vbk-logoHeaderEAkleiner

Prof. Johan Malan

Die rol van die vrou in die gemeente is in beginsel ooreenstemmend met haar sosiale posisie in die
gesin: in beide gevalle het die Here die man as hoof oor haar aangestel. Hierdie reëling bevat geen
element van diskriminasie teen die vrou nie, maar is getref om die godgegewe natuur, emosionele
ingesteldheid en pligte van beide geslagte op die beste moontlike manier tot hulle reg en onbelemmerde
ontplooiing te laat kom.
Die Here het ‘n verhewe doel met die gesin as die basiese bousteen van die samelewing. Die verhouding
tussen ‘n man en vrou in gesinsverband word met die liefdesverhouding tussen Christus en die
gemeente vergelyk (Ef. 5:25-33). Christus het Homself in liefde oorgegee om die gemeente by die bruilof
van die Lam in heerlikheid, sonder vlek of rimpel, voor Hom te stel. Net so ook moet die man ‘n
atmosfeer van ongeveinsde liefde in die gesin skep, waarin hy só vir sy vrou en kinders omgee dat hy
homself sal oorgee om hulle tot volmaakte selfverwesenliking in die lewe te laat kom.
Benewens die verpligting tot wedersydse liefde en respek in die gesin is daar ook die
verantwoordelikheid van gesagshandhawing. Dit het die Here aan die man opgedra: “Vroue, wees aan
julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook
Hoof is van die gemeente” (Ef. 5:22-23). Die man het dus gedelegeerde gesag wat van die Here af kom,
gevolglik is hy aan Christelike beginsels van gesagsbeoefening gebonde: “Ek wil hê dat julle moet weet
dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van
Christus" (1 Kor. 11:3).
God het die onbetwiste oppergesag in die heelal. Dit is sy wil dat menslike samelewings ordelik sal
bestaan, daarom het Hy gesinne, gemeentes en regerings met gesag beklee: “Laat elke mens hom
onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat
daar is, word deur God ingestel, sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan”
(Rom. 13:1-2).
Die groot belangrikheid van gesagshandhawing in die samelewing spruit uit die feit dat daar twee
opponerende koninkryke is: die koninkryk van God en die koninkryk van Satan. Satan se ryk word
volgens Jakobus 3:16 met afguns, selfsug, wanorde en allerhande gemene dade verbind. As gevolg van
die sondeval leef alle ongeredde mense in ‘n toestand van sonde, wanorde en rebellie teenoor God.
Onder omstandighede soos dié is dit te begrype waarom die Here aan regerings die reg gee om
wetteloosheid en wanordelikheid te straf (Rom. 13:4).
Dieselfde verantwoordelikheid vir gesagshandhawing en straf is ook in gesinsverband aan mans verleen,
omdat hulle kinders in sonde gebore word en van kleins af moet leer om gesag te aanvaar deur die
besluite van hulle ouers “in die Here” te eerbiedig (Ef. 6:1). Hiersonder sal daar wanorde in die gesin
heers, en die Here sal die man daarvoor aanspreeklik hou. Die taak van die vrou is hoofsaaklik op die
terreine van liefdevolle versorging en opvoeding geleë. Sy kán kinders dissiplineer en straf, maar steeds
binne die breër raamwerk van die man se gesagsposisie.
Daar is dus ‘n duidelike rolverdeling tussen ‘n man en ‘n vrou in die gesin. Die man is fisies sterker omdat
hy orde moet handhaaf, vyandige aanvalle teen weerlose gesinslede afweer, en in die sweet van sy
aangesig brood verdien om vir sy gesin te kan sorg. Dit behels soms harde en fisies veeleisende werk.
Hy is ook emosioneel só ingestel dat hy gesag kan handhaaf en ernstige krisisse sonder huiwering kan
hanteer.
Die vrou, daarenteen, is fisies swakker, emosioneel fynbesnaard, en kom die beste tot haar reg as sy
binne ‘n geborge omgewing leef wat deur die man geskep is. Hy moet die verantwoordelikheid vir die
sekuriteit en voortbestaan van die gesin dra, terwyl sy vir die daaglikse versorging, bemoediging en
opvoeding van die gesin moet instaan, en ook deur haar sin vir die estetiese ‘n mooi en aangename
leefruimte skep. Haar vroulikheid moenie ondermyn word deur haar met take te belas wat deur die man
uitgevoer moet word nie. Mans moet begrip vir hierdie rolverdeling hê, en hulle vrouens ondersteun en
liefhê. Indien hulle dit nie doen nie, oortree hulle self God se reëls en kan as ongehoorsames nie verwag
dat Hy hulle gebede sal vehoor nie: “Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die
vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys… sodat julle gebede nie verhinder mag word nie” (1 Pet.
3:7).
Die Here verwag van die vrou liefde en onderdanigheid teenoor haar man: “Vroue, wees aan julle eie
mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is
van die gemeente" (Ef. 5:22-23; vgl. Kol. 3:18, Titus 2:5 en 1 Pet. 3:1). In Bybelse tye is kultureel
bepaalde gebruike soos lang hare en die dra van hoofbedekkings as uiterlike simbole aanvaar dat
vrouens hulle mans se gesag aanvaar (1 Kor. 11:3-15). Deur die eeue heen het die kleredrag en
haarstyle van sowel mans as vrouens egter verander, maar die Bybelse beginsel van die man se
gesagsposisie in die gesin en gemeente bly onveranderd. Die moderne vrou is dus steeds aan hierdie
beginsel gebonde, maar sy moet dit deur haar houding te kenne gee en nie noodwendig deur eerste
eeuse kulturele gebruike nie.
Die man en vrou vervul aanvullende rolle, daarom moet elkeen vir sy eie bydrae geëer en erken word.
Daar is nie sprake van meerderwaardigheid en minderwaardigheid nie. Hoewel daar biologiese en
emosionele verskille is wat met hulle onderskeie rolle in verband staan, is daar, met die inagneming van
variasies in persoonlike begaafdhede, nie intellektuele verskille tussen mans en vrouens nie. Trouens, dit
is ‘n erkende vroulike rol in die gesin om opvoeding te gee en kennis aan die opkomende geslag oor te
dra.
Wanneer ‘n vrou buite gesinsverband in die samelewing ‘n bepaalde rol vervul, moet dit steeds met die
volle inagneming van haar roeping en persoonlike begaafdhede as vrou wees. Daar moenie van haar
verwag word om oor mans te regeer nie – sy kan net gesag oor ander vrouens en kinders uioefen. Daar
móét egter vir haar ruimte geskep word om haar talente te gebruik en haar kundigheid tot ander se
voordeel te beoefen. In die gemeente kan sy verskeie take beoefen m.b.t. tot Sondagskool, vrouediens,
bidure, Bybelstudie, volwasse-onderrig, spyseniering, onthale, ens. Sy mag egter beslis nie op die
kerkraad dien en vir die hele gemeente preek nie. Waarom nie?
Die enigste rede waarom vroue by kerkrade en die prediking uitgesluit word, is weens die handhawing
van gesag wat daarby betrokke is. In ‘n gemeente gaan dit nie net oor die oordra van kennis uit die Bybel
nie, want dit kan vrouens net so goed doen, maar dit gaan oor waarskuwings aan onordelikes, en
vermanings aan dwalendes wat nie die gesag van die Woord wil eerbiedig nie. Wanneer lidmate hulleself
nie aan Bybelse riglyne wil onderwerp en hulle gedrag en sienings daarby aanpas nie, moet daar
dissiplinêr teen hulle opgetree word. Dit is ‘n inherente deel van woordverkondiging in die gemeente.
Paulus sê vir Timótheus: “Bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander
kan vrees… Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle
lankmoedigheid en lering” (1 Tim. 5:20; 2 Tim. 4:2). Titus kry ook die opdrag om in alle erns te bestraf en
te vermaan (Titus 2:15). Paulus sê dat hy vir die verdediging van die waarheid bestem is (Fil. 1:17). Hy
moet dus ook apologeties preek en met die gesag wat die Here aan hom verleen het, kragtig stry vir die
ware geloof (vgl. Judas 1:3).
Gesagsfunksies van hierdie aard het die Here in die hande van mans geplaas, daarom mag net
ouderlinge wat ook aan die geestelike kriteria voldoen, preek en oor die gemeente regeer. “’n Opsiener
dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te
onderrig… een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou.
Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg
dra?” (1 Tim. 3:2-5; vgl. Titus 1:6). Dieselfde reëls geld vir diakens: “Die diakens moet manne van een
vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer” (1 Tim. 3:12).
Daar word geen ruimte hoegenaamd gemaak dat vrouens as ouderlinge of diakens aangestel kan word
nie, omdat dit in botsing met hulle rol in die gesin en samelewing is. Paulus sê: “Ek laat die vrou egter nie
toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou” (1 Tim. 2:12; vgl. 1 Kor.
14:34). Die woord wat hierdie vir “stil” gebruik word (Gr. hesychia) beteken nie dat sy hoegenaamd niks
mag sê nie, maar dat sy rustig, onderworpe en leerbaar moet wees (vgl. Hand. 22:2 en 2 Thess. 3:12
waar hierdie woord ook gebruik word).
Wat sal van ‘n vrou word as sy haar in die harde wêreld van ‘n man begewe en haarself sodoende buite
God se gesagstruktuur probeer handhaaf? Sy sal haar vroulikheid heeltemal inboet en emosioneel knak
onder die lading van verantwoordelikhede waarvoor sy nie geroepe en toegerus is nie. Sy sal óf in
depressie óf in arrogansie verval. Met haar sal gebeur wat ook met mans gebeur wat nie hulle gesag
binne die raamwerk van God se oppergesag beoefen nie. Só ‘n situasie lei óf tot gesagsmisbruik
(outokratiese optrede en onderdrukking) óf tot gesagloosheid (anargie en bandeloosheid).
Wanneer gesag op die regte, Bybelse manier deur Geesvervulde mans beoefen word, dan word die
welsyn en geestelike groei van die gemeente bevorder, en daar word ook teen valse lerings gewaak.
Indien die ouderlinge egter nie nougeset in die lig van God se Woord wandel nie, dan kan hulle geestelik
self begin dwaal en sal ander ouderlinge hulle moet vermaan en bestraf. Aan die ouderlinge in ?fese het
Paulus gesê: “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners
aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.
Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja,
uit uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter
hulle aan” (Hand. 20:28-30).
Geestelike afvalligheid kan soms drastiese optrede vereis. Paulus sê vir Timótheus dat hy aan “die
geloof en ‘n goeie gewete moet vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof
skipbreuk gely, onder wie daar is Himenéus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat
hulle kan leer om nie te laster nie” (1 Tim. 1:19-20). Mense wat nie God se gesag wil eerbiedig nie, kies
self vir hulle ‘n ander meester, Satan, die groot rebel. Dit is ook die ouderlinge se taak om afvalliges te
vermaan en te dissiplineer.
Uit die aard van die saak kan vroue nie by die beoefening van die kerkraad se funksies betrek word nie,
omdat dit gesagsbeoefening en dissiplinering insluit. Hulle kan slegs by kerkraadsvergaderings
gekoöpteer word om getuienis oor ‘n saak te lewer en hulle besonderde kundigheid en insig oor een of
ander onderwerp te deel. Die kerkraad moet egter nie deur vrouens gemanipuleer word nie.
Daar word soms verkeerdelik tot die gevolgtrekking gekom dat vroue in Bybelse tye as diakonesse
aangestel is, en as gevolg daarvan die implisiete reg het om ook hoër in die hiërargie van die
gemeentebestuur te vorder, sodat hulle ook ouderlinge en leraars kan word. Hierdie aanname word na
aanleiding van Fébe in Romeine 16:1-2 gemaak. Die 1933/53 vertaling van Die Bybel sê dat sy ‘n
dienares van die gemeente was, maar die Nuwe Vertaling sê dat sy ‘n diaken (Gr. diakonia) was.
Die woord diakonia wat hier gebruik is, beteken ‘n dienaar of dienskneg. In Romeine 15:8 staan daar
Jesus Christus ‘n dienaar (diakonos) van die besnydenis geword het, en in 1 Korinthiërs 3:5 word Paulus
en Apollos dienaars (diakonos) van die gelowiges genoem. Hulle was beslis nie diakens in
gemeenteverband, soos wat die term later vir hierdie amp gebruik is nie. Om dieselfdde rede was Fébe
net ‘n dienares en nie ‘n diaken op die kerkraad nie. Soos reeds aangetoon, moet ‘n gekose diaken op
die kerkraad, soos ‘n ouderling, ‘n man van een vrou wees wat sy eie huis goed regeer – nie ‘n vrou van
een man nie!
In Bybelse tye het verskeie dienaresse uiters waardevolle werk in die gemeentes gedoen, sonder om
hulleself op die terrein van die man te begewe. Priscilla word in Romeine 16:3 ‘n medewerkster van
Paulus genoem, en volgens 1 Korinthiërs 16:19 het sy ‘n gemeente in haar huis gehad waar gelowiges
bymekaargekom het. Van Lidia, die purperverkoopster, lees ons dat sy tot bekering gekom het en vir
Paulus en sy reisgenote gedwing het om by haar tuis te gaan (Hand. 16:14,15,40). Timótheus word ook
gelukkig geag omdat sy ouma, Loïs, en sy ma, Eunice, sulke gelowige vroue was wat die krediet vir sy
geestelike vorming gekry het.
In die gemeente van God moet orde ooreenkomstig die riglyne van sy Woord gehou word. Mans,
vrouens en kinders moet hulle toegewese rolle vervul sonder om buite daardie perke te beweeg. In die
aanstelling van kerkraadslede moet die mees bekwame en geestelik beproefde persone verkies word,
soos wat hulle hulself in die samelewing onderskei het. Ons lees die volgende oor die kiesing van
diakens in die vroeë kerk: “Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van
die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel” (Hand. 6:3).
Wat die vrouens betref, moet hulle ook met die volle inagneming van hulle bekwaamhede en standaard
van geestelikheid met bepaalde take toevertrou word. Die toesig oor en opvoeding van kinders en
jongmense is veral geskik vir hulle. Gekoördineerde vroueaksies is baie nodig in gemeentes, en dit sluit
Bybelstudies en bidure in. Vrouens kan ook vir gemengde groepe volwassenes en kinders Bybelstudie
aanbied indien hulle hulself op dié terrein onderskei het, want dit neem nie die vorm van ‘n erediens aan
waarin standpunte namens die gemeente geneem en rigied op lidmate van toepassing gemaak word nie.
Indien onsekerheid oor sake van ‘n leerstellige aard sou opduik, moet sy dit met haar man uitklaar, wat
dit op sy beurt na die kerkraad kan neem, indien nodig. Die Here wil elke persoon in die gemeente binne
die verband van sy of haar posisie en roeping, toerus dat hy of sy volkome kan wees, vir elke goeie werk
volkome toegerus (2 Tim. 3:16-17).

Confession of faith

We confess the Holy Trinity – God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also the doctrine of sanctification by being filled with the Holy Spirit to become bold witnesses and disciples of the Lord Jesus (Acts. 15:8-9; 1 Thes. 4:3,7-8; Heb. 12:14; 1 Pet. 1:15-16). We firmly believe that the whole counsel of God has been revealed to us in His Word. We believe in the Second Coming of Jesus Christ (Acts. 1:10-11; 1 Cor. 15:22-23, 51-52; 1 Thes. 4:15-18; Rev. 1:7).

Geloofsbelydenis

kruisa1

Wie is die Vrye Baptiste?

1.   Ons is Protestante.
2.   Ons is Wesleyaans - Arminiaans.
3.   Ons is Baptiste.
4.   Ons is Fundamentaliste.
5.   Ons is Evangelies.
6.   Ons Naam:

“Vrye” Baptiste het te doen met die feit dat ons vry is van die Baptiste Unie is en dat ons dus ons eie Moderatuur het. Ons behoort ook nie aan die Wêreld Raad van Kerke nie.

Ons het ook nie afgestig van die Baptiste nie, maar het die Naam aanvaar omdat ons bekend gestaan het as die Zion Curch en dit later verwar is met die onbybelse Sioniste beweging.
{LEES MEER}

Wat behoort ‘n mens in die Kerk te vind?

1. Ondersoek die Fondament:
1.1 ‘n Behoorlike siening van die Woord
1.2 ‘n Beklemtoning van Bybelse lering en prediking
1.3 Leerstellige Gesondheid
1.4 Leerstellige Beoefening
2. Ondersoek die struktuur van die Kerk:
2.1 Kerklike bestuur
2.2 Bewyse van orde
2.3 Haalbare doelwitte
2.4 Die Grootte van die Kerk
3. Kyk hoe dit funksioneer:
4. Kyk na die atmosfeer:
4.1 ‘n Hoë beskouing van God
4.2 Die teenwoordigheid van opregte geloof
4.3 ‘n Gees van opoffering
4.4 Is daar ‘n regte gesindheid teenoor die predikant en die leiers?
4.5 Geestelike eenheid

{LEES MEER}

Christian Fundamentalism
Johan Malan

There are so many variations of Christianity with regard to its practices and creeds that the question is often asked: which is the correct one? Christians who strongly adhere to basic Scriptural pronouncements, principles and values are referred to as fundamental, conservative or evangelical believers. The characteristics of this disposition will be reviewed in terms of its relevancy to a sound faith.

Christian fundamentalism is associated with the following 32 basic principles:    {READ MORE}

Kenmerke van ‘n Gemeente
Johan Malan

Die basiese roeping, eienskappe en kenmerke van 'n ware gemeente van Christus.

Ons leef in ‘n tyd van ongekende misleiding, veral op godsdienstige gebied. Die duiwel span al sy misleidingskrag in om Jesus Christus se dissipels van die suiwer Bybelse leer afvallig te maak, hulle ywer te laat verflou, hulle met nietige dinge besig te hou wat geen ewigheidswaarde het nie, en hulle ook in morele sondes te laat verval. Sodoende verswak en ondermyn hy die kerk van Christus waarteen hy veg en behaal in die proses groot oorwinnings.
{LEES MEER}

Nuutste Preke (MP3)

Gebeds Reeks

Frikkie Osborne

1. Waar staan ek met God? [1:07:01]
2. Die Woord [59:44]
3. Gebed [1:00:55]
4. Die Heilige Gees [1:00:25]

 kneeling-praying-god-md

Heiligmaking &dove-hover

Wederkoms Dienste

 25 tot 27 Mei 2012
Prof. Johan Malan

Die skrif is aan die muur [47:33]
Nuwe wereldorde [53:39]
Jerusalem [56:11]
Betekenis van Jesus as Verlosser, Advokaat & Regter [42:15]
Die smal en die bree weg [43:33]

Mannekamp Boodskappe

Oktober 2012
Prof. Johan Malan

Josua: 'n Studie in Bybelse Tipologie
HANDLEIDING (PDF)

Deel 1 [52:36]
Deel 2 [44:46]
Deel 3 [54:06]
Deel 4 [41:22]
Deel 5 [45:16]

Josua: 'n Studie in
Bybelse Tipologie

Mannekamp Boodskappe
 Oktober 2011
Prof. Johan Malan

1. Die Verwoestende Gevolge van Slawerny [1:06:10]
2. Die Vereistes en Kenmerke van Dissipelskap  [1:12:50]
3. Die Belofte van die Wegraping in Thessalonicense  [1:04:12]
4. Hoedanighede waarin die Here Jesus Gaan Verskyn  [ 1:04:27]
5. Die Stryd Tussen Twee Koninkryke  [46:13]

        Geestelike Bevryding,
Dissipelskap en

Voorbereidings
vir die Toekoms

Prayer

gebedKort Boodskap (mp3)
Ds. Marius Wolfaardt
Skilpaaie wat
gebed verhinder
(7:15)

EM Bounds:

Begin the Day with Prayer
THE men who have done the most for God in this world have been early on their knees. He who fritters away the early morning, its opportunity and freshness, in other pursuits than seeking God will make poor headway seeking him the rest of the day. If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, he will be in the last place the remainder of the day.  {READ MORE}

Much Time Should Be Given to Prayer
Much time spent with God is the secret of all successful praying. Prayer which is felt as a mighty force is the mediate or immediate product of much time spent with God. Our short prayers owe their point and efficiency to the long ones that have preceded them.  {READ MORE}

Preachers Need the Prayers of the People
It is absolutely necessary for the preacher to pray. It is an absolute necessity that the preacher be prayed for. It will take all the praying he can do, and all the praying he can get done, to meet the fearful responsibilities and gain the largest, truest success in his great work.  {READ MORE}

Die Rol van Gebed
Johan Malan

Opsomming:
Enkele kenmerke van gebed, asook verskillende vorms van gebed.  {LEES MEER}

The Importance of Prayer
Johan Malan

Prayer is one of the most important Christian activities. Through prayer one maintains an intimate walk with the Lord and lays the foundation for success in other spiritual activities. It also ensures victory in the struggle against Satan as you commit yourself in faith to the protection and care of the Great Victor, Jesus Christ. Dr. Andrew Murray said: “I am convinced that we will never fully appreciate what the great significance of prayer is as long as we only regard it as a way to sustain our own spiritual life. But if we learn to view it as the most important work entrusted to us, the basis and strength of all our work, then we will realise that there is nothing we should study and practice as the art of praying correctly.”

The request of the disciples was: “Lord, teach us to pray” (Luke 11:1). We can only learn the art of true prayer and intercession from the Great Intercessor, Jesus Christ. It is a school in which we must grow in grace and knowledge (2 Pet. 3:18). Although prayer, in its initial form, is so simple that even the smallest child can pray, it is at the same time the highest form of dedication to which believers are called.   {READ MORE}

Die Sonde van Biddeloosheid (mp3)
Luister na die preek (33:38)
Ds. Hannes Delport

The Power of Prayer
RA Torrey

Ye have not, because ye ask not (James 4:2).
"Why is it," many a Christian is asking, "that I make such poor progress in my Christian life? Why do I have so little victory over sin? Why do I win so few souls to Christ? Why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior Jesus Christ?" And God answers in the words of the text: "Neglect of prayer. You have not, because you ask not."  {READ MORE}

The Word of God

How To Study the Bible
George Muller
The Manner of Reading the Bible / Stick to the Word of God / Read Consecutively / Connecting the Scriptures / Read the Word Prayerfully / Also Meditate On the Word / Read With Faith / Be Doers of the Word... 

Read More

The Word of God
Prof. Johan Malan

In this article, 14 characteristics of the Word of God are described. These statements are most significant in view of the fact that that a large body of modern theologians have, through their prejudice and destructive criticism, relegated the Bible to the level of highly contentious and disputed writings of human origin.

Read More

Spiritual Backsliding

The Backslider in Heart
Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.
II. What backsliding in heart is.
III. What are evidences of backsliding in heart.
IV. What are consequences of backsliding in heart.
V. How to recover from this state.

Read More

Spiritual Backsliding
Prof. Johan Malan

It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the objective truth about spiritual backsliding you should consult the Bible and not biased or erroneous church dogma. Some churches, mostly in the Wesleyan tradition, agree to the possibility of backsliding while others, mostly Calvinistic and Lutheran churches, reject the possibility of apostatising and falling from grace. What does the Bible teach?

Read More

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene
Prof. Johan Malan

Die toestand van ‘n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is óf ‘n woonplek vir God óf ‘n woonplek vir Satan.

Read More

Mission

aaaMalawiLOGO

Blanket Project

NadiaTKaren

 

The women of the Free State FBC started a blanket project in 2014 to crochet a double bed blanket for every minister and his wife. The first blankets were delivered with our last tour in January. The ladies that are part of this project asked for a photo of the families their blankets went to so that they can also pray for them.

KomberseProjek1 KomberseProjek2
KomberseProjek3 KomberseProjek4

A wheelchair for Eliza

ElizaDawala

Above is Eliza Divala and her husband, she received a wheelchair in March 2014. She has never been able to walk in her life and this is her first wheelchair ever.

aaamalawi map GLC

PLANNING:

Next Tour – June 2016

The Biggest Needs of the Mission:
Material for 3 church buildings

Cement - most of the churches need to be completed
Repair work on the pastors’ houses
Chichewa & Portuguese Bibles (R80 per Bible)

Hymnals for all the churches (R26 each)

{MORE INFO...}

Are you born again?

The Necessity of Rebirth
Prof. Johan Malan

Scripture reading: “There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him, Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to Him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again… Nicodemus answered and said to Him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things?” (John 3:1-10).

Read More

Slaves of Sin
Prof. Johan Malan

But there is another, more abstract form of slavery by an invisible enemy, to which most people are subjected for their entire life, and that is spiritual and moral slavery. This is a problem which faces all people as all of us are slaves of sin because of the fallen nature which we have inherited from Adam. Sin is the consequence of alienation from God, and that accounts for the spiritual and moral depravity of mankind. The Fall has rendered humanity despicable in the eyes of God (Gen. 6:5-6). Paul says: “... through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned” (Rom. 5:12).

Read More

Is u weergebore?

Het jy in jou geestelike lewe op die plek gekom waar jy met sekerheid weet dat indien jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan? Veronderstel jy sou vandag te sterwe kom en voor God te staan kom en Hy sou jou vra, “Waarom moet Ek jou in my Hemel toelaat?” Wat sal jou antwoord wees?

As jy nie een van die vrae kan antwoord nie, wat dan??
{LEES MEER}

Preke (mp3)
Prof. Johan malan

Redding / Fondamente / Groei

The Second Coming

How Can We be Ready for the Second Coming of Christ?
Johan Malan

There are various prophecies in the Bible by which Christians are encouraged to be vigilant and ready for the sudden coming of the heavenly Bridegroom. These instructions and admonitions should be taken seriously, as there are so many things that can divert the attention of a believer from his calling as a servant of Christ, who should be able to boldly give an account of his life when his Master returns at an unexpected hour. On that day He will catch away His bride to her heavenly abode, and then it will be too late to prepare for His coming and to rearrange your priorities in life. The following is one of the many calls to be found alert, dedicated and faithful on the day of the second coming:

“Take heed, watch and pray; for you do not know when the time is. It is like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming – in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning – lest, coming suddenly, he find you sleeping. And what I say to you, I say to all: Watch!” (Mark 13:33-37).   {READ MORE}

Tekens van die Tye
Johan Malan
Hoewel daar beslis ‘n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:
  “En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk. 21:28).
{LEES MEER}

The Rapture Explained
By Golda Chimere-Dan

The rapture is the event in which the Lord Jesus Christ will appear in the cloud at the voice of the archangel and the last trumpet sound to take all Bible believing, born again Christians away from the surface of this earth before the Almighty God unleashes his anger on a sinful, unrepentant and Christ-rejecting world.

The rapture is an event that will take place very soon and very suddenly. It will be the most astonishing event in the history of the world which will turn the entire planet on its head. The Bible teaches this very clearly and it is the hope of every believer in the Lordship of Jesus Christ to be among those who experience the rapture.  {READ MORE}

Die Wegraping
Johan Malan
Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?
{LEES MEER}

Ons Gee Om!

geskenkbw

God het so vir u omgegee dat Hy die hoogste prys vir u betaal het, deur Sy Seun te laat sterf aan die kruis. Daardie liefde brand ook in ons harte, wanneer ons u nooi om deel van hierdie familie te word. Jesus sê: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal vir julle rus gee. (Matt. 11:28)

Lees Meer

Christen Leiers

Karaktertrekke van ‘n Christen Leier
Titus 1:4-6a
Drie areas om onberispelik in te wees:

Familie Lewe (2:6)
Persoonlike Karakter (2:7,8)
Bekwaamheid om die Woord te kan gebruik. (2:9-16)

Lees Meer

Die Rol van die Ouderling

1 Tim 3:1-7 en Titus 1
Wat is die rol van die ouderling?
Wat is die Kwalifikasies van ‘n ouderling?

Lees Meer

Die Vrou in die Gemeente

Die rol van die vrou in die gemeente is in beginsel ooreenstemmend met haar sosiale posisie in die gesin: in beide gevalle het die Here die man as hoof oor haar aangestel. Hierdie reëling bevat geen element van diskriminasie teen die vrou nie, maar is getref om die godgegewe natuur, emosionele ingesteldheid en pligte van beide geslagte op die beste moontlike manier tot hulle reg en onbelemmerde ontplooiing te laat kom.

Lees Meer

Die Verband tussen die Wet en Genade
Johan Malan

Verskillende soorte wette
Die Nuwe Testamentiese wet van die liefde
Die beëindiging van die bedeling van die wet
Die grondslag van Israel se wettiese vormgodsdiens
Die genade van Christus is meer uitnemend as die wet

Lees Meer

The History of the Free Baptist Church

THE ORIGINS TO THE PRESENT

The history of the Church in South Africa begins with the coming of the History Dutch (1652) History French Huguenots (1668) Dutch (1652), the French Huguenots (1668) and the early German History German Lutheran Settlers a little later. With perhaps a few exceptions, these settlers were all Protestants. The Dutch Reformed Church (DRC), controlled by hierarchy in Amsterdam, was the established church into which the Huguenots, with the exception of the German Lutheran, were assimilated. By l875 most of the non-state churches (those in the English group) in the Cape Colony became known as `free' churches. These churches became known as the 'English Free Churches English speaking Speaking Churches.’
{READ MORE}

Bybels v Malawi LOGO

Bybel

Bybels vir Malawi Projeka1

Bestel 'n Hangertjie

aa00

"Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang."
Handelinge 20:35

Sanctification

How to Keep Sanctified
Booklet by J.O. Mc CLURKAN

The conflict is not over when you enter the sanctified life. The enemy within has been cast out, but sin in a thousand different forms lurks about you. To retain a pure heart requires the utmost vigilance. “Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.”
The Israelites did most of their fighting after entering Canaan; but few conquests were made in the wilderness. It takes the grace of entire sanctification to guarantee continuous victory in a land of walled cities, giants and thirty-one kings.

{READ BOOKLET}    [Download PDF]

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!
Johan Malan

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met ‘n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

"Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27).
{LEES MEER}

Die Koringkorrel moet Sterf
Johan Malan

As ons nie bereid is om te sterf vir die wêreld, die vlees en die sonde nie, kan ons nie bruikbare dissipels van Jesus word nie. In só ‘n toestand sal ons “alleen” en “onvrugbaar” wees en nie aan ons doel as Christene beantwoord nie. Die Here Jesus het gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug” (Joh. 12:24).

{LEES MEER}

We Must Be Holy
JC Ryle

We must he holy on earth before we die, if we desire to go to heaven after death. If we hope to dwell with God for ever in the life to come, we must endeavour to be like Him in the life that now is. We must not only admire holiness, and wish for holiness: we must be holy.
{LEES MEER}

Die stryd teen vleeslikheid
Andrew Murray

Baie Christene leef in ‘n toestand van vleeslikheid voort deurdat hulle nie na ‘n lewe van oorwinning in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees streef nie. Die gevolg hiervan is dat die eienskappe van die vlees oorheersend in hulle lewe bly en alle moontlikheid van geestelike groei uitskakel. Hulle bly klein kindertjies in die Here wat as gevolg van hulle beperkinge en tekortkominge onbevoeg is om geestelike werk te doen. Hulle vertoon nie die vrug van die Gees nie en word deur verdorwe emosies soos selfgesentreerdheid, twis, jaloersheid en tweedrag gekenmerk. Daar is egter ‘n oplossing vir hierdie ernstige probleem.
{LEES MEER}

Die Pad van die Here
Johan Malan

Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen. Hoe word ons op hierdie pad geplaas? Dit begin by ons wedergeboorte, en terwyl ons geestelik groei word die pad al hoe helderder tot die volle dag.
{LEES MEER}

Preke oor Heiligmaking (mp3):
Geesvervulling 1 (34:44)
Geesvervulling 2 (35:07)- Ds. Hannes Delport
Christelike Volmaaktheid Nou (51:33) - Ds. Marius Wolfaardt

Four messages

Four messages are presented on key issues which directly affect the nature of preparations which the church as the bride of Christ should make to be ready for the sudden coming of Jesus Christ as the heavenly Bridegroom
Johan Malan

Preface

Who is Jesus and how Well do we Know Him?

The Grey Area of Deception between Two Kingdoms

Typology of Abraham and his Family

The Necessity of Complete Sanctification

Epilogue

Read Booklet

From Darkness to the Light

 

God’s Plan of Salvation
Prof. Johan Malan

 

There is a definite way that the Lord Jesus deals with unbelievers to save them, equip them for service and prepare them for eternal life in heaven. The willingness and full co-operation of each one of us, according to fixed biblical guidelines, is necessary if we wish to avert the tragedy of a false repentance. We can all share in the wonderful experience to be called by the Lord out of the darkness of sin into His marvellous light. I invite you to explore with me the unsearchable riches of the Lord’s love and saving grace, and to accept it by faith.

1. Calling
2. Sorrow
3. Repentance or Conversion
4. Justification
5. Rebirth
6. Sanctification
7. Glorification
False Foundations
How to Grow in Grace

Read Complete Booklet

Literature

Books Tracts
boekies2

There's a selection of books on various subjects such as
salvation / rebirth, spiritual growth, sanctification,
Christ's return, Bible study and more. These books can
be used for personal study and also Bible study groups.

{READ MORE}
______________________________

Ons het 'n verskeidenheid van boeke wat handel oor
redding / wedergeboorte, geestelike groei, heiligmaking,
die wederkoms, Bybelstudie en nog meer.  Daar is boeke
vir persoonlike studie, en ook vir Bybelstudie groepe.

{LEES MEER}

      lighuis

There's a big selection of Evangelical tracts
available in many different languages.

If you need tracts for your outreaches please
contact us.
_________________________

Daar is 'n groot verskeidenheid Evangeliese
traktaatjies,
in meeste tale beskikbaar. Ook
Johannes Evangelies
met stappe voor in wat
verduidelik hoe om gered te word,
in verskeie
tale.


As u traktaatjies benodig om mee uit te reik,
kontak ons
,
ons pos dit so gou moontlik na u.