vbk-logoHeaderEAkleiner

1. Ondersoek die Fondament:

1.1 n Behoorlike siening van die Woord

 • In die inspirasie en onfeilbaarheid van die Woord.
 • Die Bybel is die enigste rel vir geloof en beoefening.

( 2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20-21)

VBK: Ons glo in die onfeilbare inspirasie en algenoegsaamheid van die Heilige Skrif as maatstaf vir geloof en wandel.

1.2 n Beklemtoning van Bybelse lering en prediking

 • Bekeringsboodskappe, maar die gelowiges moet ook met die Woord gevoed word.
 • Voorlesing, vermaning, lering (1 Tim. 4:13).
 • NB! 2 Tim. 4:1-5.

1.3 Leerstellige Gesondheid

Waar staan ons ten opsigte van:

 • Die maagdelike geboorte

VBK: In die Godheid van onse Here Jesus Christus waaragtig God en waaragtig mens

ontvang van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria..(Joh. 20: 28; Heb. 1:8-9; 1 Joh. 5: 20)

 • Godheid van Jesus Christus

VBK: * In die Eenheid van die Drie-enige God. (Matt.28:19;Mark. 12: 29; 2 Kor. 13:13)

*In die Godheid van onse Here Jesus Christus waaragtig God en waaragtig mens

ontvang van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria..(Joh. 20: 28; Heb. 1:8-9; 1 Joh. 5: 20)

*In die Persoon van die Heilige Gees. (Joh. 14:16-17;16:8-13)  

 • Die verdorwenheid van die mens

VBK: Aan die sondeval van die mens en daardeur sy verdorwe natuur en verlore toestand. (Rom. 3:10-19; Gal. 3:22)

 • Die werk van Christus aan die Kruis 

VBK: *In die plaasvervangende versoening van onse Here Jesus Christus en Sy vleeslike opstanding uit die dode. (Matt.20: 28; 1 Kor. 15:3,4)

*In die regverdigmaking deur die geloof en verlossing deur die bloed van onse Here Jesus Christus. (Rom.3: 22-24; Ef. 1:7)

 • Sy dood, begrafnis en vleeslike opstanding

VBK: In die plaasvervangende versoening van onse Here Jesus Christus en Sy vleeslike opstanding uit die dode. (Matt.20: 28; 1 Kor. 15:3,4)

 • Redding uit genade deur geloof

VBK: In die regverdigmaking deur die geloof en verlossing deur die bloed van onse Here Jesus

Christus. (Rom.3: 22-24; Ef. 1:7)

 • Die wederkoms van Jesus Christus

VBK: Aan die wederkoms van ons verheerlikte Here en komende Koning, voor die duisendjarige vrederyk. (Hand. 1: 10-11; 1 Kor. 15:22-23 & :51-52; 1 Thess. 4: 15-18; Open. 1:7)

 • Die doop van die gelowige en Nagmaal

VBK: *In die doop en vervulling van die Heilige Gees as gevolg waarvan die vrug van die Gees geopenbaar word. (Hand. 2: 38-39; I Kor. 12: 13 & 13: 4-7; Gal. 5:22-25;)  

*Aan die doop van die gelowige deur driemaal onderdompeling. (Matt.   28:19) en die Heilige Nagmaal. (Matt.26:17-30; Luk. 22:7- 20;IKor. 11:21-34)

1.4 Leerstellige Beoefening

Do we practice what we preach? (Jak. 1:22; Luk. 6:46; Joh. 13:17)

2. Ondersoek die struktuur van die Kerk:

2.1 Kerklike bestuur

 • Funksioneer die Kerk se leiers volgens Nuwe Testamentiese beginsels? (1 Tim. 3:1-13; 5:17-20; Titus 1:4-9; Heb. 13:7,17)
 • Verstaan die gemeente dat Christus sentraal aan die hoof van die Kerk wil regeer deur die meervoudigheid van Goddelike manne? (Efes. 1:22; 4:15; 5:23; Kol. 1:18; 1 Kor. 11:3)

2.2 Bewyse van orde

 • Die Kerk behoort orde te h in hulle bedieninge, naamlik in dienste, lering en administrasie.  (1 Kor. 14:40)

2.3 Haalbare doelwitte

 • Het die leierskap enige doelwitte?
 • Het die Kerk beplan vir toekomstige vooruitgang en bestuuring?
 • Is daar spesifieke metodes vir die behaal van hierdie doelwitte?

(1 Kor. 9:26)

2.4 Die Grootte van die Kerk

 • n Groot klomp waar jy in die massa verlore raak of persoonlike aandag?

3. Kyk hoe dit funksioneer:

 • Gee die leierskap alle eer aan God? (1 Kor. 10:31; Kol. 3:17)
 • Is die lede betrokke by die gemeente, beoefen hulle hul gawes of moet die dominee alles doen?  ( Rom. 12:3-8; Efes. 4:11-13; 1 Pet. 4:10-11)
 • Word evangelisasie beklemtoon? (Matt. 28: 19-20)
 • Ondersteun hulle sending? Plaaslik of in die buiteland?
 • Wat van dissipelskap? Lei gemeentelede ander op as dissipels? (2 Tim. 2:2; Titus 2:3-7; Matt. 28:19-20)
 • Is daar liefde onder mekaar? (Joh. 13:34-35)

4. Kyk na die atmosfeer:

Sekere faktore dra by tot die algemene atmosfeer van die gemeente. Hierdie komponente bestaan gewoonlik uit sekere gesindhede:

4.1 n Ho beskouing van God

 • Is die Kerk se fokus op die Heilige God en om Hom in alles te eer en te verheerlik?
 • Spr. 9:10

4.2 Die teenwoordigheid van opregte geloof

 • Funksioneer en oppereer die gemeente in die geloof?
 • Is hulle bereid om op God te vertrou?
 • Heb. 11:1,6; Efes. 3:20; 2 Kor. 5:7; 1 Thess. 5:24

4.3 n Gees van opoffering

 • Is mense bereid om hulself en hul besittings te gee vir die Koninkryk van God? (Matt. 6:33)
 • Gee hulle hulself vir mekaar? (Fil. 2:3,4; Joh. 15:13; Efes. 5:1-2)

4.4 Is daar n regte gesindheid teenoor die predikant en die leiers?

 • Is die gemeente agter hulle?
 • Gee die gemeente hulle geestelike, emosionele en materiele ondersteuning? (1 Tim. 2:17,18; Heb. 13:7,17)

4.5 Geestelike eenheid


Joh. 13:34-35; 1 Kor. 1:10-17; 3:1-9; Efes. 4:1-6; Fil. 2:1-5, 4:1-5

 • n Gemeente sal nooit sukses behaal totdat die gemeentelede bydra tot die sukses nie. 
 • Geen Kerk Voldoen aan al hierdie vereistes nie! 
 • Elke gemeente gaan sy eie karakter h van die dinge wat genoem is. 
 • n Goed gebalanseerde Kerk is die mikpunt.

  (einde)

Confession of faith

We confess the Holy Trinity God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also the doctrine of sanctification by being filled with the Holy Spirit to become bold witnesses and disciples of the Lord Jesus (Acts. 15:8-9; 1 Thes. 4:3,7-8; Heb. 12:14; 1 Pet. 1:15-16). We firmly believe that the whole counsel of God has been revealed to us in His Word. We believe in the Second Coming of Jesus Christ (Acts. 1:10-11; 1 Cor. 15:22-23, 51-52; 1 Thes. 4:15-18; Rev. 1:7).

Geloofsbelydenis

kruisa1

Wie is die Vrye Baptiste?

1.   Ons is Protestante.
2.   Ons is Wesleyaans - Arminiaans.
3.   Ons is Baptiste.
4.   Ons is Fundamentaliste.
5.   Ons is Evangelies.
6.   Ons Naam:

Vrye Baptiste het te doen met die feit dat ons vry is van die Baptiste Unie is en dat ons dus ons eie Moderatuur het. Ons behoort ook nie aan die Wreld Raad van Kerke nie.

Ons het ook nie afgestig van die Baptiste nie, maar het die Naam aanvaar omdat ons bekend gestaan het as die Zion Curch en dit later verwar is met die onbybelse Sioniste beweging.
{LEES MEER}

Wat behoort n mens in die Kerk te vind?

1. Ondersoek die Fondament:
1.1 n Behoorlike siening van die Woord
1.2 n Beklemtoning van Bybelse lering en prediking
1.3 Leerstellige Gesondheid
1.4 Leerstellige Beoefening
2. Ondersoek die struktuur van die Kerk:
2.1 Kerklike bestuur
2.2 Bewyse van orde
2.3 Haalbare doelwitte
2.4 Die Grootte van die Kerk
3. Kyk hoe dit funksioneer:
4. Kyk na die atmosfeer:
4.1 n Ho beskouing van God
4.2 Die teenwoordigheid van opregte geloof
4.3 n Gees van opoffering
4.4 Is daar n regte gesindheid teenoor die predikant en die leiers?
4.5 Geestelike eenheid

{LEES MEER}

Christian Fundamentalism
Johan Malan

There are so many variations of Christianity with regard to its practices and creeds that the question is often asked: which is the correct one? Christians who strongly adhere to basic Scriptural pronouncements, principles and values are referred to as fundamental, conservative or evangelical believers. The characteristics of this disposition will be reviewed in terms of its relevancy to a sound faith.

Christian fundamentalism is associated with the following 32 basic principles:    {READ MORE}

Kenmerke van n Gemeente
Johan Malan

Die basiese roeping, eienskappe en kenmerke van 'n ware gemeente van Christus.

Ons leef in n tyd van ongekende misleiding, veral op godsdienstige gebied. Die duiwel span al sy misleidingskrag in om Jesus Christus se dissipels van die suiwer Bybelse leer afvallig te maak, hulle ywer te laat verflou, hulle met nietige dinge besig te hou wat geen ewigheidswaarde het nie, en hulle ook in morele sondes te laat verval. Sodoende verswak en ondermyn hy die kerk van Christus waarteen hy veg en behaal in die proses groot oorwinnings.
{LEES MEER}

Prayer

gebedKort Boodskap (mp3)
Ds. Marius Wolfaardt
Skilpaaie wat
gebed verhinder
(7:15)

EM Bounds:

Begin the Day with Prayer
THE men who have done the most for God in this world have been early on their knees. He who fritters away the early morning, its opportunity and freshness, in other pursuits than seeking God will make poor headway seeking him the rest of the day. If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, he will be in the last place the remainder of the day.  {READ MORE}

Much Time Should Be Given to Prayer
Much time spent with God is the secret of all successful praying. Prayer which is felt as a mighty force is the mediate or immediate product of much time spent with God. Our short prayers owe their point and efficiency to the long ones that have preceded them.  {READ MORE}

Preachers Need the Prayers of the People
It is absolutely necessary for the preacher to pray. It is an absolute necessity that the preacher be prayed for. It will take all the praying he can do, and all the praying he can get done, to meet the fearful responsibilities and gain the largest, truest success in his great work.  {READ MORE}

Die Rol van Gebed
Johan Malan

Opsomming:
Enkele kenmerke van gebed, asook verskillende vorms van gebed.  {LEES MEER}

The Importance of Prayer
Johan Malan

Prayer is one of the most important Christian activities. Through prayer one maintains an intimate walk with the Lord and lays the foundation for success in other spiritual activities. It also ensures victory in the struggle against Satan as you commit yourself in faith to the protection and care of the Great Victor, Jesus Christ. Dr. Andrew Murray said: I am convinced that we will never fully appreciate what the great significance of prayer is as long as we only regard it as a way to sustain our own spiritual life. But if we learn to view it as the most important work entrusted to us, the basis and strength of all our work, then we will realise that there is nothing we should study and practice as the art of praying correctly.

The request of the disciples was: Lord, teach us to pray (Luke 11:1). We can only learn the art of true prayer and intercession from the Great Intercessor, Jesus Christ. It is a school in which we must grow in grace and knowledge (2 Pet. 3:18). Although prayer, in its initial form, is so simple that even the smallest child can pray, it is at the same time the highest form of dedication to which believers are called.   {READ MORE}

Die Sonde van Biddeloosheid (mp3)
Luister na die preek (33:38)
Ds. Hannes Delport

The Power of Prayer
RA Torrey

Ye have not, because ye ask not (James 4:2).
"Why is it," many a Christian is asking, "that I make such poor progress in my Christian life? Why do I have so little victory over sin? Why do I win so few souls to Christ? Why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior Jesus Christ?" And God answers in the words of the text: "Neglect of prayer. You have not, because you ask not."  {READ MORE}

The Word of God

How To Study the Bible
George Muller
The Manner of Reading the Bible / Stick to the Word of God / Read Consecutively / Connecting the Scriptures / Read the Word Prayerfully / Also Meditate On the Word / Read With Faith / Be Doers of the Word... 

Read More

The Word of God
Prof. Johan Malan

In this article, 14 characteristics of the Word of God are described. These statements are most significant in view of the fact that that a large body of modern theologians have, through their prejudice and destructive criticism, relegated the Bible to the level of highly contentious and disputed writings of human origin.

Read More

Spiritual Backsliding

The Backslider in Heart
Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.
II. What backsliding in heart is.
III. What are evidences of backsliding in heart.
IV. What are consequences of backsliding in heart.
V. How to recover from this state.

Read More

Spiritual Backsliding
Prof. Johan Malan

It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the objective truth about spiritual backsliding you should consult the Bible and not biased or erroneous church dogma. Some churches, mostly in the Wesleyan tradition, agree to the possibility of backsliding while others, mostly Calvinistic and Lutheran churches, reject the possibility of apostatising and falling from grace. What does the Bible teach?

Read More

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene
Prof. Johan Malan

Die toestand van n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is f n woonplek vir God f n woonplek vir Satan.

Read More

Are you born again?

The Necessity of Rebirth
Prof. Johan Malan

Scripture reading: There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him, Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to Him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mothers womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again Nicodemus answered and said to Him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things? (John 3:1-10).

Read More

Slaves of Sin
Prof. Johan Malan

But there is another, more abstract form of slavery by an invisible enemy, to which most people are subjected for their entire life, and that is spiritual and moral slavery. This is a problem which faces all people as all of us are slaves of sin because of the fallen nature which we have inherited from Adam. Sin is the consequence of alienation from God, and that accounts for the spiritual and moral depravity of mankind. The Fall has rendered humanity despicable in the eyes of God (Gen. 6:5-6). Paul says: ... through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned (Rom. 5:12).

Read More

Is u weergebore?

Het jy in jou geestelike lewe op die plek gekom waar jy met sekerheid weet dat indien jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan? Veronderstel jy sou vandag te sterwe kom en voor God te staan kom en Hy sou jou vra, Waarom moet Ek jou in my Hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees?

As jy nie een van die vrae kan antwoord nie, wat dan??
{LEES MEER}

Preke (mp3)
Prof. Johan malan

Redding / Fondamente / Groei

The Second Coming

How Can We be Ready for the Second Coming of Christ?
Johan Malan

There are various prophecies in the Bible by which Christians are encouraged to be vigilant and ready for the sudden coming of the heavenly Bridegroom. These instructions and admonitions should be taken seriously, as there are so many things that can divert the attention of a believer from his calling as a servant of Christ, who should be able to boldly give an account of his life when his Master returns at an unexpected hour. On that day He will catch away His bride to her heavenly abode, and then it will be too late to prepare for His coming and to rearrange your priorities in life. The following is one of the many calls to be found alert, dedicated and faithful on the day of the second coming:

Take heed, watch and pray; for you do not know when the time is. It is like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning lest, coming suddenly, he find you sleeping. And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:33-37).   {READ MORE}

Tekens van die Tye
Johan Malan
Hoewel daar beslis n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:
  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is (Luk. 21:28).
{LEES MEER}

The Rapture Explained
By Golda Chimere-Dan

The rapture is the event in which the Lord Jesus Christ will appear in the cloud at the voice of the archangel and the last trumpet sound to take all Bible believing, born again Christians away from the surface of this earth before the Almighty God unleashes his anger on a sinful, unrepentant and Christ-rejecting world.

The rapture is an event that will take place very soon and very suddenly. It will be the most astonishing event in the history of the world which will turn the entire planet on its head. The Bible teaches this very clearly and it is the hope of every believer in the Lordship of Jesus Christ to be among those who experience the rapture.  {READ MORE}

Die Wegraping
Johan Malan
Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?
{LEES MEER}

The History of the Free Baptist Church

THE ORIGINS TO THE PRESENT

The history of the Church in South Africa begins with the coming of the History Dutch (1652) History French Huguenots (1668) Dutch (1652), the French Huguenots (1668) and the early German History German Lutheran Settlers a little later. With perhaps a few exceptions, these settlers were all Protestants. The Dutch Reformed Church (DRC), controlled by hierarchy in Amsterdam, was the established church into which the Huguenots, with the exception of the German Lutheran, were assimilated. By l875 most of the non-state churches (those in the English group) in the Cape Colony became known as `free' churches. These churches became known as the 'English Free Churches English speaking Speaking Churches.
{READ MORE}

Sanctification

How to Keep Sanctified
Booklet by J.O. Mc CLURKAN

The conflict is not over when you enter the sanctified life. The enemy within has been cast out, but sin in a thousand different forms lurks about you. To retain a pure heart requires the utmost vigilance. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
The Israelites did most of their fighting after entering Canaan; but few conquests were made in the wilderness. It takes the grace of entire sanctification to guarantee continuous victory in a land of walled cities, giants and thirty-one kings.

{READ BOOKLET}    [Download PDF]

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!
Johan Malan

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

"Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27).
{LEES MEER}

Die Koringkorrel moet Sterf
Johan Malan

As ons nie bereid is om te sterf vir die wreld, die vlees en die sonde nie, kan ons nie bruikbare dissipels van Jesus word nie. In s n toestand sal ons alleen en onvrugbaar wees en nie aan ons doel as Christene beantwoord nie. Die Here Jesus het ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug (Joh. 12:24).

{LEES MEER}

We Must Be Holy
JC Ryle

We must he holy on earth before we die, if we desire to go to heaven after death. If we hope to dwell with God for ever in the life to come, we must endeavour to be like Him in the life that now is. We must not only admire holiness, and wish for holiness: we must be holy.
{LEES MEER}

Die stryd teen vleeslikheid
Andrew Murray

Baie Christene leef in n toestand van vleeslikheid voort deurdat hulle nie na n lewe van oorwinning in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees streef nie. Die gevolg hiervan is dat die eienskappe van die vlees oorheersend in hulle lewe bly en alle moontlikheid van geestelike groei uitskakel. Hulle bly klein kindertjies in die Here wat as gevolg van hulle beperkinge en tekortkominge onbevoeg is om geestelike werk te doen. Hulle vertoon nie die vrug van die Gees nie en word deur verdorwe emosies soos selfgesentreerdheid, twis, jaloersheid en tweedrag gekenmerk. Daar is egter n oplossing vir hierdie ernstige probleem.
{LEES MEER}

Die Pad van die Here
Johan Malan

Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen. Hoe word ons op hierdie pad geplaas? Dit begin by ons wedergeboorte, en terwyl ons geestelik groei word die pad al hoe helderder tot die volle dag.
{LEES MEER}

Preke oor Heiligmaking (mp3):
Geesvervulling 1 (34:44)
Geesvervulling 2 (35:07)- Ds. Hannes Delport
Christelike Volmaaktheid Nou (51:33) - Ds. Marius Wolfaardt

Four messages

Four messages are presented on key issues which directly affect the nature of preparations which the church as the bride of Christ should make to be ready for the sudden coming of Jesus Christ as the heavenly Bridegroom
Johan Malan

Preface

Who is Jesus and how Well do we Know Him?

The Grey Area of Deception between Two Kingdoms

Typology of Abraham and his Family

The Necessity of Complete Sanctification

Epilogue

Read Booklet

From Darkness to the Light

 

Gods Plan of Salvation
Prof. Johan Malan

 

There is a definite way that the Lord Jesus deals with unbelievers to save them, equip them for service and prepare them for eternal life in heaven. The willingness and full co-operation of each one of us, according to fixed biblical guidelines, is necessary if we wish to avert the tragedy of a false repentance. We can all share in the wonderful experience to be called by the Lord out of the darkness of sin into His marvellous light. I invite you to explore with me the unsearchable riches of the Lords love and saving grace, and to accept it by faith.

1. Calling
2. Sorrow
3. Repentance or Conversion
4. Justification
5. Rebirth
6. Sanctification
7. Glorification
False Foundations
How to Grow in Grace

Read Complete Booklet