pastors houses
Chichewa & Portuguese Bibles (R80 per Bible)

Hymnals for all the churches (R26 each)

{MORE INFO...}

Are you born again?

The Necessity of Rebirth
Prof. Johan Malan

Scripture reading: There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him, Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to Him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mothers womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again Nicodemus answered and said to Him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things? (John 3:1-10).

Read More

Slaves of Sin
Prof. Johan Malan

But there is another, more abstract form of slavery by an invisible enemy, to which most people are subjected for their entire life, and that is spiritual and moral slavery. This is a problem which faces all people as all of us are slaves of sin because of the fallen nature which we have inherited from Adam. Sin is the consequence of alienation from God, and that accounts for the spiritual and moral depravity of mankind. The Fall has rendered humanity despicable in the eyes of God (Gen. 6:5-6). Paul says: ... through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned (Rom. 5:12).

Read More

Is u weergebore?

Het jy in jou geestelike lewe op die plek gekom waar jy met sekerheid weet dat indien jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan? Veronderstel jy sou vandag te sterwe kom en voor God te staan kom en Hy sou jou vra, Waarom moet Ek jou in my Hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees?

As jy nie een van die vrae kan antwoord nie, wat dan??
{LEES MEER}

Preke (mp3)
Prof. Johan malan

Redding / Fondamente / Groei

The Second Coming

How Can We be Ready for the Second Coming of Christ?
Johan Malan

There are various prophecies in the Bible by which Christians are encouraged to be vigilant and ready for the sudden coming of the heavenly Bridegroom. These instructions and admonitions should be taken seriously, as there are so many things that can divert the attention of a believer from his calling as a servant of Christ, who should be able to boldly give an account of his life when his Master returns at an unexpected hour. On that day He will catch away His bride to her heavenly abode, and then it will be too late to prepare for His coming and to rearrange your priorities in life. The following is one of the many calls to be found alert, dedicated and faithful on the day of the second coming:

Take heed, watch and pray; for you do not know when the time is. It is like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning lest, coming suddenly, he find you sleeping. And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:33-37).   {READ MORE}

Tekens van die Tye
Johan Malan
Hoewel daar beslis n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:
  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is (Luk. 21:28).
{LEES MEER}

The Rapture Explained
By Golda Chimere-Dan

The rapture is the event in which the Lord Jesus Christ will appear in the cloud at the voice of the archangel and the last trumpet sound to take all Bible believing, born again Christians away from the surface of this earth before the Almighty God unleashes his anger on a sinful, unrepentant and Christ-rejecting world.

The rapture is an event that will take place very soon and very suddenly. It will be the most astonishing event in the history of the world which will turn the entire planet on its head. The Bible teaches this very clearly and it is the hope of every believer in the Lordship of Jesus Christ to be among those who experience the rapture.  {READ MORE}

Die Wegraping
Johan Malan
Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?
{LEES MEER}

Ons Gee Om!

geskenkbw

God het so vir u omgegee dat Hy die hoogste prys vir u betaal het, deur Sy Seun te laat sterf aan die kruis. Daardie liefde brand ook in ons harte, wanneer ons u nooi om deel van hierdie familie te word. Jesus s: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal vir julle rus gee. (Matt. 11:28)

Lees Meer

Christen Leiers

Karaktertrekke van n Christen Leier
Titus 1:4-6a
Drie areas om onberispelik in te wees:

Familie Lewe (2:6)
Persoonlike Karakter (2:7,8)
Bekwaamheid om die Woord te kan gebruik. (2:9-16)

Lees Meer

Die Rol van die Ouderling

1 Tim 3:1-7 en Titus 1
Wat is die rol van die ouderling?
Wat is die Kwalifikasies van n ouderling?

Lees Meer

Die Vrou in die Gemeente

Die rol van die vrou in die gemeente is in beginsel ooreenstemmend met haar sosiale posisie in die gesin: in beide gevalle het die Here die man as hoof oor haar aangestel. Hierdie reling bevat geen element van diskriminasie teen die vrou nie, maar is getref om die godgegewe natuur, emosionele ingesteldheid en pligte van beide geslagte op die beste moontlike manier tot hulle reg en onbelemmerde ontplooiing te laat kom.

Lees Meer

Die Verband tussen die Wet en Genade
Johan Malan

Verskillende soorte wette
Die Nuwe Testamentiese wet van die liefde
Die beindiging van die bedeling van die wet
Die grondslag van Israel se wettiese vormgodsdiens
Die genade van Christus is meer uitnemend as die wet

Lees Meer

The History of the Free Baptist Church

THE ORIGINS TO THE PRESENT

The history of the Church in South Africa begins with the coming of the History Dutch (1652) History French Huguenots (1668) Dutch (1652), the French Huguenots (1668) and the early German History German Lutheran Settlers a little later. With perhaps a few exceptions, these settlers were all Protestants. The Dutch Reformed Church (DRC), controlled by hierarchy in Amsterdam, was the established church into which the Huguenots, with the exception of the German Lutheran, were assimilated. By l875 most of the non-state churches (those in the English group) in the Cape Colony became known as `free' churches. These churches became known as the 'English Free Churches English speaking Speaking Churches.
{READ MORE}

Bybels v Malawi LOGO

Bybel

Bybels vir Malawi Projeka1

Bestel 'n Hangertjie

aa00

"Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy ges het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang."
Handelinge 20:35

Sanctification

How to Keep Sanctified
Booklet by J.O. Mc CLURKAN

The conflict is not over when you enter the sanctified life. The enemy within has been cast out, but sin in a thousand different forms lurks about you. To retain a pure heart requires the utmost vigilance. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
The Israelites did most of their fighting after entering Canaan; but few conquests were made in the wilderness. It takes the grace of entire sanctification to guarantee continuous victory in a land of walled cities, giants and thirty-one kings.

{READ BOOKLET}    [Download PDF]

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!
Johan Malan

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

"Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27).
{LEES MEER}

Die Koringkorrel moet Sterf
Johan Malan

As ons nie bereid is om te sterf vir die wreld, die vlees en die sonde nie, kan ons nie bruikbare dissipels van Jesus word nie. In s n toestand sal ons alleen en onvrugbaar wees en nie aan ons doel as Christene beantwoord nie. Die Here Jesus het ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug (Joh. 12:24).

{LEES MEER}

We Must Be Holy
JC Ryle

We must he holy on earth before we die, if we desire to go to heaven after death. If we hope to dwell with God for ever in the life to come, we must endeavour to be like Him in the life that now is. We must not only admire holiness, and wish for holiness: we must be holy.
{LEES MEER}

Die stryd teen vleeslikheid
Andrew Murray

Baie Christene leef in n toestand van vleeslikheid voort deurdat hulle nie na n lewe van oorwinning in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees streef nie. Die gevolg hiervan is dat die eienskappe van die vlees oorheersend in hulle lewe bly en alle moontlikheid van geestelike groei uitskakel. Hulle bly klein kindertjies in die Here wat as gevolg van hulle beperkinge en tekortkominge onbevoeg is om geestelike werk te doen. Hulle vertoon nie die vrug van die Gees nie en word deur verdorwe emosies soos selfgesentreerdheid, twis, jaloersheid en tweedrag gekenmerk. Daar is egter n oplossing vir hierdie ernstige probleem.
{LEES MEER}

Die Pad van die Here
Johan Malan

Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen. Hoe word ons op hierdie pad geplaas? Dit begin by ons wedergeboorte, en terwyl ons geestelik groei word die pad al hoe helderder tot die volle dag.
{LEES MEER}

Preke oor Heiligmaking (mp3):
Geesvervulling 1 (34:44)
Geesvervulling 2 (35:07)- Ds. Hannes Delport
Christelike Volmaaktheid Nou (51:33) - Ds. Marius Wolfaardt

Four messages

Four messages are presented on key issues which directly affect the nature of preparations which the church as the bride of Christ should make to be ready for the sudden coming of Jesus Christ as the heavenly Bridegroom
Johan Malan

Preface

Who is Jesus and how Well do we Know Him?

The Grey Area of Deception between Two Kingdoms

Typology of Abraham and his Family

The Necessity of Complete Sanctification

Epilogue

Read Booklet

From Darkness to the Light

 

Gods Plan of Salvation
Prof. Johan Malan

 

There is a definite way that the Lord Jesus deals with unbelievers to save them, equip them for service and prepare them for eternal life in heaven. The willingness and full co-operation of each one of us, according to fixed biblical guidelines, is necessary if we wish to avert the tragedy of a false repentance. We can all share in the wonderful experience to be called by the Lord out of the darkness of sin into His marvellous light. I invite you to explore with me the unsearchable riches of the Lords love and saving grace, and to accept it by faith.

1. Calling
2. Sorrow
3. Repentance or Conversion
4. Justification
5. Rebirth
6. Sanctification
7. Glorification
False Foundations
How to Grow in Grace

Read Complete Booklet

Literature

Books Tracts
boekies2

There's a selection of books on various subjects such as
salvation / rebirth, spiritual growth, sanctification,
Christ's return, Bible study and more. These books can
be used for personal study and also Bible study groups.

{READ MORE}
______________________________

Ons het 'n verskeidenheid van boeke wat handel oor
redding / wedergeboorte, geestelike groei, heiligmaking,
die wederkoms, Bybelstudie en nog meer.  Daar is boeke
vir persoonlike studie, en ook vir Bybelstudie groepe.

{LEES MEER}

      lighuis

There's a big selection of Evangelical tracts
available in many different languages.

If you need tracts for your outreaches please
contact us.
_________________________

Daar is 'n groot verskeidenheid Evangeliese
traktaatjies,
in meeste tale beskikbaar. Ook
Johannes Evangelies
met stappe voor in wat
verduidelik hoe om gered te word,
in verskeie
tale.


As u traktaatjies benodig om mee uit te reik,
kontak ons
,
ons pos dit so gou moontlik na u.