vbk-logoHeaderEAkleiner

Johan Malan, Universiteit van die Noorde

Opsomming: Twaalf redes waarom daar aan die einde van die kerkdispensasie n wegraping vir die ware gelowiges sal wees.

Die wegraping word in moderne prediking feitlik doodgeswyg en sal opnuut in die Bybel ontdek en aan Christene verkondig moet word. Dit is n belangrike belofte hierdie, wat om goeie redes by profesie oor die eindtyd ingesluit is. Om hiervan kennis te neem, gee aan Christene n vaste toekomsverwagting en iets konkreets om na uit te sien in n andersins donker toneel van komende oordele oor n goddelose wreld.

Uit die Bybel blyk daar ten minste 12 redes waarom die belofte van die wegraping aan ons gemaak is:

1. Dit is n ontmoeting met Christus

"Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde" (1 Thess. 4: 16-18).

Wanneer die Here Jesus sy bruidsgemeente kom haal, sal di wat in Christus gesterf het, uit hulle grafte opgewek word en diegene wat nog lewe, in n oogwink met verheerlikte liggame beklee word (1 Kor. 15:51-53). Daarna sal die ware gelowiges saam in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug.

Die grootste verwagting wat ons met betrekking tot die wegraping het, is nie om hier weg te kom nie, maar om aan die anderkant aan te kom. Die verlangende bruid wil met die hemelse Bruidegom verenig word. Mense wat nie in die wegraping glo nie, moet vir hulleself uitmaak hoe anders as net deur die wegraping alleen hulle van die aarde af weggeruk kan word om die Here Jesus in die lug te ontmoet. S is Jesus n sy eerste koms na die hemel weggeruk (Op. 12:5); s is Paulus tot in die derde hemel weggeruk (2 Kor. 12:2); en s sal ons ook aan die einde van die kerkbedeling weggeruk word. Die hemelse Bruidegom kom by hierdie geleentheid nie in die openbaar sodat elke ook Hom sal sien nie, maar soos n dief in die nag net om sy bruid te kom haal.

2. Dit is n ingryping deur God

Die Here self sal van die hemel neerdaal en ons sal in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug (1 Thess. 4:16-17). Die bonatuurlikheid van die wegraping, nl. die wegvoering van miljoene Christene, sal s duidelik n goddelike ingryping wees dat daar geen wetenskaplike verklarings voor sal wees nie, slegs absurde teorie deur agnostici en bygelowiges. Dit is net die Here self wat deur sy almag al sy kinders in n enkele oomblik kan verander en van die aarde af wegvoer.

"In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word" (Luk. 17:34-36).

Die aanneem van sommiges sal tydens die wegraping plaasvind. Die verlaat van die ander dui daarop dat hulle sal agterbly om die donker dae van die Antichris se skrikbewind in die groot verdrukking te beleef.

Die skok-effek van die wegraping kan nouliks oorbeklemtoon word. In die dinge wat hierna gebeur, sal die Here se hand ook duidelik gesien kan word, veral in die oordele oor n afvallige mensdom. Deur die dramatiese effek van die wegraping sal die Here n ernstige boodskap aan n multigodsdienstige en afvallige mensdom rig, naamlik dat hulle enigste hoop daarin gele is om weer na sy Woord terug te keer en dit ernstig op te neem. Die wegraping sal die mat heeltemal onder die moderne vergeestelikingsteologie uittrek, waarin Bybelse uitsprake nie letterlik opgeneem word nie maar as vae beeldspraak of simboliek afgemaak word.

N die wegraping sal die meerderheid weens die verhardheid van hulle harte wl deur die krag van die dwaling mislei word, maar miljoene mense sal nuwe begrip vir die waarheid van die Bybel kry en die Here soek, ongeag die verwerping en vervolging wat dit in n antichristelike nuwe wreldorde vir hulle sal meebring.

3. Dit is die verkryging van n opstandingsliggaam

Die wegraping staan duidelik in verband met die eerste opstanding wanneer al die ware gelowiges verheerlikte liggame sal verkry. Miljoene van di wat weggeraap gaan word, is reeds dood, daarom moet hulle eers onverganklike nuwe liggame kry. Op daardie selfde oomblik sal die lewende gelowiges ook verheerlikte liggame kry en sonder die dood van verganklikheid na onverganklikheid verander word. Paulus verduidelik hierdie belofte s aan n Christelike gemeente:

"Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in n oomblik, in n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word" (1 Kor. 15:51-53).

Aan die Filippense word ges:

"Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam" (Fil. 3:20-21).

Na hierdie eerste opstanding word as die opstanding van die regverdiges verwys (Luk. 14:14), asook na die opstanding van die lewe (Joh. 5:29). Johannes s:

"Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank" (Op. 20:6).

Dit verwys na die duisendjarige vrederyk wanneer die opgestane en verheerlikte Christene saam met Jesus Christus sal regeer. Die goddeloses sal nie deel aan die eerste opstanding en die wegraping h nie, daarom s Johannes ook: En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie (Op. 20:5). Hulle sal deel h aan die tweede opstanding, wat ook genoem word die opstanding van die veroordeling (Joh. 5:29).

4. Dit is n skeiding tussen nominale en ware Christene

Behalwe die skeiding wat die wegraping tussen geredde en ongeredde mense in die wreld teweeg sal bring, sal dit ook binne die verband van die Christelike kerk self n skeiding tussen wedergebore en vormgodsdienstige lidmate tot gevolg h. Die dwase maagde gaan agtergelaat word wanneer die Bruidegom kom, al het hulle ook hulself onder die groep gereken wat aan die Bruidegom behoort, en selfs op sy koms gewag. Die afwesigheid van die olie van die Heilige Gees in hulle lewe dui op die feit dat hulle nie weergebore en geesvervuld was nie.

Hoeveel miljoene kerklidmate bevind hulleself nie in die bootjie van n selfmisleidende, dooie vormgodsdiens nie! Hulle redeneer dat aangesien hulle uitverkies is, en d.m.v. die doop in n ewige verbond aan God verbind is, hulle nie n ondervinding van wedergeboorte hoef te h nie. Die Here Jesus het egter aan een van hierdie uitverkore teolo ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie (Joh. 3:3). Dit is net die herskeppingswerk van die Here wat jou lewe kan verander!

Maak seker dat jy tydens die wegraping nie geweeg en t lig bevind word nie, want dan sal jy beslis agterbly wanneer die Here Jesus sy bruid kom haal (Heb. 4:1).

5. Dit is die einde van n dispensasie

Die wegraping beindig die bedeling van die kerk op aarde, omdat die ware kerk dan van die aarde af na die hemel toe weggevoer sal word. Net die valse kerk en die valse godsdienste wat deur die gees van die Antichris mislei is (1 Joh. 4:1-6), sal op aarde agterbly. Ons is tans baie naby aan die einde van die bedeling van die kerk op aarde. Die Bybel identifiseer hierdie tydperk as n tyd van groot afvalligheid en demoniese aktiwiteite (1 Tim. 4:1). Satan werp alles in die stryd om die kerk te vervals en die maagde wat op die koms van die Bruidegom moet wag, te mislei en aan die slaap te sus.

Terselfdertyd word die allesinsluitende eenheidsideologie van die komende antichristelike bedeling aktief verkondig, en ook strukture vir die wreldregering, wreldgodsdiens en wreldekonomie van die Antichris geskep. Dit is nie sonder rede dat die Here s dat ons moet vas staan teen die aanslae, en moet waak en bid om ten alle tye vir die wegraping waardig te wees nie.

Dit is dus belangrik om die wegraping in sy dispensasionele verband te sien, nl. aan die einde van die bedeling van die kerk, en net voor die begin van die Antichris se regering. Ons moet met die oog hierop die tydsgees van verval in die Christelike kerk testaan, asook die opmars van die komende Antichris. Doen u dit? Die hemelse Bruidegom s dat terwyl di wat vuil is ng vuiler word, moet die regverdiges ng regverdiger en heiliger word (Op. 22:11). Hulle moet besef dat hulle in n terminale situasie is, en nie in die minste aan die druk van die vyand moet toegee nie.

Prediking oor die wegraping is in n tyd soos hierdie van kardinale belang. Dit is soos iemand wat aan n langafstand wedloop deelneem, en wat die klok vir die laaste rondte hoor. Dit motiveer hom om nie te verslap nie, en tot die einde toe te volhard. Petrus s: Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas (2 Pet. 3:11-12). Ons moet nie deur die onsekerhede van n snel veranderende wreld perspektief verloor en kompromie maak nie. Ons moet die goeie stryd van die geloof end-uit stry en teen alle boosheid weerstand bied.

6. Dit skep die geleentheid vir die Antichris om geopenbaar te word

Die wegraping word direk met die openbaring van die Antichris in verband gebring:

"julle weet wat hom tehou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan" (2 Thess. 2:6-10).

Die Christene staan die openbaring van die Antichris te, en dit is eers n hulle wegname dat hy geopenbaar kan word. Die Heilige Gees in die kerk is sterker as die gees van misleiding wat in die wreld werk. Wanneer die ware kerk egter skielik weggeneem word, dan verdwyn die lig van die wreld en breek die uur van die duisternis aan. Dan kan die mens van sonde sonder testand geopenbaar word. Die wegraping mt plaasvind voordat die Antichris sy verskyning kan maak!

Om mense dus op die wegraping voor te berei, behels n geestelike ingesteldheid van getrouheid aan die ware Christus en ook die aktiewe verwerping van die komende Antichris. Jy moet n tehouer wees wat standpunt teen antichristelike ideologie en hulle humanistiese eenheidstrukture inneem.

7. Dit is n motivering vir standvastigheid in n tyd van afvalligheid

Die koms van die Bruidegom vind plaas in n tyd waarin dit geestelik gesproke donker is. Dit is n tyd van groot afvalligheid en goddeloosheid. Die relatief klein groepie Christene sal skyn soos ligte te midde van n krom en verdraaide geslag. Soos in die dae van Noag en Lot sal die aarde vol gewelddadigheid, materialisme en seksuele perversie wees. Ongelukkig sal hierdie gees van sondigheid en immoraliteit ook sy tol onder Christene eis. Hulle waaksaamheid sal verslap en hul geestelike standaarde afwaarts aangepas word: En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel (Matt. 24:12). Baie sal s n lae profiel hou dat hulle in totale passiwiteit verval. Hierteen het die Here Jesus gewaarsku, en aan gelowiges die verwagting van sy skielike koms as n motivering vir standvastigheid voorgehou:

"Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die mre nie; dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat Ek vir julle s, s Ek vir almal: Waak!" (Mark. 13:35-37).

Onaktiewe Christene verflou in hulle liefde teenoor die Here Jesus. Die verskynsel van geestelike afkoeling manifesteer op twee maniere: enersyds ontwikkel daar n liefde vir die wreld en wreldse partytjies waar drank gebruik word, en andersyds lei dit tot bekommernis en depressie. Hierteen waarsku die Here Jesus ook, en Hy hou weer eens die wegraping as n positiewe motivering voor om te volhard tot die einde toe:

"Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en di dag julle nie skielik oorval nie. Want soos n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon" (Luk. 21:34-35).

Moenie in hierdie tyd jou eerste liefde verlaat en sodoende van Jesus Christus afvallig word nie (Op. 2:4).

8. Dit is n ontvlugting uit die rampgebied van goddelike oordele

Die teks in Lukas 21:36 stel dit onomwonde dat die wegraping n ontvlugting uit oordele is. Die Here s: Waak dan, en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. Die woord ontvlug beteken om buite die rampgebied te bly nie om behoue dr dit te gaan soos die Nuwe Vertaling s nie.

Net soos in die dae van Noag en Lot, mt die regverdiges eers in n plek van veiligheid gestel word voordat die goddelike toorn oor n Christus-verwerpende wreld uitgestort kan word. Die Here het self die ark se deur agter Noag toegemaak voordat die watervloede begin het. In die geval van Lot en sy gesin het die engele aangedring dat hulle die stad moes verlaat, omdat die vuur en swael nie kon neerdaal terwyl hulle nog daar was nie. Hulle was nouliks weg toe word die oordele van die Here oor die sondaars uitgestort.

So is die wegraping vir ons ook n uitkoms. Dit is n salige hoop. Dit is soos n helder lig aan die einde van n donker tonnel. Baie mense s die chiliaste het n ontvlugtingsindroom, en dat hulle net hier wil wegkom sonder om hulle plig te doen terwyl hulle nog hier is.

Die teendeel is eerder waar. Chiliaste besef juis dat hulle min tyd oor het om vir die Here te werk, daarom is hulle dalk meer as andere gemotiveer om te doen wat hulle hand vind om te doen. Hulle besef dat daar n verdrukking kom soos wat daar nog nooit op aarde was nie (Matt. 24:21). As die Here ons daaruit wil verskoon, soos Hy ook met Noag en Lot gedoen het, waarom sal ons nie die wonderlike belofte van die wegraping aangryp en waak en bid om daarvoor waardig te wees nie?

Mense wat sinies oor die belofte van die wegraping is en nie geestelik voorbereid is om die komende oordele te ontvlug nie, openbaar n baie onverskillige houding. Wat sou u daarvan s as Noag soos volg geredeneer het: Ek glo nie werklik dat die Here die aarde deur n watervloed sal oordeel nie, daarom gaan ek nie n ark bou om verdelging in die vloed te ontvlug nie? Of wat sou van Lot en sy gesin geword het as hy ges het: Ek dink die oordele oor Sodom en Gomorra moet simbolies opgeneem word, daarom hoef ek nie te vlug vir my lewe nie. As dit wl gebeur, dan moet die Here ons maar hier, te midde van die vlamme, bewaar?

Die komende oordele van die groot verdrukking is n vaste Bybelse feit wat letterlik in vervulling sal gaan. Net so letterlik sal daar n ontvlugting vir die kinders van God wees. Ons moet di belofte aanvaar en hiervoor gereed wees. Die groot verdrukking van sewe jaar moet nie verwar word met die verdrukking wat Christene in n sondige wreld as gevolg van hulle geloof ervaar nie. Die groot verdrukking is God se oordele oor n Christus-verwerpende wreld. Die ware gelowiges is glad nie hiervoor bestem nie (Joh. 5:24; 1 Thess. 5:9).

9. Dit is n oproep om voor die regterstoel van Christus te verskyn

Om vir die wegraping gereed te wees met betrekking tot dit wat aan die eindpunt van die reis op ons wag, behels verskeie sake. Een daarvan is om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Die vooruitsig op die wegraping konfronteer jou baie duidelik met die verantwoordelikheid om rekenskap van jou lewe n bekering voor Jesus Christus te gee. Paulus s:

"Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad" (2 Kor. 5:10).

"So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee" (Rom. 14:12).

Ons moenie aan die wegraping in isolasie, as net n reis, dink nie. Dit is n middel tot n baie heerlike doel. Ons weet nou waarom ons van die aarde af weggeneem gaan word, maar ons moet ook grondig voorberei word vir dit wat aan die einde van die reis in hemelse plekke op ons wag. Die heel eerste afspraak wat ons het nadat ons die Here Jesus in die lug ontmoet het, is om voor die regterstoel van Christus te verskyn.

Omdat net Christene deel aan die wegraping sal h, is dit ook net Christene wat voor die regterstoel sal verskyn. In 1 Korinthirs 3:11-15 lees ons dat die Here ons lewe n bekering gaan beoordeel en genadeloon volgens ons werke toeken. Ons is sy diensknegte, en Hy gaan kyk of ons ons werk behoorlik gedoen het.

Ons word duidelik nie deur ons werke gered nie, maar dit vorm die basis vir genadeloon. Sommige diensknegte het hulle talente goed gebruik en sal baie loon ontvang. Ander het dit minder produktief gebruik en sal minder loon ontvang; en daar sal selfs diegene wees wat hulle talente begrawe het en met le hande voor die Here sal staan gered asof deur vuur heen!

Die volgende is die vyf krone waarvoor Christene hulleself in die diens van die Here kan beywer:

  • Die onverwelklike kroon vir n heilige en diensbare lewenswandel (1 Kor. 9:24-25);
  • die kroon van roem vir sielewenners (1 Thess. 2:19);
  • die kroon van heerlikheid vir getroue herders wat nie deur selfsug gemotiveer was nie (1 Pet. 5:2-4);
  • die kroon van die lewe vir Christenmartelare en almal wat swaar beproef is (Op. 2:10); en
  • die kroon van geregtigheid vir di wat sy koms liefgehad en in die lig daarvan geleef het (2 Tim. 4:8).

10. Dit is n reis na die hemesle bruilof

N die verskyning voor die regterstoel van Chrtistus word die bruid met haar hemelse Bruidegom verenig om nooit weer van Hom geskei te word nie. Die brandende begeerte na die wegraping is dus terselfdertyd n begeerte om by die bruilof van die Lam te wees en met veelkleurige gewade wat met gouddraad geborduur is, na Hom gelei te word in ivoorpaleise (Ps. 45:10, 14-16). Deur die wegraping word jy ook vir hierdie heerlike geleentheid weggeneem. Volgens die gelykenis van die tien maagde kan diegene wat t laat wakker skrik, nog steeds hulle saak met die Here regmaak, maar hulle sal die feit in die gesig moet staar dat hulle die wegraping misgeloop het. Vir hulle sal die donker nag van die groot verdrukking wag, waarin hulle as martelare vir hulle geloof sal moet sterf.

11. Dit is n reis na ons ewige tuiste

Die Here Jesus het beloof dat Hy sal terugkom om sy bruid te kom haal en na haar hemelse tuiste te neem. Voor sy hemelvaart het Hy ges:

"Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is" (Joh. 14:2-3).

Hierdie woning in die hemel is s wonderskoon dat dit nie in menslike woorde beskryf kan word nie. Die Bybel s: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet (1 Kor. 2:9).

Die nuwe Jerusalem het prelpoorte, strate van deurskynende goud, en n muur rondom wat van die kosbaarste edelgesteentes gebou is. Om na s n plek weggevoer te word, is inderdaad n blye vooruitsig!

12. Dit lei na die aanvaarding van ons regterlike en koninklike posisie

Die verheerlikte Christene sal n die wegraping saam met Christus die wreld oordeel in geregtigheid en daarna as konings saam met Hom hier op aarde regeer. In Openbaring 4 en 5 word die verheerlikte kerk as 24 bekroonde ouderlinge voorgestel:

"Toe sing hulle n nuwe lied en s: U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers" (Op. 5:9-10).

Gevolgtrekking

Sien u hoe aktueel die wegraping vir elke Christen is, hoe dramaties die gebeure is wat daarmee saamhang, en hoe oor en oor die moeite werd dit is om hiervoor gereed te wees? Die Christendom sal geestelik verarm word as hierdie belofte, en al die verantwoordelikhede wat dit meebring, nie duidelik verkondig word nie. Sonder die Bybel se profetiese perspektief op die eindtyd sal ons in die duisternis van onkunde rondtas en nie ons prioriteite reg bepaal nie (2 Pet. 1:19).

Terwyl ons die naderende voetstappe van die Here Jesus kan hoor, moet ons baie seker maak dat ons inderdaad aan Hom behoort, anders sal Hy by ons verbygaan wanneer Hy sy kinders kom haal. Die ongeredde naamchristene wat nooit n ontmoeting met die Here Jesus gehad het nie, en net n gedaante van godsaligheid het, sal tevergeefs eendag voor die groot wit troon op hulle kerklike ampte, wonderwerke en bevrydingsbedienings roem. Selfs die Nuwe Afrikaanse Bybel met sy baie verdraaiings en weglatings (waarin die belofte oor die wegraping uit Lukas 21:36 wegvertaal is), laat hierdie waarskuwing oor valse godsdiens baie duidelik deurkom. Dit is veral teen valse leraars gerig:

Nie elkeen wat vir My s: Here, Here, sal in die konninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir My s: Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam duiwels uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie? Dan sal Ek openlik vir hulle s: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree (Matt. 7:21-23 NAV).

Dit hoef egter nie so te wees nie. As ons harte deur die wedergeboorte verander is en ook deur die vervulling met die Heilige Gees brandend vir die Here is, sal ons waardig wees om die hemelse Bruidegom te ontmoet wanneer Hy in die middernaguur kom. Hy het aan sy dissipels ges: Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle heer wag Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek s vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte (Luk. 12:35-38). Wees elke dag gereed vir sy skielike koms!

(einde)

Confession of faith

We confess the Holy Trinity God the Father, God the Son and God the Holy Spirit (Mt. 28:19; Mk. 12:29). We take a strong stand on the Deity, eternal self-existence and virgin birth of the Lord Jesus (Jn. 20:28; Heb. 1:8-9; 1 Jn. 5:20). We believe in the divine inspiration and inerrancy of the Bible in the original languages, the need for all people to be born again spiritually to enter the kingdom of God, justification by faith in the Lord Jesus Christ (Jn. 3:3-8; Rom. 3:22-24; Eph. 1:7) and also the doctrine of sanctification by being filled with the Holy Spirit to become bold witnesses and disciples of the Lord Jesus (Acts. 15:8-9; 1 Thes. 4:3,7-8; Heb. 12:14; 1 Pet. 1:15-16). We firmly believe that the whole counsel of God has been revealed to us in His Word. We believe in the Second Coming of Jesus Christ (Acts. 1:10-11; 1 Cor. 15:22-23, 51-52; 1 Thes. 4:15-18; Rev. 1:7).

Geloofsbelydenis

kruisa1

Wie is die Vrye Baptiste?

1.   Ons is Protestante.
2.   Ons is Wesleyaans - Arminiaans.
3.   Ons is Baptiste.
4.   Ons is Fundamentaliste.
5.   Ons is Evangelies.
6.   Ons Naam:

Vrye Baptiste het te doen met die feit dat ons vry is van die Baptiste Unie is en dat ons dus ons eie Moderatuur het. Ons behoort ook nie aan die Wreld Raad van Kerke nie.

Ons het ook nie afgestig van die Baptiste nie, maar het die Naam aanvaar omdat ons bekend gestaan het as die Zion Curch en dit later verwar is met die onbybelse Sioniste beweging.
{LEES MEER}

Wat behoort n mens in die Kerk te vind?

1. Ondersoek die Fondament:
1.1 n Behoorlike siening van die Woord
1.2 n Beklemtoning van Bybelse lering en prediking
1.3 Leerstellige Gesondheid
1.4 Leerstellige Beoefening
2. Ondersoek die struktuur van die Kerk:
2.1 Kerklike bestuur
2.2 Bewyse van orde
2.3 Haalbare doelwitte
2.4 Die Grootte van die Kerk
3. Kyk hoe dit funksioneer:
4. Kyk na die atmosfeer:
4.1 n Ho beskouing van God
4.2 Die teenwoordigheid van opregte geloof
4.3 n Gees van opoffering
4.4 Is daar n regte gesindheid teenoor die predikant en die leiers?
4.5 Geestelike eenheid

{LEES MEER}

Christian Fundamentalism
Johan Malan

There are so many variations of Christianity with regard to its practices and creeds that the question is often asked: which is the correct one? Christians who strongly adhere to basic Scriptural pronouncements, principles and values are referred to as fundamental, conservative or evangelical believers. The characteristics of this disposition will be reviewed in terms of its relevancy to a sound faith.

Christian fundamentalism is associated with the following 32 basic principles:    {READ MORE}

Kenmerke van n Gemeente
Johan Malan

Die basiese roeping, eienskappe en kenmerke van 'n ware gemeente van Christus.

Ons leef in n tyd van ongekende misleiding, veral op godsdienstige gebied. Die duiwel span al sy misleidingskrag in om Jesus Christus se dissipels van die suiwer Bybelse leer afvallig te maak, hulle ywer te laat verflou, hulle met nietige dinge besig te hou wat geen ewigheidswaarde het nie, en hulle ook in morele sondes te laat verval. Sodoende verswak en ondermyn hy die kerk van Christus waarteen hy veg en behaal in die proses groot oorwinnings.
{LEES MEER}

Nuutste Preke (MP3)

Gebeds Reeks

Frikkie Osborne

1. Waar staan ek met God? [1:07:01]
2. Die Woord [59:44]
3. Gebed [1:00:55]
4. Die Heilige Gees [1:00:25]

 kneeling-praying-god-md

Heiligmaking &dove-hover

Wederkoms Dienste

 25 tot 27 Mei 2012
Prof. Johan Malan

Die skrif is aan die muur [47:33]
Nuwe wereldorde [53:39]
Jerusalem [56:11]
Betekenis van Jesus as Verlosser, Advokaat & Regter [42:15]
Die smal en die bree weg [43:33]

Mannekamp Boodskappe

Oktober 2012
Prof. Johan Malan

Josua: 'n Studie in Bybelse Tipologie
HANDLEIDING (PDF)

Deel 1 [52:36]
Deel 2 [44:46]
Deel 3 [54:06]
Deel 4 [41:22]
Deel 5 [45:16]

Josua: 'n Studie in
Bybelse Tipologie

Mannekamp Boodskappe
 Oktober 2011
Prof. Johan Malan

1. Die Verwoestende Gevolge van Slawerny [1:06:10]
2. Die Vereistes en Kenmerke van Dissipelskap  [1:12:50]
3. Die Belofte van die Wegraping in Thessalonicense  [1:04:12]
4. Hoedanighede waarin die Here Jesus Gaan Verskyn  [ 1:04:27]
5. Die Stryd Tussen Twee Koninkryke  [46:13]

        Geestelike Bevryding,
Dissipelskap en

Voorbereidings
vir die Toekoms

Prayer

gebedKort Boodskap (mp3)
Ds. Marius Wolfaardt
Skilpaaie wat
gebed verhinder
(7:15)

EM Bounds:

Begin the Day with Prayer
THE men who have done the most for God in this world have been early on their knees. He who fritters away the early morning, its opportunity and freshness, in other pursuits than seeking God will make poor headway seeking him the rest of the day. If God is not first in our thoughts and efforts in the morning, he will be in the last place the remainder of the day.  {READ MORE}

Much Time Should Be Given to Prayer
Much time spent with God is the secret of all successful praying. Prayer which is felt as a mighty force is the mediate or immediate product of much time spent with God. Our short prayers owe their point and efficiency to the long ones that have preceded them.  {READ MORE}

Preachers Need the Prayers of the People
It is absolutely necessary for the preacher to pray. It is an absolute necessity that the preacher be prayed for. It will take all the praying he can do, and all the praying he can get done, to meet the fearful responsibilities and gain the largest, truest success in his great work.  {READ MORE}

Die Rol van Gebed
Johan Malan

Opsomming:
Enkele kenmerke van gebed, asook verskillende vorms van gebed.  {LEES MEER}

The Importance of Prayer
Johan Malan

Prayer is one of the most important Christian activities. Through prayer one maintains an intimate walk with the Lord and lays the foundation for success in other spiritual activities. It also ensures victory in the struggle against Satan as you commit yourself in faith to the protection and care of the Great Victor, Jesus Christ. Dr. Andrew Murray said: I am convinced that we will never fully appreciate what the great significance of prayer is as long as we only regard it as a way to sustain our own spiritual life. But if we learn to view it as the most important work entrusted to us, the basis and strength of all our work, then we will realise that there is nothing we should study and practice as the art of praying correctly.

The request of the disciples was: Lord, teach us to pray (Luke 11:1). We can only learn the art of true prayer and intercession from the Great Intercessor, Jesus Christ. It is a school in which we must grow in grace and knowledge (2 Pet. 3:18). Although prayer, in its initial form, is so simple that even the smallest child can pray, it is at the same time the highest form of dedication to which believers are called.   {READ MORE}

Die Sonde van Biddeloosheid (mp3)
Luister na die preek (33:38)
Ds. Hannes Delport

The Power of Prayer
RA Torrey

Ye have not, because ye ask not (James 4:2).
"Why is it," many a Christian is asking, "that I make such poor progress in my Christian life? Why do I have so little victory over sin? Why do I win so few souls to Christ? Why do I grow so slowly into the likeness of my Lord and Savior Jesus Christ?" And God answers in the words of the text: "Neglect of prayer. You have not, because you ask not."  {READ MORE}

The Word of God

How To Study the Bible
George Muller
The Manner of Reading the Bible / Stick to the Word of God / Read Consecutively / Connecting the Scriptures / Read the Word Prayerfully / Also Meditate On the Word / Read With Faith / Be Doers of the Word... 

Read More

The Word of God
Prof. Johan Malan

In this article, 14 characteristics of the Word of God are described. These statements are most significant in view of the fact that that a large body of modern theologians have, through their prejudice and destructive criticism, relegated the Bible to the level of highly contentious and disputed writings of human origin.

Read More

Spiritual Backsliding

The Backslider in Heart
Charles G. Finney

I. What backsliding in heart is not.
II. What backsliding in heart is.
III. What are evidences of backsliding in heart.
IV. What are consequences of backsliding in heart.
V. How to recover from this state.

Read More

Spiritual Backsliding
Prof. Johan Malan

It is important that one understands the phenomenon of apostatising, or backsliding, as every believer should be able to identify and counter this backward course in his or her spiritual life whenever it occurs. If you wish to determine the objective truth about spiritual backsliding you should consult the Bible and not biased or erroneous church dogma. Some churches, mostly in the Wesleyan tradition, agree to the possibility of backsliding while others, mostly Calvinistic and Lutheran churches, reject the possibility of apostatising and falling from grace. What does the Bible teach?

Read More

Marginale, Teruggevalle en Valse Christene
Prof. Johan Malan

Die toestand van n mens se hart beskryf die aard van jou geestelike lewe en morele beginsels. Die hart is die sentrum van jou gees en siel, en dus bepalend vir jou wil, emosies en denkwyse. Jou hart is f n woonplek vir God f n woonplek vir Satan.

Read More

Mission

aaaMalawiLOGO

Blanket Project

NadiaTKaren

 

The women of the Free State FBC started a blanket project in 2014 to crochet a double bed blanket for every minister and his wife. The first blankets were delivered with our last tour in January. The ladies that are part of this project asked for a photo of the families their blankets went to so that they can also pray for them.

KomberseProjek1 KomberseProjek2
KomberseProjek3 KomberseProjek4

A wheelchair for Eliza

ElizaDawala

Above is Eliza Divala and her husband, she received a wheelchair in March 2014. She has never been able to walk in her life and this is her first wheelchair ever.

aaamalawi map GLC

PLANNING:

Next Tour June 2016

The Biggest Needs of the Mission:
Material for 3 church buildings

Cement - most of the churches need to be completed
Repair work on the pastors houses
Chichewa & Portuguese Bibles (R80 per Bible)

Hymnals for all the churches (R26 each)

{MORE INFO...}

Are you born again?

The Necessity of Rebirth
Prof. Johan Malan

Scripture reading: There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to Him, Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no one can do these signs that You do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to Him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mothers womb and be born? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, You must be born again Nicodemus answered and said to Him, How can these things be? Jesus answered and said to him, Are you the teacher of Israel, and do not know these things? (John 3:1-10).

Read More

Slaves of Sin
Prof. Johan Malan

But there is another, more abstract form of slavery by an invisible enemy, to which most people are subjected for their entire life, and that is spiritual and moral slavery. This is a problem which faces all people as all of us are slaves of sin because of the fallen nature which we have inherited from Adam. Sin is the consequence of alienation from God, and that accounts for the spiritual and moral depravity of mankind. The Fall has rendered humanity despicable in the eyes of God (Gen. 6:5-6). Paul says: ... through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sinned (Rom. 5:12).

Read More

Is u weergebore?

Het jy in jou geestelike lewe op die plek gekom waar jy met sekerheid weet dat indien jy vandag te sterwe kom, jy hemel toe sal gaan? Veronderstel jy sou vandag te sterwe kom en voor God te staan kom en Hy sou jou vra, Waarom moet Ek jou in my Hemel toelaat? Wat sal jou antwoord wees?

As jy nie een van die vrae kan antwoord nie, wat dan??
{LEES MEER}

Preke (mp3)
Prof. Johan malan

Redding / Fondamente / Groei

The Second Coming

How Can We be Ready for the Second Coming of Christ?
Johan Malan

There are various prophecies in the Bible by which Christians are encouraged to be vigilant and ready for the sudden coming of the heavenly Bridegroom. These instructions and admonitions should be taken seriously, as there are so many things that can divert the attention of a believer from his calling as a servant of Christ, who should be able to boldly give an account of his life when his Master returns at an unexpected hour. On that day He will catch away His bride to her heavenly abode, and then it will be too late to prepare for His coming and to rearrange your priorities in life. The following is one of the many calls to be found alert, dedicated and faithful on the day of the second coming:

Take heed, watch and pray; for you do not know when the time is. It is like a man going to a far country, who left his house and gave authority to his servants, and to each his work, and commanded the doorkeeper to watch. Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning lest, coming suddenly, he find you sleeping. And what I say to you, I say to all: Watch! (Mark 13:33-37).   {READ MORE}

Tekens van die Tye
Johan Malan
Hoewel daar beslis n verrassingselement in die wegraping is, is daar aan ons verskeie tekens van die eindtyd gegee sodat ons ten minste sal weet wanneer dit naby is:
  En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is (Luk. 21:28).
{LEES MEER}

The Rapture Explained
By Golda Chimere-Dan

The rapture is the event in which the Lord Jesus Christ will appear in the cloud at the voice of the archangel and the last trumpet sound to take all Bible believing, born again Christians away from the surface of this earth before the Almighty God unleashes his anger on a sinful, unrepentant and Christ-rejecting world.

The rapture is an event that will take place very soon and very suddenly. It will be the most astonishing event in the history of the world which will turn the entire planet on its head. The Bible teaches this very clearly and it is the hope of every believer in the Lordship of Jesus Christ to be among those who experience the rapture.  {READ MORE}

Die Wegraping
Johan Malan
Die belofte oor die wegraping is van die allergrootste belang. Hierdie gebeurtenis sal die kerkbedeling afsluit  wanneer die ware Christene na die hemel weggevoer word om voor die regterstoel van Christus te verskyn. Verwag jy dit en is jy hierop voorbereid?
{LEES MEER}

Ons Gee Om!

geskenkbw

God het so vir u omgegee dat Hy die hoogste prys vir u betaal het, deur Sy Seun te laat sterf aan die kruis. Daardie liefde brand ook in ons harte, wanneer ons u nooi om deel van hierdie familie te word. Jesus s: Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is en Ek sal vir julle rus gee. (Matt. 11:28)

Lees Meer

Christen Leiers

Karaktertrekke van n Christen Leier
Titus 1:4-6a
Drie areas om onberispelik in te wees:

Familie Lewe (2:6)
Persoonlike Karakter (2:7,8)
Bekwaamheid om die Woord te kan gebruik. (2:9-16)

Lees Meer

Die Rol van die Ouderling

1 Tim 3:1-7 en Titus 1
Wat is die rol van die ouderling?
Wat is die Kwalifikasies van n ouderling?

Lees Meer

Die Vrou in die Gemeente

Die rol van die vrou in die gemeente is in beginsel ooreenstemmend met haar sosiale posisie in die gesin: in beide gevalle het die Here die man as hoof oor haar aangestel. Hierdie reling bevat geen element van diskriminasie teen die vrou nie, maar is getref om die godgegewe natuur, emosionele ingesteldheid en pligte van beide geslagte op die beste moontlike manier tot hulle reg en onbelemmerde ontplooiing te laat kom.

Lees Meer

Die Verband tussen die Wet en Genade
Johan Malan

Verskillende soorte wette
Die Nuwe Testamentiese wet van die liefde
Die beindiging van die bedeling van die wet
Die grondslag van Israel se wettiese vormgodsdiens
Die genade van Christus is meer uitnemend as die wet

Lees Meer

The History of the Free Baptist Church

THE ORIGINS TO THE PRESENT

The history of the Church in South Africa begins with the coming of the History Dutch (1652) History French Huguenots (1668) Dutch (1652), the French Huguenots (1668) and the early German History German Lutheran Settlers a little later. With perhaps a few exceptions, these settlers were all Protestants. The Dutch Reformed Church (DRC), controlled by hierarchy in Amsterdam, was the established church into which the Huguenots, with the exception of the German Lutheran, were assimilated. By l875 most of the non-state churches (those in the English group) in the Cape Colony became known as `free' churches. These churches became known as the 'English Free Churches English speaking Speaking Churches.
{READ MORE}

Bybels v Malawi LOGO

Bybel

Bybels vir Malawi Projeka1

Bestel 'n Hangertjie

aa00

"Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy ges het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang."
Handelinge 20:35

Sanctification

How to Keep Sanctified
Booklet by J.O. Mc CLURKAN

The conflict is not over when you enter the sanctified life. The enemy within has been cast out, but sin in a thousand different forms lurks about you. To retain a pure heart requires the utmost vigilance. Let him that thinketh he standeth take heed lest he fall.
The Israelites did most of their fighting after entering Canaan; but few conquests were made in the wilderness. It takes the grace of entire sanctification to guarantee continuous victory in a land of walled cities, giants and thirty-one kings.

{READ BOOKLET}    [Download PDF]

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!
Johan Malan

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

"Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27).
{LEES MEER}

Die Koringkorrel moet Sterf
Johan Malan

As ons nie bereid is om te sterf vir die wreld, die vlees en die sonde nie, kan ons nie bruikbare dissipels van Jesus word nie. In s n toestand sal ons alleen en onvrugbaar wees en nie aan ons doel as Christene beantwoord nie. Die Here Jesus het ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug (Joh. 12:24).

{LEES MEER}

We Must Be Holy
JC Ryle

We must he holy on earth before we die, if we desire to go to heaven after death. If we hope to dwell with God for ever in the life to come, we must endeavour to be like Him in the life that now is. We must not only admire holiness, and wish for holiness: we must be holy.
{LEES MEER}

Die stryd teen vleeslikheid
Andrew Murray

Baie Christene leef in n toestand van vleeslikheid voort deurdat hulle nie na n lewe van oorwinning in die krag en onder die leiding van die Heilige Gees streef nie. Die gevolg hiervan is dat die eienskappe van die vlees oorheersend in hulle lewe bly en alle moontlikheid van geestelike groei uitskakel. Hulle bly klein kindertjies in die Here wat as gevolg van hulle beperkinge en tekortkominge onbevoeg is om geestelike werk te doen. Hulle vertoon nie die vrug van die Gees nie en word deur verdorwe emosies soos selfgesentreerdheid, twis, jaloersheid en tweedrag gekenmerk. Daar is egter n oplossing vir hierdie ernstige probleem.
{LEES MEER}

Die Pad van die Here
Johan Malan

Die pad van die regverdiges is die pad van die lewe. Die Here Jesus het hierdie nuwe en lewende weg vir ons deur sy kruisdood geopen, en nooi ons daarheen. Hoe word ons op hierdie pad geplaas? Dit begin by ons wedergeboorte, en terwyl ons geestelik groei word die pad al hoe helderder tot die volle dag.
{LEES MEER}

Preke oor Heiligmaking (mp3):
Geesvervulling 1 (34:44)
Geesvervulling 2 (35:07)- Ds. Hannes Delport
Christelike Volmaaktheid Nou (51:33) - Ds. Marius Wolfaardt

Four messages

Four messages are presented on key issues which directly affect the nature of preparations which the church as the bride of Christ should make to be ready for the sudden coming of Jesus Christ as the heavenly Bridegroom
Johan Malan

Preface

Who is Jesus and how Well do we Know Him?

The Grey Area of Deception between Two Kingdoms

Typology of Abraham and his Family

The Necessity of Complete Sanctification

Epilogue

Read Booklet

From Darkness to the Light

 

Gods Plan of Salvation
Prof. Johan Malan

 

There is a definite way that the Lord Jesus deals with unbelievers to save them, equip them for service and prepare them for eternal life in heaven. The willingness and full co-operation of each one of us, according to fixed biblical guidelines, is necessary if we wish to avert the tragedy of a false repentance. We can all share in the wonderful experience to be called by the Lord out of the darkness of sin into His marvellous light. I invite you to explore with me the unsearchable riches of the Lords love and saving grace, and to accept it by faith.

1. Calling
2. Sorrow
3. Repentance or Conversion
4. Justification
5. Rebirth
6. Sanctification
7. Glorification
False Foundations
How to Grow in Grace

Read Complete Booklet

Literature

Books Tracts
boekies2

There's a selection of books on various subjects such as
salvation / rebirth, spiritual growth, sanctification,
Christ's return, Bible study and more. These books can
be used for personal study and also Bible study groups.

{READ MORE}
______________________________

Ons het 'n verskeidenheid van boeke wat handel oor
redding / wedergeboorte, geestelike groei, heiligmaking,
die wederkoms, Bybelstudie en nog meer.  Daar is boeke
vir persoonlike studie, en ook vir Bybelstudie groepe.

{LEES MEER}

      lighuis

There's a big selection of Evangelical tracts
available in many different languages.

If you need tracts for your outreaches please
contact us.
_________________________

Daar is 'n groot verskeidenheid Evangeliese
traktaatjies,
in meeste tale beskikbaar. Ook
Johannes Evangelies
met stappe voor in wat
verduidelik hoe om gered te word,
in verskeie
tale.


As u traktaatjies benodig om mee uit te reik,
kontak ons
,
ons pos dit so gou moontlik na u.